Hopp til innhold

Tror private overtar fastlegeordningen

Tor Halvor redda fastlege-tilbudet i utkantkommunen Stor-Elvdal. Han tror det blir stor forskjell mellom by og land i pasienttilbudet i fremtida.

Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng undersøker en pasient

BEDRE HELSE: Fastlege Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng frykter flere med dårlig helse hvis ikke det gjøres noe med fastlegeordningen raskt.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng er fastlege i Stor-Elvdal og kommunelege på Tynset.

Han har sett hvordan fastlegeordningen har kollapset de siste årene.

Rundt 150.000 pasienter står i dag uten fastlege fordi kommunene ikke klarer å skaffe nok leger.

– Vi har et system som er basert på at man har en fastlege og det er fullstendig katastrofe for den personen som ikke har det, sier Bjørnstad-Tuveng.

Han vet at når en person er sjuk, så er det første spørsmålet som kommer hvem som er fastlegen.

Han tror private aktører vil komme til å overta fastlegefunksjonen i byene, mens de som bor i utkantkommuner må basere seg på legevakter med hyppig skifte av leger.

Kan ikke være avhengig av lommeboka

Statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt, sier lik tilgang til helsetjenester av høy kvalitet uansett lommebok og adresse er et grunnleggende prinsipp.

Vi kan ikke akseptere en utvikling der enkeltpersoners betalingsvillighet i økende grad skal gi fortrinn som raskere eller bedre helsehjelp. Det skaper sosial ulikhet, sier han.

Regjeringa har fastlegekrisa som et av områdene det skal gjøres noe med. Men Bjørkholt sier det ikke er løst på et halvt år, siden det har utviklet seg over flere år.

Vil bli en privatisering i byene

Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng er sjøl en av fem fastleger som lot seg lokke til å jobbe i Stor-Elvdal fordi de innførte en såkalt «Nordsjøturnus».

Les også «Nordsjøturnus» lokka sjukehusdirektør tilbake som fastlege

Sjukehusdirektør på Tynset Oddvar Øien, snart kommunelege i Stor-Elvdal.

Han tror private aktører vil bygge opp allmennlegetjenester i byene. En rekke private aktører tilbyr i dag legetimer med kort eller ingen ventetid hos allmennlege.

– Distriktene må nok klare seg sjøl, sier Bjørnstad-Tuveng.

Han tror de må basere seg på «vårdsentraler» som man har i Sverige. En slags legevakt der leger kommer og jobber en kort periode i stedet for å ha en fast lege.

Men det er ikke en like god løsning.

– De som har fastlege over tid blir litt mindre syke og har bedre helse og lever litt lengre, sier Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng.

Han begrunner det med at hvis en pasient ikke har en fast lege kan terskelen for å bestille legetime bli høyere.

Fastlege i Stor-Elvdal Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng

MÅ HA FASTLEGE: Uten fastlege får pasienten et stort problem, mener Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

For stort arbeidspress

Fastlegeordningen har kollapset blant annet fordi leger ikke orker arbeidspresset, men ønsker å kunne kombinere det med et familieliv.

I tillegg har arbeidsoppgavene endret seg med at det er mer som kan gjøres av en fastlege enn for 20 år siden.

– Det er veldig mye som er tilgjengelig av helsehjelp som gjør at belastningen på helsehjelp blir større, sier Tuveng.

Les også Frykter personlig konkurs etter hun sa opp som fastlege

Eli Langdalen er på rehabilitering på Modum Bad.

Trenger 2,3 milliarder kroner

Legeforeningen har regnet ut at fastleger i gjennomsnitt jobber 55,6 timer per uke. De har foreslått at pasientlistene blir kuttet med 20 prosent slik at fastlegene får litt færre pasienter å forholde seg til.

Kostnaden ved å få inn ekstra-legene man trenger blir 2,3 milliarder kroner.

– Det kan virke mye, men samlet sett for Helse-Norge er det en liten investering i forhold til de gevinstene vi vet at en god fastlege gir, sier leder i allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev.

Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegeforeningen

MÅ KUTTE: Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev mener staten bør inn med 2,3 milliarder kroner for å lette arbeidsmengden for fastleger.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt, sier færre pasienter på listene er ett av flere tiltak de ser på for å redusere arbeidsbelastningen til fastelegene.

Tall fra Helsedirektoratet viser at andelen lister med over 1000 pasienter går gradvis nedover både i store og små kommuner.

Reduksjon i listelengde forutsetter ledig kapasitet hos andre fastleger i kommunen, eller at kommunen utvider kapasiteten ved å inngå nye fastlegeavtaler, sier han.

Med dagens utfordringer i fastlegeordningen, kan det være at fastleger vegrer seg for å be om listereduksjon, mener han.

Har styrka fastlegeordningen

Regjeringa har styrket fastlegeordningen med 400 millioner kroner i 2022. Det går til tiltak som skal bedre rekrutteringen til fastlegeordningen og redusere fastlegenes arbeidsbelastning.

I tillegg er det satt av nesten en kvart milliard kroner til Alis-ordningen, for leger som skal spesialisere seg i allmennmedisin.

Legeforeningen er ikke fornøyd med det regjeringa har bidratt med så langt.

– Så lenge man utsetter dette mister man gode fastleger, sier Nils Kristian Klev.

Les også Ble gjeldsslave av fastlegestilling han sa opp for flere år siden

Fastlege Jan Ruben Moy i Stavanger