Farlig avfall på avveie

Vi kvitter oss med 800 000 tonn farlig avfall i Norge hvert år. Mye av dette havner på avveie. Fylkesmennene jakter nå på det farlig avfallet.

Willy Brenna (til venstre) og Steinar Østlie
Foto: Vera Wold / NRK

Folk fra fylkesmennenes miljøvernavdelinger reiser nå rundt og kontrollerer hvordan mottak landet rundt behandler det farlige avfallet.

Kommer på uanmeldt besøk

Rundt 50 mottak i Hedmark og Oppland får uanmeldt besøk.

- Vi ser spesielt på håndteringen av avfall fra byggeplasser som inneholder PCB og brommerte flammehemmere,  og dessuten impregnert trevirke, sier overingeniør Steinar Østlie hos fylkesmannen i Hedmark.

Klær kan skade miljøet

Steinar Østlie mener folk flest vet hvordan de skal håndtere farlig avfall, og hva som ikke skal hives sammen med restavfallet.

- Når det gjelder spillolje vet mange at det regnes som farlig avfall, og at vi har returordninger for det, sier Østlie.

Likevel finnes det mange nye miljøgifter som havner på avveie, fordi folk ikke vet hvor de finnes. Et eksempel er  brommerte flammehemmere.

- Brommerte flammehemmere finnes i noen klær, og det er det mange som ikke er klar over. Derfor er det vanskelig å ha kontroll med denne miljøgiften, sier Østlie.  

Ifølge Statistisk Sentralbyrå leverer hver hedmarking 3,3 kilo og hver opplendning 2,1 kilo farlig avfall inn til avfallsmottak årlig.