Vil ha flere fengsler kun for utlendinger

Justisminister Anders Anundsen (Frp) besøkte Norges eneste fengsel for utenlandske kriminelle på Vardåsen i dag. Han vil ha flere slike enheter.

Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen mener utlendingsavdelingen på Vardåsen fungerer godt, og vil ha flere slike fengsler.

Foto: Odd Ragnar Lund / NRK

Vardåsen er den første og eneste fengselsavdelingen i Norge med bare utenlandske fanger.

Avdelingen har vært i drift siden desember 2012. Her soner utenlandske innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet, men utvises og uttransporteres fra landet etter endt soning.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) besøkte fengselet i dag og var fornøyd med det han så.

– Erfaringene så langt viser at dette er et vellykket prosjekt, sier Anundsen.

Løslater fanger som skulle vært utvist

En rapport som ble lagt frem i dag slår fast at mye fungerer godt i fengselet, men at det også finnes forbedringspotensial.

I rapporten fra Kriminalomsorgsdirektoratet kommer det fram at fanger som skulle vært utvist og uttransportert, isteden løslates.

21 kriminelle utlendinger som sonet på avdelingen på Vardåsen ble i fjor løslatt uten å ha blitt utvist og uttransportert.

Dette er i hovedsak innsatte fra Nigeria, som ikke har identifikasjonspapirer, og som derfor ikke kan returneres.

Det må være en målsetting å unngå løslatelser uten uttransportering, heter det i rapporten fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Anundsen sier det er viktig at kriminelle utlendinger blir returnert.

– Vi vil ha fokus på soningsoverføring til eget hjemland, og at de som soner ferdig her blir returnert, sier Anundsen.

Eget fengsel for utenlandske fanger

Ikke mer vold og trusler

Da det ble bestemt å opprette et eget utlendingsfengsel, var målet å skape bedre og mer tilpasset soningsforhold for disse fangene, samt spare ressurser og gjøre tolketjenester lettere tilgjengelig.

Rapporten tar for seg flere sider av fengselsdriften siden oppstarten i desember 2012.

Den konkluderer blant annet med at:

  • Det ikke har vært registrert noen økning av vold eller trusler mot ansatte eller innsatte etter omleggingen til utenlandsfengsel.
  • Antallet rømninger og rømningsforsøk har økt. Dette har vært fanger som har sonet under lav sikkerhet. Alle som rømte ble tatt etter kort tid.
  • Tilbudet til de innsatte når det gjelder arbeid, skole og helse anses som godt.
  • Språk- og kulturforskjeller er en utfordring og kan skape avstand mellom tjenestemenn og innsatte. Fengselet har innsatte fra 67 nasjoner.
  • Det har vært tilløp til gruppedannelser og rasisme i fengselet.
  • Tolketjenesten må styrkes for å gi de innsatte god og rask informasjon. Det er også viktig for å ivareta sikkerheten.

Det er behov for å finne ut mer om hvordan de innsatte har det. Kriminalomsorgsdirektoratet ber om at det gjennomføres en undersøkelse blant de innsatte om deres erfaringer med oppholdet i fengselet.

Ønsker flere soningsplasser

Fengselet mener det er behov for å styrke og koordinere samarbeidet med politiet og utlendingsmyndighetene, for å unngå at fanger som skulle vært uttransportert slippes fri.

Etterlyser bedre samarbeid

Fengselet mener det er behov for å styrke og koordinere samarbeidet med politiet og utlendingsmyndighetene, for å unngå at fanger som skulle vært uttransportert slippes fri.

Det er politidistriktet som har straffesaken som forbereder utvisningssaken. Det betyr at Kongsvinger fengsel må forholde seg til samtlige 27 politidistrikter.

Selve uttransporteringen er det Politiets utlendingsenhet som har ansvaret for.

Kongsvinger fengsel vil ha en politiressurs som har ansvar for å koordinere og prioritere alle utvisningssaker, og vil ta dette opp med politidirektoratet.

Kriminalomsorgsdirektoratet anbefaler at driften ved Kongsvinger fengsel fortsetter som i dag.