Hopp til innhold

Sier nei til å felle 32 ulver

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier nei til å felle 32 ulver i fire flokker i Hedmark, slik rovviltnemdene ønsket.

To ulver skutt i Rendalen
Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet / NTB scanpix

Det betyr at Slettås-flokken, Letjenna-flokken, Kynna-flokken og Osdalsflokken ikke kan felles. De tre første flokkene holder til innenfor ulvesona, mens Osdalsflokken er på grensa av sona.

Gjør ikke nok skade

Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen har behandlet klagen på vedtaket i rovviltnemdene og la fram sitt svar i dag.

Svaret ble nei. Det betyr at antall ulver som kan skytes under lisensjakta reduseres fra 47 til rundt 15 i hele landet.

Fem av de 15 ulvene er i Hedmark. Her er det allerede felt tre. Med andre ord kan det bare felles to ulver til i Hedmark under lisensjakta på nyåret.

Ministeren begrunner sin avgjørelse med at det ikke er dokumentert tilstrekkelig skadepotensiale.

– Kravet om at skade ikke kan avverges på noen annen måte er ikke oppfylt, sier Helgesen.

Les hele avgjørelsen fra departementet her:

«Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir.

Klima- og miljødepartementet sier derfor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling.

Tre av revirene ligger i ulvesonen og ett ligger utenfor. Bakgrunnen for beslutningen er at det etter lovavdelingens syn ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein. Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen krever dessuten at det ikke må finnes andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade. Heller ikke dette vilkåret er oppfylt.

Lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres dermed fra inntil 47 til 15 ulver.

Dermed vil det ikke bli iverksatt lisensfelling av inntil 32 ulver i Hedmark denne vinteren. Vedtak om lisensfelling av inntil 15 ulver utenfor ulvesonen står imidlertid fast.

– Lovavdelingen konkluderer med at lovens vilkår for felling av ulv ikke er oppfylt. Årsaken er at det ikke foreligger en tilstrekkelig fare for at ulv i disse konkrete revirene vil forårsake alvorlig skade på husdyr og tamrein. Vilkåret om at det ikke må foreligge andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er i følge Lovavdelingen heller ikke oppfylt, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Regjeringen har senket terskelen for uttak av ulv i prioriterte beiteområder i forkant av beitesesongen. Regjeringen vil nå vurdere å senke terskelen ytterligere.

Regjeringen vil både i forkant av, og under, beitesesongen ha høy beredskap og lav terskel for å ta ut ulv som utgjør et tilstrekkelig skadepotensial for sau og tamrein utenfor ulvesonen, sier Vidar Helgesen.»

Les også:

Flere saker fra Innlandet