Hopp til innhold

Vil unngå at solkraft blir like kontroversielt som vindkraft

I Ringsaker kommune har utbygger søkt om å bygge store solkraftverk. Nå ønsker ordføreren en sterkere hånd på rattet, slik regjeringen vil gi kommunene i vindkraftsaker.

Store bakkemonterte solkraftverk er nytt i Norge. Foreløpig har bare to slike kraftverk fått konsesjon, men rundt 50 er under planlegging.

I Ringsaker kommune vil selskapet Energeia benytte nærmere 8400 mål i utmark til solkraftverk, kombinert med beitebruk.

Ordfører Anita Ihle Steen vil behandle søknaden etter Plan- og bygningsloven og ikke som en konsesjonssak for NVE.

Hun peker på at de store anlegga vil ha store konsekvenser både for natur, for dyr og de som bor i nærheten.

Anita Ihle Steen, ordfører i Ringsaker kommune.

ØNSKER STYRING: Når store solkraftverk skal vurderes bygget i kommunen ønsker ordfører Anita Ihle Steen (Ap) å ha hånden på rattet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud

Jeg tenker at det nå er viktig at en kjører gode prosesser. Da er det viktig at vi gjør det riktig, så vi ikke får folk imot oss før vi får startet utbyggingen av solkraft, sier hun.

Kommunen peker i sin foreløpige kommentar til søknaden at områdene både inneholder beiteområder for villrein, turområder, myr, kulturminner, skog og dyrket mark.

Vil gjøre rett fra start

Ringsaker-ordføreren understreker at hun er positiv til fornybar kraft og solkraft, men at det er viktig med grundige prosesser som ivaretar lokalsamfunnet.

Regjeringen har kommet forslag til lovendringer som gir kommunene makt over vindkraftutbyggingen.

Det er et tilsvarende solkraftanlegg som dette selskapet Energeia vil bygge. De mener solkraft og utmarksbeite skal gå hånd i hånd.

SAMDRIFT: Det er et tilsvarende solkraftanlegg som dette selskapet Energeia vil bygge. De mener solkraft og utmarksbeite skal gå hånd i hånd.

Foto: Adobe stock

Dette skjer etter at vindkraftutbyggingen ble svært kontroversiell og kommunene opplevde at de mistet makt over utbyggingen.

Nå mener Ihle Steen at hennes regjering bør vurdere å inkludere bakkemonterte solkraftverk i de samme lovendringene.

Når jeg ser det som foregår i Ringsaker nå, så har jo selskapet her som heter Energeia inngått avtaler med grunneiere på til sammen 8400 mål. Det betyr at det har store konsekvenser og dette er bare en kommune, dette vil vi møte i veldig mange, sier hun.

Støtter lovendring

Selskapet Energeia mener det er riktig nå å bygge ut store bakkemonterte solkraftverk fordi det er den billigste formen for energiproduksjon. Og understreker at de allerede i dag er opptatt av en god dialog med kommunen før de sender inn en konsesjonssøknad.

Viktor Erik Jakobsen

POSITIV: Adm.dir. Viktor E. Jakobsen i Energeia støtter ordførerens ønske om kommunal styring i solenergi-saker.

Foto: Reidar Gregersen

Jeg har stor sympati for ordførerens ønske om også å gjøre konsesjonsbehandling av solkraftverk til en sak under plan og bygningsloven. Det støtter vi fullt ut, sier administrerende direktør, Viktor E. Jakobsen.

Jakobsen mener kommunal styring ikke er til hinder for en rask saksbehandling, snarere tvert imot.

Får støtte fra Rødt

Rødt støtter ordføreren i Ringsaker og mener at om man skal lykkes med solkraft så må kommunene få mer makt fra starten av. Slik planen nå er for vindkraft.

Derfor vil partiet under neste ukes behandling av nye lovendringer foreslå for Stortinget at bakkemonterte solkraftverk blir en del av det nye regelverket for vindkraftverk.

Det er for å unngå at vi får den samme hodeløse utbyggingen av store anlegg (som vindkraft, journ.anm.) i konflikt med både lokaldemokratiet og i konflikt med verdifulle tur- og naturområder, sier stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug.

Ole Midthun, Naturvernforbundet i Innlandet.

ØNSKER LOKAL STYRING: Naturvernforbundet i Innlandet og leder Ole Midthun ønsker at kommunene skal kunne få si nei til prosjekter. Samtidig ønsker de en nasjonal sikkerhetsventil for naturen.

Foto: Frode Meskau
Lokal makt og nasjonale føringer

Også Naturvernforbundet støtter at utbygging av bakkemontert solkraft skal behandles etter plan- og bygningsloven.

Vi mener at kommunen bør ha rett til å si nei i saker det ikke er lokal støtte for, men samtidig ønsker vi mekanikker til stede for å ivareta nasjonale mål for vern av naturmangfold, sier leder i Naturvernforbundet i Innlandet, Ole Midthun.

For det kan også være uheldig å gi for mye makt til kommunene, ifølge Naturvernforbundet.

Det er mye nedbygging av natur som er hjemlet i Plan- og bygningsloven der vi som høringsinstans med våre faglige vurderinger blir satt til side.

Olje- og energidepartementet har foreløpig ikke ønsket å kommentere denne saken.

Område sør for Sør-Mesna tiltenkt solkraft

SKOGSAREAL: Områdene som ønskes utbygd i Ringsaker innbefatter blant annet skog, beiteområder, dyrket areal og beite for villrein.

Foto: Reidar Gregersen

Flere saker fra Innlandet

Stange: Barn i klem under buss

Stange: 11-åring kom i klem under en buss