Hytteutbygger gravde ulovlig – må restaurere myra

Graving av hyttetomter i Lillehammer gikk ikke helt etter planen. Nå må utbygger gjøre opp for seg.

terje rønning Nordseter lillehammer

GRAVDE ULOVLIG: Det er meter på meter med myrjord som er gravd vekk fra tomtene på Lillehammer. Statsforvalteren har nå vedtatt at Tinde Utvikling AS, som er utbygger, må restaurere deler av myra.

Foto: Maria Pedko Lindbäck / NRK

På Nordseter, et fjell- og hytteområde i Lillehammer, ble det i fjor satt i gang arbeid med å bygge fem hyttetomter.

I reguleringsplanen sto det at utbyggingen skulle skje skånsomt av hensyn til natur. Deler av området på Nordseter er myr, en sårbar naturtype.

Men ikke lenge etter oppstart stoppet kommunen gravingen. De mente at utbygger, Tinde Utvikling AS, ikke hadde tatt nok hensyn til naturen.

stopper bygging

STOPPET ARBEIDET: Slik så det ut da gravingen ble stoppet av Lillehammer kommune i 2020. Det er Anlegg Øst Entreprenør AS som har stått for gravearbeidene, på oppdrag fra Tinde Utvikling AS. I 2020 gravde de opp myrjord til hyttetomter. Ifølge kommunen gjorde ikke utbygger nok for å ta hensyn til den sårbare naturen.

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Nå har Statsforvalteren sett på saken.

De mener at utbygger må betale bøter og tvangsmulkt, og restaurere deler av den ødelagte myra.

Les lenger ned i saken hvordan myr kan restaureres.

  • Miljødirektoratet vil gjøre det vanskeligere å ta av myr og skog for å bygge boliger og kjøpesentre. Bli klokere her:

– Riktig at de må restaurere myra

Varaordfører i Lillehammer, Terje Rønning (V), er frustrert over hvordan utbygger har håndtert den sårbare myrjorda.

– Jeg synes dette er et eksempel på naturvandalisme. Det som er blitt gjort her er grotesk. Vi synes dette er veldig alvorlig, sier han.

terje rønning Nordseter lillehammer

KRITIKKVERDIG: Varaordfører Terje Rønning mener det er svært kritikkverdig at utbygger gravde hyttetomter ulovlig på myr. Han mener de ikke har tatt hensyn til sårbar natur.

Foto: Maria Pedko Lindbäck / NRK

Rønning retter også kritikk mot Statsforvalteren, som han mener er for mild i sitt vedtak.

Til sammen bøtela kommunen partene med en halv million. Statsforvalteren er enig med kommunen i at utbygger skal betale gebyr, tvangsmulkt og restaurere ødelagt myr.

Rønning mener imidlertid at utbyggeren må restaurere all den ødelagte myra, ikke bare deler av den, slik Statsforvalteren har vedtatt.

– Det er vi ikke særlig fornøyd med.

Statsforvalteren på sin side viser til vedtaket de har gjort, og ønsker ikke å gi ytterligere svar til NRK.

I vedtaket skrivet de at utbygger ikke skal måtte restaurere myra på selve hyttetomtene. Imidlertid mener de at enkelte områder rundt, som også ble gravd ut i fjor høst, må tilbakeføres til myr.

Nå har de bedt kommunen komme med en klargjøring av grensen for lovlige og ulovlige terrenginngrep i området. De har også bedt kommunen om å på nytt ta stilling til bota utbyggerne må betale.

  • Bakgrunnen for denne saken startet i fjor høst. Les deg opp her:

Mener de hadde tillatelse

Hvordan Tinde Utvikling AS skal klare å restaurere myra, eller hvilke forholdsregler de tok før de begynte å grave, er usikkert.

De ønsker ikke å svare på spørsmål fra NRK, annet enn dette:

– Vi viser til uttalelse fra Statsforvalteren og slik vi oppfatter det har de gitt Tinde medhold i sitt vedtak. Statsforvalteren har bedt kommunen vurdere saken på nytt og vi finner det ikke riktig å kommentere saken ytterligere før Lillehammer kommune har vurdert saken på nytt, sier daglig leder Torbjørn Randen.

De mener selv at de hadde den nødvendige tillatelse til å grave, men godtok gravestoppen.

Det er Anlegg Øst Entreprenør AS som har stått for gravearbeidene, på oppdrag fra Tinde. De ønsker heller ikke å kommentere saken.

Myr, Ørskogfjellet

LAGRER KARBON: Det lagres mye klimagasser i myrene. Derfor mener mange at de bør bli stående urørte. – Det å ta vare på myr er en gullgruve for å ta vare på karbon, mener forsker i NINA, Astrid Brekke Skrindo.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK
  • Kanskje er ikke vindkraft så klimavennlig som vi tror? Les hvorfor her.

– Man må ha nok kunnskap

Nå sitter du kanskje og lurer på: Går det egentlig an å restaurere myr?

Det enkle svaret er ja, det går an. Så langt er mer enn 80 myrområder i Norge restaurert.

Miljødirektoratet har siden 2016 hatt en nasjonal plan for restaurering av våtmark i Norge. Foreløpig gjelder den fram til 2025.

Ifølge Miljødirektoratet er målet med å restaurere myr å heve vannstanden til det normale. Den vanligste metoden er å tette gamle grøfter som er gravd for å drenere bort vann.

Men fremdeles gjøres det nye inngrep i myr, for eksempel hyttebygging.

Astrid Brekke Skrindo er forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Hun forteller at for at disse inngrepene skal gi minst mulig konsekvens, og for at størst mulig av områdene skal kunne restaureres, må det gjøres nøye vurderinger i forkant.

EN GULLGRUVE: – Når man bygger i myr, setter man i gang en kjedereaksjon av endringer i arealet. Myr er det beste karbonlagringssystemet vi har. Det å ta vare på myr er en gullgruve for å ta vare på karbon. I tillegg er det veldig viktig for arter i området, sier Astrid Brekke Skrindo i NINA.

Skrindo lister opp tre punkter som er viktig å huske på for å gjøre inngrepet så lite som mulig, og for at det skal bli lettere å fikse myra senere.

– I forkant må man ha oversikt over grunnvannstanden, vannhusholdningen i myra og naturmangfoldet som er knytta til myra. Ut ifra de tre delene kan man gjøre en vurdering av hvor ille det vil være å bygge hytte der – og hvor byggingen vil gi minst skade.

I fjor innførte regjeringen et forbud mot å bruke myrområder til matproduksjon, med noen unntak. Samtidig er det lov å bygge boliger og hytter i myrområder.

Skrindo mener imidlertid at det å unngå å grave i myr i utgangspunktet, er viktig for å redusere klimagassutslippene i Norge.

– Min personlige mening er at dette burde vært ulovlig, sier hun.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Anders Bakkerud Larsen

Klokka 19.45: Nyheter fra Innlandet