Hopp til innhold

Nok et hønsehauk-reir ødelagt av hogst

Glommen Mjøsen Skog er anmeldt for miljøkriminalitet for andre gang på kort tid. BirdLife Oppland har funnet enda et ødelagt hønsehauk-reir.

Even Dehli og Rolf Jørn Karlsen, Birdlife Oppland

FUGLEVERNERE: Et nytt tilfelle av hogst av et hønsehaukreir på Toten viser et nytt klart brudd på regelverket, ifølge erfarne ornitologer.

Foto: Reidar Gregersen

– Vi har bedt om at sakene blir sett i sammenheng, sier Rolf Jørn Karlsen i BirdLife Gjøvik, Toten og Land.

NRK skrev nylig om en liknende sak fra Toten, der Glommen Mjøsen skog hadde ødelagt et hønsehauk-reir med hogst.

Denne gangen er det et reir i Gjøvik som er ødelagt.

Rolf Jørn Karlsen skulle sjekke reiret den første uka i juli.

– Det lå da ute på ei hogstflate. Det var hogd. I begge tilfeller ligger reiret stykkevis og delt på ei hogstflate, nedkjørt av hogstmaskin.

Even Dehli og Rolf Jørn Karlsen, Birdlife Oppland

ANMELDER: Ornitolog Even Dehli (t.h.) og Rolf Jørn Karlsen fra BirdLife Norge i skogen der det forrige reiret ble hogget.

Foto: Reidar Gregersen

Karlsen sier skogeieren fikk brev fra Statsforvalteren sommeren 2022 om hvor reiret var og hvilke verneregler som gjelder.

– Det var tre eller fire unger i reiret, sier Karlsen.

Hønsehauk

KARAKTERISTISK ROVFUGL: Det er 4000–5400 hønsehauker i Norge.

Foto: Politiet

Beklager på nytt

Glommen Mjøsen Skog SA beklaget hogsten på Toten. Det gjør de nå også.

– Vi har foretatt egne undersøkelser og har vært kjent med at det er skadet et hønsehauk-reir i Gjøvik. Vi har derfor sendt en rapport til Statsforvalteren og til tømmerkjøperne om det, sier næringspolitisk sjef Yngve Holth.

Yngve Holth, Norskog

BEKLAGER NOK EN GANG: Yngve Holth i Glommen Mjøsen Skog.

Foto: Privat

Begrunnelsen for hvorfor de ikke hadde kjennskap til hønsehauk-reiret er den samme nå som forrige gang.

Til nå har vi samlet informasjon om reir fra svært mange ulike kilder. Staten har hatt en egen database for sensitive data i lengre tid, men den har vi ikke fått tillatelse til å koble oss opp mot, sier han.

NRK forklarer

Hvorfor skal hønsehauken beskyttes?

Hvorfor skal hønsehauken beskyttes?

Hønsehauk er spesielt utsatt for hogst fordi den hekker i hogstmoden skog.

Hvorfor skal hønsehauken beskyttes?

Skogbruket skal ifølge sine egne regler, holde minst femti meters avstand til rovfuglreir under hogst. Hensyn til viltbiotoper er en del av Norsk PEFC Skogstandard. Reirbiotopene er sårbare for forstyrrelser og endringer i skogbildet, og dette forsterkes i hekketiden. Fra mars 2023 er standarden endret til 80 meter/reir brukt siste 10 år.

Holth sier at dette er en omfattende database med mer enn 12.000 observasjoner bare i Innlandet, og at de fikk tilgang først i fjor sommer.

Når vi fikk koblingen oppe å gå i vårt system, har vi sjekket om det kan ha oppstått skader i den mellomliggende perioden. Da dukket dette reiret i Gjøvik opp. Dette er en svært beklagelig hendelse, men nå har vi altså en kobling til basen som virker, sier han.

Han sier at de heller ikke fikk kopi at det brevet skogeieren fikk fra Statsforvalteren i fjor. Holth understreker at hønsehauk er en art de legger stor vekt på å beskytte.

Les også Fortviler over hogst av hønsehauk-reir

Even Dehli og Rolf Jørn Karlsen, Birdlife Oppland

– Har tilgang til Rovbase

BirdLife Oppland, som har anmeldt hogsten, mener Glommen Mjøsen Skog ​burde og kunne ha visst om reiret, men at de ikke har prioritert å bruke ressurser på å søke i systemet for å kontrollere.

– Statsforvalteren har fått melding fra BirdLife Oppland om reirlokaliteten og han har lagt det inn i databasen Rovbase. Der har Glommen Mjøsen Skog tilgang, sier Rolf Jørn Karlsen.

Hønsehauk 04.09.05

Om hønsehauken

Hønsehauk er en stor rovfugl i haukefamilien. Den er betydelig større enn slektningen spurvehauk. I Norge har den tilhold i tett skog over det meste av landet.

Arten foretrekker gammelskog av furu og gran, men finnes også noen steder i gammel løvskog og i andre skogstyper. Føden består hovedsakelig av mellomstore pattedyr og fugler. Voksne hønsehauker er vanligvis standfugler, mens ungfuglene gjerne trekker ut mot kysten eller sørøstover til Sverige.

Kilde: Store norske leksikon og artsdatabanken.

Hønsehauk

Vurdering i rødlista

Arten er vurdert til sårbar VU for Norsk rødliste for arter 2021. Kategorien kommer av liten populasjonsstørrelse og pågående nedgang. Tidligere ble den klassifisert som nær truet.

Sak med prinsipiell betydning

Saken i Gjøvik ble politianmeldt denne uka. Politioverbetjent Kjetil Hansen bekrefter at de har mottatt anmeldelsen.

Holth sier at de bare kjenner til anmeldelsen via media.

– Vi har ikke sett innholdet i anmeldelsen og ikke hørt noe fra politiet, sier han.

Nå blir det opp til politiet å etterforske saken og vurdere aktsomhetsspørsmålet.

– Dette er en sak av prinsipiell betydning og en type sak miljøavsnittet vårt skal prioritere, sa politiadvokat Einar Gauslaa Bergem i Innlandet politidistrikt til Oppland Arbeiderblad, etter den første anmeldelsen.

Hogsten på de to stedene der hønsehauk-reir er ødelagt skjedde i omtrent samme tidsperiode, sist vinter.

Flere saker fra Innlandet