Hopp til innhold

40 centimeter høgare flaumtoppar i Mjøsa: – Mange blir berørt

I framtida kan ein flaum i Mjøsa nå 40 centimeter høgare enn tidlegare. Det øydelegg prosjekta til mange kommunar.

Øyvind Leirset frå NVE strekker seg oppover på ein stein som markerer dei forskjellige flaumane som har vore med Mjøsa. Øvst utanfor biletet er storofsen frå 1789. Ved ein 200-årsflaum kan Mjøsa bli 40 centimeter høgare enn venta.

HISTORISKE TAL: Den nye rapporten har brukt tal frå heilt tilbake til Storofsen i 1789.

Foto: Even Lusæter / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

I dag kom Noregs vassdrags- og energidirektorat med ein ny rapport for Mjøsa som viser kor store dei største flaumane kan bli.

Ved ein 200-årsflaum kan Mjøsa stå 40 centimeter høgare enn kommunane har førebudd seg på.

Vågåmo har også nyleg fått nye flaumtal: Delar av bygda vil drukne ved ein 200-årsflaum

Usikkert

Rapporten vart lagt fram på eit digitalt møte i dag, og NVE måtte tole kritikk frå ordførarane på båe sider av Mjøsa.

– Når NVE innfører desse nye tala, er det mange som blir påverka, seier Hamar-ordførar Einar Busterud.

Einar Busterud (Ap), ordfører i Hamar

KRITISK: Ordførar Einar Busterud er kritisk til at ein slik rapport ikkje tek omsyn til samfunnsøkonomiske kostnader.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Den førre flaumrapporten for Mjøsa kom i 2000.

Det er desse utrekningane farekarta i Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Eidsvoll tek utgangspunkt i.

Når vatnet no viser seg å kunne stige 40 centimeter meir enn planlagt, er det eit problem.

Den førre 100-årsflaumen var i 2011, og fekk omfattande konsekvensar: – Byråkratiet forsinker oppryddingsarbeidet

Flom i Sel i Gudbrandsdalen
Flom i Sel i Gudbrandsdalen

Bortvaska planar

Pågåande byggjeprosjekt tek utgangspunkt i gamle tal. Frå i dag klokka 12 gjeld heilt nye farekart.

Busterud er misnøgd med prosessen.

– Det verste er at det blir behandla som om flaumen kjem heilt plutseleg. Ein flaum i Mjøsa kjem ikkje plutseleg, du har nesten to veker med varslingstid.

Dei nye tala påverkar kommunar rundt heile Mjøsa. Store bustadprosjekt og vegutbygging må vurderast på nytt, og blir truleg dyrare. Jernbanelina er også utsett.

– Det har enno ikkje vore ein togstopp på Hamar som skuldast Mjøsa, kommenterer ordføraren.

Han saknar ein betre analyse av kostnadane ein slik flaumrapport fører med seg for kommunane. No skal Busterud sette seg ned med aktørar som er påverka for å sjå kva slags konsekvensar dette får.

I Hedalen er dei bekymra for vårflaumen: Trenger ryddehjelp: – Jeg er livredd hvis det blir flom

Nils-Ivar Grøv
Nils-Ivar Grøv

Historiske tal

Mjøsa er Noregs største innsjø. Mykje av vatnet kjem frå Gudbrandsdalslågen.

«Vesleofsen» frå 1995, kalla opp etter «Storofsen» i 1789, viser tydeleg kor store øydeleggingane kan bli ved ein storflaum.

Elven Moksa på Tretten tok seg et nytt løp under flommen i 1995.

Elven Moksa på Tretten tok seg et nytt løp og huset øverst til høyre ble kort tid etter bildet ble tatt ført med og knust i flomvannet.

Foto: Jon Eeg / NTB SCANPIX
Store ødeleggelser på Tretten under flommen i 1995. Et hus raste ned i elven.

Et hus ble dratt ned i elva Moksa under flommen.

Foto: Jon Eeg / NTB Scanpix
Store ødeleggelser i Tretten i Gudbrandsdalen etter flommen i 1995.

Sideelva Moksa fant seg et nytt løp gjennom Tretten sentrum i Gudbrandsdalen. Flere bygninger ble ødelagte da elva brøyta seg vei.

Foto: Per Løchen / NTB Scanpix
Situasjonen i Glomma-vassdraget utviklet seg dramatisk i 1995. Bildet er tatt nord for Elverum.

Situasjonen i Glomma-vassdraget utviklet seg dramatisk i 1995. Bildet er tatt nord for Elverum.

Foto: Jon Eeg / NTB Scanpix
Statsminister Gro Harlem Brundtland besøkte Elverum under flommen i 1995.

Daværende statsminister Gro Harlem Brundtland besøkte Elverum under flommen i 1995.

Foto: Bård Gudim / NTB Scanpix
Store områder sør for Elverum lå under vann langs Glomma under flommen i 1995.

Store områder sør for Elverum lå under vann langs Glomma under flommen i 1995.

Foto: Jon Eeg / NTB Scanpix
Vannet strømmer inn i kjøpesenteret Strandtorget på Lillehammer under flomkatastrofen i 1995.

Vannet strømmet inn i kjøpesenteret Strandtorget på Lillehammer under flommen i 1995.

Foto: Morten Hval / NTB Scanpix
Flomstenen på Koigen i Hamar

Flomsteinen på Koigen i Hamar viser hvor høyt vannet var under flommen i 1995.

Foto: Cornelius Poppe / NTB SCANPIX

Ved å bruke historiske data frå tidlegare flaumar, kom NVE fram til eit nytt resultat.

– Det er få plassar vi har så gode data som her, vi har flaumsteinar og skriftlege notat av kva som var flaumhøgda, seier Øyvind Leirset, seksjonssjef for arealplan i NVE.

Øyvind Leirset peikar på vasstanden som har vore i Mjøsa ved forskjellige flaumar. Storofsen i 1789 er høgare enn biletet.

LANG FLAUMHISTORIE: Vassnivået i Mjøsa kan bli høgt. Storofsen er markert utanfor biletet.

Foto: Even Lusæter / NRK

Den nye rapporten brukar data frå heilt tilbake til Storofsen i 1789. Då døydde det fleire titals menneske og mange tusen hus vart totalskadd.

Kan ikkje kontrollere vatnet

Leirset fortel at ved så store flaumar har regulering av vassmagasin lite å seie. Dersom ein opnar slusene heilt, vil det vere dårleg nytt for Lillestrøm og Eidsvoll, utan at det hjelper områda lenger opp i vassdraget.

– Mjøsa er Noregs største innsjø, og når vi pratar om ein 200- eller 1000-årsflaum, er det prat om enorme vassmengder, seier Leirset.

Øyvind Leirset frå NVE ser utover Mjøsa.

NYE PLANAR: Kommunane rundt Mjøsa må no ta omsyn til NVE sin nye flaumrapport.

Foto: Even Lusæter / NRK

I tida framover kjem NVE til å lage nye flaumsonekart for kommunane, men han seier det var viktig å få ut tala no.

Då kan kommunane ta omsyn til det allereie no i planlegging av prosjekt.