UDI med kritikk av Stange flyktningemottak

Over ni punkter får flyktningemottaket i Stange kraftig kritikk fra UDI. Mangelfullt skoletilbud og mangel på tolker er noen av punktene som UDI har gitt mottaket krav om å rette på.

Mindreårige asylsøkere

KRITIKK: Beboerne ved Stange mottak får ikke tilbudet de skal. Det er skorter blant annet på skolegang, mener UDI.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

UDI har funnet flere områder ved Stange mottak for enslige mindreårige som bryter med regelverket.

I en rapport om forholdene ved Stange flyktningemottak, får mottaket blant annet kritikk for å ikke å ha tilgjengelige tolker. Det kommer det frem at forholdene går ut over norskopplæring, informasjonsflyt og skolegang.

– Vi har et særskilt ansvar for alle som er under 18 år, så vi er veldig opptatte av at ungdommer skal ha et godt tilbud. Misnøyen dreier seg i stor grad om forståelse, og det er mangel på tolker som i hovedsak er det største problemet, sier regiondirektør Siv Kjelstrup i UDI.

– Fikk ikke tolk

Mottaket drives av Hero Norge AS som har 32 flyktningemottak i Norge. UDI har tilsyn med mottak for enslige mindreårige to ganger i året, og samtaler med ungdommene er et viktig punkt. Men da de kom til Stange var det ikke ordnet med tolker til alle nasjonaliteter. Dette førte til at flere av beboerne ikke kunne ha planlagte samtaler med UDI.

Siv Kjelstrup forstår frustrasjonen til beboerne på asylmottaket.

FRUSTRASJON: Siv Kjelstrup ble møtt av frustrerte beboere da UDI var på besøk før jul.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Uten tolk stopper det opp, så derfor har dette også fått stor plass blant påleggene. Men vi har tillit til at mottaket retter opp, og har allerede fått tilbakemelding på at alle punktene er tatt tak i. Det gjør at vi har tro på at dette vil komme i orden innen fristen.

– Rydder opp

Mottaket har vært i drift siden 2013 og de mindreårige asylsøkerne kommer i hovedsak fra Somalia, Eritrea, Afghanistan og Nord-Afrika.

– Vi har omdisponert krefter oog er godt i gang med utbedringene. Vi har blant annet vært i kontakt med Stange kommuen om skoletilbud for de som faller utenfor dagens ordning, og vi har startet opp egenundervisning på mottaket. Det er aldri noe gøy å få slike tilbakemeldinger, men vi satser på at dette er en engangshendelse, sier daglig leder ved mottaket, Frode Sam Hauen.

Flere saker fra Innlandet