Får tre millioner for å slutte

Hamar-rådmannen får nærmere tre millioner kroner for å fratre. Martin W. Kulild slutter å jobbe umiddelbart, men får full lønn ut oktober 2016. Les hele avtalen nederst i saken!

Martin W. Kulild

Martin W. Kulild får nærmere tre millioner kroner for å fratre.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Hamar kommunestyre inngikk i går kveld fratredelsesavtalen med Martin W. Kulild.

Han får rådmannslønn ut oktober 2016. Årslønnen er på drøyt én million kroner. I tillegg dekker kommunen pensjonsutgifter. Totalbeløpet for lønn og pensjon er beregnet til å utgjøre 2,7 millioner kroner.

I tillegg overtar rådmannen nettbrett, telefon og PC som han tidligere har fått fra kommunen. Kulild får heller ingen avkortning i lønnen dersom han får seg ny jobb.

Rådmannen og kommunen er også enige om at de ikke skal snakke negativt om hverandre. Dette er ordlyden i avtalens punkt 11:

«Forbud mot negativ omtale
Partene forplikter seg til å avstå fra negativ omtale av hverandre for fremtiden.»

Les hele avtalen nederst i saken.

Uenige om drifta

Hamar kommune er i et økonomisk uføre etter flere store investeringer de siste åra.

Utbyggingen av Briskeby stadion var et pengesluk, kommunen har bygget kulturhus til 700 millioner kroner, og stupertårnet i Mjøsa har blitt et mareritt for kommunen – også økonomisk.

I budsjettet for 2015 har rådmann Martin W. Kulild lagt opp til nøktern pengebruk. Ordføreren og flertallet i kommunestyret har vært uenig i innstramningen. De ønsker å fortsette investeringene, og har blant annet vedtatt at det skal bygges ny håndballhall på Storhamar.

I fratredelsesavtalen står det at ordføreren og flertallet i kommunestyret og rådmannen har hatt forskjellig syn på drifta av kommunen og prioriteringene fremover.

Underskrevet forrige uke

Det har vært mye hemmelighetskremmeri rundt Hamar-rådmannens avgang.

Avtalen var fremforhandlet og underskrevet allerede i forrige uke. Gruppelederne i kommunestyret fikk ikke vite om avtalen før mandag denne uka, og de har kommet med sterk kritikk mot ordfører Morten Aspeli og prosessen rundt avgangen.

Dessuten ble kommunestyremøtet i går kveld lukket for tilhørere og pressen, til tross for at opposisjonen ønsket at deler av møtet skulle gå for åpne dører.

Vil ikke kommentere uvennskap

Martin W. Kulild og Morten Aspeli

Ordfører Morten Aspeli (t.h.) har inngått avtalen med eks-rådmann Martin W. Kulild.

Foto: Stine Vandevjen Olsen

Etter kommunestyremøtet møtte NRK eks-rådmannen.

– Jeg har inngått en avtale med flertallet om å tre av som rådmann. Det er enighet om avtalen, sa Kulild.

– Ba du om å få gå?

– Ingen kommentar.

– Har det vært uvennskap mellom deg og ordfører Morten Aspeli?

– Det har jeg heller ikke lyst til å kommentere. Men jeg vil gjerne si at nå må det tenkes fremover. Kommunen må levere tjenester til innbyggerne, og politikerne må tenke på budsjettet.

Fornøyd med sluttpakken

– Hva føler du nå?

– Jeg er ikke bitter og sint.

– Hva synes du om sluttpakken du har fått?

– Den skal jeg klare meg på. Det er fint. Den gir meg tid til å tenke meg om.

Ordfører Morten Aspeli (Ap) sier dette om påstått uvennskap med ex-rådmannen:

– Forholdet mellom oss både har vært og er godt, sier Aspeli til NRK.

Assisterende rådmann Terje Halvorsen overta nå som fungerende rådmann inntil ny rådmann er på plass.

Avtalens ordlyd

Fratredelsesavtale Hamar-rådmann

Her er avtalen mellom Hamar kommune og rådmannen.

Foto: Geir Røed / NRK

Her er hele avtalen mellom Hamar kommune og Martin Kulild, som NRK har fått fra Hamar kommunes kommunikasjonsavdeling:

AVTALE


Mellom Hamar kommune og Martin Kulild er det i dag inngått slik avtale.


1. Avtalens bakgrunn
Martin Kulild ble ansatt som rådmann i Hamar kommune med virkning fra 1. september 2012.
Hamar kommune står overfor spennende og krevende økonomiske utfordringer i tiden som kommer. Det har over noe tid blitt klart at flertallet av de folkevalgte og rådmannen har ulikt syn på hvordan disse utfordringene best skal løses. Det er ingen mistillit mot rådmannen, men i en slik situasjon er det viktig at kreftene forenes i samme retning. De folkevalgte og rådmann har derfor i felleskap blitt enig om en løsning som ivaretar begge parters interesser. Hamar kommune og Martin Kulild er enige om at Martin Kulild avslutter sitt arbeidsforhold som rådmann i Hamar kommune på de vilkår som fremgår av denne avtale. Partene ønsker hverandre lykke til videre og har ingen kommentarer til avtalen utover dette.


2. Opphør av arbeidsforholdet
Martin Kulild fratrer som rådmann pr. 1. januar 2015. Han fortsetter som ansatt på de vilkår som ellers følger av gjeldende arbeidsavtale frem til 31. desember 2015. Partene er enige om at arbeidsforholdet etter dette anses som avsluttet og at Martin Kulild skal motta etterlønn fra 1. januar til 31. oktober 2016, det vil si i 10 måneder.
Martin Kulild avvikler gjenstående ferie og avspasering for 2014 fra fredag 28. november 2014 til 31. desember 2014. Ved senere oppstart av ferien utbetales ikke benyttede feriedager.
Etter gjeldende arbeidsavtale har Martin Kulild rett til å ta ut 10 ekstra fridager eller tilsvarende antall daglønner som kompensasjon for overtid og ubekvem arbeidstid. Martin Kulild skal motta 10 ekstra daglønner for 2014 og 10 ekstra daglønner for 2015. Utbetaling skal skje i desember 2014 og i desember 2015.


3. Lønnsregulering
Martin Kulild har en årslønn på kr. 1.025.400,00 ved avtalens inngåelse. Lønnen skal reguleres med tilbakevirkende kraft fra og med. 1. mai 2014. Lønnsreguleringen skal minimum tilsvare den generelle lønnsutviklingen i kommunesektoren.


4. Feriepenger
Det opptjenes feriepenger av all lønn som utbetales frem til opphør av arbeidsforholdet 31. desember 2015. Feriepenger som opptjenes i 2015 utbetales i januar 2016.
Det opptjenes ikke feriepenger på etterlønnen som utbetales i perioden fra 1. januar til og med 31. oktober 2016.


5. Pensjonsmedlemskap
Martin Kulild opprettholder sitt medlemskap i felles kommunal pensjonsordning frem til arbeidsforholdets opphør den 31. desember 2015.


6. Arbeidstakers plikter
Martin Kulild skal medvirke til at det blir lagt godt til rette for at oppgaver, dokumenter og kjennskap blir overført til den som overtar stillingen han fratrer. Martin Kulild skal videre stå til disposisjon for kommunen for å utføre arbeidsoppgaver innenfor sitt kompetanseområde. Hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres og tid og sted for utførelsen, avtales nærmere med ordfører som representerer arbeidsgiver overfor Martin Kulild.
Martin Kulild skal innen 19. desember 2014 ha ryddet kontoret, levert fra seg parkeringskort og nøkler. Tidspunktet blir avtalt med ordfører. Ryddingen skal skje i samarbeid med kommunen, slik at partene får sortert ut det som tilhører kommunen. Dette gjelder også det som er lagret elektronisk på mobiltelefon, pc og nettbrett.


7. Annet inntektsgivende arbeid
Martin Kulild har anledning til å ta annet inntektsgivende arbeid med virkning fra han har fratrådt som rådmann den 31. desember 2014 uten at det skal føre til noen form for avkortning i lønn og andre ytelser etter denne avtale.


8. Nettbrett, pc og mobiltelefon
Martin Kulild overtar mobiltelefon, pc og nettbrett til eie. Kostnadene til dette blir dekket av kommunen i samsvar med vilkårene i arbeidsavtalen frem til og med 31. oktober 2016.


9. Advokatkostnader
Hamar kommune kjøper advokatbistand til Martin Kulild til forhandlinger om denne avtalen. Advokaten sender faktura til Hamar kommune oppad begrenset til kr. ______________ med tillegg av 25 % merverdiavgift.


10. Attest
Martin Kulild får referanser og gis attest i samsvar med lov, avtaleverk og det som ellers er vanlig i Hamar kommune. Sluttattest er utarbeidet og følger som vedlegg til denne avtalen, (vedlegg 1).


11. Forbud mot negativ omtale
Partene forplikter seg til å avstå fra negativ omtale av hverandre for fremtiden.


12. Fullstendighet
Partene er enige om at alle forhold mellom partene med utspring i arbeidsforholdet er regulert i denne avtale og at partene ved ikke har annet å kreve av hverandre i anledning arbeidsforholdet.
Hamar kommune har vært bistått av advokat Frode Lauareid fra KS Advokat mens Martin Kulild har vært bistått av advokat Jostein Nordbø fra Advokatfirmaet Økland & Co DA i forbindelse med inngåelsen av denne avtalen.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Anders Bakkerud Larsen

Klokka 19.45. Nyheter fra Innlandet