Riksvei 4 bygges ut i et jafs

Riksvei 4 på Hadeland bygges ut i et jafs, og vil stå ferdig bygget i 2017/2018. Alle hovedveier i Hedmark og Oppland blir bygget ut og rustet opp.

Riksvei 4

Rregjeringen lover et historisk og gigantisk samferdselsløft i Hedmark og Oppland.

Foto: Erlend Kester Moe / NRK

I dag legges Nasjonal transportplan frem, og regjeringen lover et historisk og gigantisk samferdselsløft i Hedmark og Oppland.

Dersom regjeringen får det som den vil, og overlever valget, blir det igangsatt store samferdselsprosjekter i nesten alle regionene i Innlandet.

Alle veier ut fra Oslo-området og nordover bygges ut for milliarder av kroner.

Disse prosjektene er med:

Disse prosjektene er inne i Nasjonal transportplan:

Dovrebanen

Utbygging av dobbeltspor på jernbanen helt til Hamar. Skal stå ferdig til 2024. Reisetiden med tog mellom Oslo og Lillehammer vil reduseres med om lag 20 – 25 minutter.

Rv. 4 Hadeland

Det blir kontinuerlig utbygging av riksvei 4 på Hadeland.

Når utbyggingen i Gran er ferdig i 2016, skal utbyggingen fortsette sørover, over kommunegrensa til Roa, opplyser stortingspolitiker Anne Tingelstad Wøien (Sp).

Dermed blir det firefeltsvei på hele strekningen Roa-Jaren, og tofeltsvei med midtdelere og forbikjøringsfelt opp mot Lygnasæter.

Riksvei 4 Hadeland

Det blir kontinuerlig utbygging av riksvei 4 på Hadeland.

Foto: Statens Vegvesen

E16 ved Kongsvinger

Utbygging av hele E16 på strekningen Kløfta-Kongsvinger, hvor man har bygget ut i flere år allerede men hvor midtpartiet mellom Nybakk og Slomarka ikke har vært finansiert før nå.

E16 Hadeland

Utbygging av ny E16 i Jevnaker og Ringerike på strekningen Olum - Eggemoen.

E16 Valdres

Utbygging av E16 i Valdres. Det blir bygging av ny vei og tunnel fra Bagn, gjennom Bagnskleiva og opp til Bjørgo, hvor E16 møter fylkesvei 33.

Videre blir det utbygging fra Fagernes til Hande, hvor det kan bli byggestart i ca. 2018. Regjeringen bevilger 900 millioner kroner i siste halvdel av transportplanen, forteller stortingspolitiker Anne Tingelstad Wøien til NRK.

Prosjektet blir ikke fullfinasiert, derfor vil ikke utbyggingen være ferdig før langt utpå 2020-tallet.

Regjeringen bevilger også 370 millioner kroner til rassikringstiltak forbi den skumle Kvamskleiva. Men prosjektet blir ikke realisert før tidligst i 2018, fordi prosjektet ligger inne i transportplanens siste halvdel.

Rv. 3 og rv. 25 i Løten og Elverum

Det blir utbygging av ny riksveg 25 og riksveg 3 i Løten og Elverum, med delvis firefeltsvei og tofeltsvei med midtdelere og forbikjøringsfelt.

Rv. 3 Østerdalen

Det er satt av én milliard kroner til riksvei 3 gjennom Østerdalen på Nasjonal Transportplan. Det forteller landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet.

Pengene skal blant annet gå til utvidelse av veien og Åstabru-prosjektet.


E6 på Hedemarken

Det blir utbygging av ny E6 fra Kolomoen forbi Åkersvika i Hamar til Brumunddal. Prosjektleder Taale Stensbye håper man kan få til kontinuerlig, sammenhengende utbygging når man er ferdig med utbyggingen fra Minnesund og oppover.

Mjøsbrua

Hverken E6 sørfra eller riksvei 4 fra Gjøvik mot Mjøsbrua blir bygget ut.

Foto: Jan Egil Løvbak / NRK

Men det blir foreløpig ingen utbygging av firefeltsvei nord for Brumunddal, og Ringsaker-ordføreren er skuffet.

E6 i Gudbrandsdalen

Som ventet blir det utbygging i Gudbrandsdalen. Vegvesenet starter snart på strekningen Frya-Sjoa. Deretter fortsetter de med Ringebu-Frya og Sjoa-Otta, som skal stå ferdig ca. 2022.

Strekningene bygges ut som tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

Disse prosjektene er ikke med:

Gjøvikbanen:

Gjøvikbanen

Det blir ingen storstilt utbygging av Gjøvikbanen.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Det blir som ventet ingen storstilt utbygging. Men innenfor Jernbaneverkets egne rammer skal Gjøvikbanen prioriteres med hensyn til blant annet krysningsspor.

Rv. 4 Gjøvik-Biri:

Det er som ventet heller ingenting konkret for rv. 4 Gjøvik-Biri, selv om den har svært høy trafikk.