Hopp til innhold

Nye E6 blir miljødilemma

Utbygginga av E6 i Hamar blir et gedigent miljødilemma for regjeringa.

Åkersvika
Foto: Torunn Myhre / NRK

I løpet av høsten skal det avgjøres hvor E6 skal passere Åkersvika.

Det er to valg. Det ene vil ramme et unikt trekkområde for fugl. Det andre vil kreve dyrebar matjord.

Valg mellom pest og kolera

Miljøvernministeren og regjeringa sitt valg av trasé for firefelts E6 i Hamar kan virke som et valg mellom pest og kolera for miljøet.

På den ene sida må de ta hensyn til naturmangoldloven, og på andre sida har regjeringa som målsetting å halvere områder med dyrka mark som tas til andre formål. Dette har de planer om å gjøre allerede i 2010.

Regjeringa har altså som mål å ha et mye sterkere jordvern enn i dag.

Carl Knoff

Styreleder i Norsk Ornitologisk forening i Hedmark, Carl Knoff reagerer kraftig på E6-planene.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Styreleder i Norsk Ornitologsik forening i Hedmark, Carl Knoff synes det er ille å legge en firefelts motorveg gjennom et naturreservat.

- Jeg har aldri hørt om noe lignende, sier Knoff.

E6 ligger allerede i reservatet, og et av forslagene er å utvida den der den ligger. Det andre forslaget er å legge veien lenger opp, og da kan 158 mål dyrka mark bli borte.

- Av de to alternativene har vi fra Hedmark Bondelag sagt at vi synes det er naturlig å foreta en breddeutvidelse av nåværende trasé av E6, siden den allerede går gjennom våtmarksområdet, sier organisasjonssjef i Hedmark Bondelag, Ludvig Bjerke Narud.

- Regjeringa kan vise seg fram

Våtmarksområde Åkersvika

Her er området som er blitt et miljødilemma for regjeringa.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Verdens Naturfond mener valget er enkelt. Dette er regjeringas sjanse til å vise at den splitter nye Naturmangfoldloven har noe for seg.

- Ja, dette blir en av de første og viktige prøvesteinene for den nye Naturmangfoldloven. Denne her kommer til å vise om norske myndigheter er villig til å følge opp intensjonene i sitt eget lovverk, sier Ingeborg Wessel Finstad i Verdens Naturfond.

Naturmangfoldloven kom i april og ble av miljøvernministeren karakterisert som den viktigste loven om natur noen sinne.

Åkersvika er et av få områder i Norge som er beskyttet av den europeiske konvensjonen Ramsar.

- I den nye loven er denne beskyttelsen forsterket for de over 220 våtmarksfugleartene som raster og hekker i Åkersvika, sier Wessel Finstad.

Lokalt blåser den politiske vinden sterkest for vern av matjorda. Alle partiene er enige om det.

Dette mener partiene:

Hvilken trase vil ditt parti gå for ved utbygging av E6 gjennom Åkersvika?

ARBEIDERPARTIET: Vegen ligger allerede i naturreservatet, og vi snakker nå om hvor stor tilleggsbelastningen på naturreservatet blir i forhold til å belaste et nytt område med E6. Ny firefelts veg med midtdeler gjennom Åkersvika vil bygges med redusert skråterreng utenfor vegen, i forhold til hva som gjøres ellers på ny E6. Gjennom Åkersvika vil ny E6 ta relativt sett lite nytt areal.

Det er også mulig å fjerne masse andre steder for å kompensere for våtmarksområdet som blir borte.


Alternativet med å flytte vegen over i en ny trasé, vil ta uforholdsmessig mye dyrket mark, og vil i tillegg bli en vesentlig større ekstrabelastning på beboere på Ridabu enn hva vi utsetter naturreservatet for.

Hedmark AP mener derfor at det totalt sett blir minst ekstra belastninger ved å følge dagens trase.

FRP: Vi vil følge dagens trasé. Dette ønsker også alle lokalpolitikere, alle fylkespolitikere, Fylkeslandbruksstyret, Fylkesmannens landbruksavdeling og fagmiljøet i Statens Vegvesen.

Det er udemokratisk og ulogisk at kun en byråkrat hos Fylkesmannens miljøavdeling skal både forsinke, fordyre og i verste tilfelle kunne sørge for at traseen må flyttes. Da går de unødig mye dyrket mark, samt at alle de som bor på Ridabu får unødig mye støy.

E6 har gått der den går i mange tiår. Fuglene har ikke tatt noe skade av det og de kommer heller ikke til å ta skade av at det blir to felt til. Fugler er utrolig tilpasningsdyktige. Det sa selv en leder i en eller annen fugleforening i vinter da den kjente Sture Stork overvintret. Det er et rart land vi bor i dersom det er slik at fugler som har bevist at de ikke tar noe skade av veien skal prioriteres fremfor folk….. Og dersom fuglene virkelig tar skade av å ha veien som nabo (noe de ikke gjør) så må i så fall HELE E6 flyttes helt fra Kjonerud, og ikke bare en liten del Midtstranda

RØDT: Plasseringa av nye E6 gjennom Hamar har ikke Rødt i Hedmark tatt stilling til, men et godt utbygd jernbanenett ville tatt veldig mye av gods- og persontrafikk så det ikke vil være behov for en utvidelse av eksisterende trase.

VENSTRE: Dagens trasé, alt A, er det minste onde. Dagens trasé vil ødelegge 65 dekar dyrket mark, mens en ny trase (alt B) mot Åker-bebyggelsen vil ødelegge hele 158 dekar.


I denne saken støter 2 miljøvernhensyn mot hverandre, hvor jordvern må veies mot vern av våtmarksområde med Ramsar-status, men her er det klart for meg at jordvernet bør veie tyngst.