Vil radiomerke 12 ulver

Høgskolen i Hedmark ønsker å fange og radiomerke 12 ulver. Hensikten er å få vite mer om hvordan ulven oppfører seg i norsk natur.

Ulv illustrasjon
Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Høgskolen i Hedmark søker om tillatelse til å fange og radiomerke 12 ulver i Norge i år. Søknaden er sendt til Direktoratet for naturforvaltning (DN) som ledd i det skandinaviske ulveforskningsprosjektet SKANDULV og prosjektet ROSAIII, som finansieres av Norges forskningsråd.

Omfatter hele Norge

Det søkes om fangsttillatelse for hele landet uten nærmere spesifikasjon på alder og kjønn, skriver Høgskolen i Hedmark, avdeling Evenstad i brevet til DN. Alle ulvene som blir fanget, skal etter planen merkes med GPS-sendere. Prosjektleder er Petter Wabakken.

Forsøksdyrutvalget har tidligere godkjent og innvilget forskningsfangst av inntil 20 ulver i perioden fra 19. oktober 2010 til samme dato i 2012, blir det opplyst.

Skandinavisk prosjekt

Forskerne i det norsk-svenske SKANDULV-prosjektet planlegger å radiomerke til sammen 20-25 ulver fordelt på fem-sju ulvepar eller flokker i Norge og Sverige. Materialet som samles inn ved hjelp av telemetridata, skal brukes til å beregne vekst eller andre endringer i ulvebestanden, dødelighet, og alder ved første reproduksjon.

I tillegg venter forskerne å få viktig informasjon blant annet om sosial organisering i ulveflokkene, revirstørrelse, reviretablering, spredningsatferd og bestandens genetiske situasjon.

Forholdet til byttedyr

Forskningsprosjektet omfatter også kartlegging av ulvens valg av byttedyr. Dette blir studert ved hjelp av ekskrementanalyser, sporing og intensiv peiling av radioulver.

Et annet tema er hvordan bestandene av byttedyr i hovedsak hjortedyr påvirkes i områder der det er ulv. Innenfor SKANDULV blir det i samarbeid med Viltskadecenteret, Grimso forskningsstasjon i Sverige arbeidet med forskjellige skadeforebyggende tiltak. Den norske delen av SKANDULV-prosjektet ledes i fellesskap av Høgskolen i Hedmark, avdeling Evenstad og Norsk institutt for naturforskning. (NINA). (©NTB)