Færre bjørner i Norge

På landsbasis er det færre, men i Troms, Nordland og Hedmark er det påvist flere bjørner i 2014 sammenlignet med året før.

Brunbjørn

I Hedmark, Troms og Nordland er det påvist flere individer i 2014 sammenlignet med året før, og det samles også inn relativt mange prøver i disse fylkene

Foto: Per Løchen / Scanpix

Dette viser ferske tall fra Rovdata. Bestandstallet for bjørn i Norge for 2014 er klart, og viser en liten nedgang fra 2013.

I den sjette landsomfattende DNA-overvåkingen av bjørn ble det i fjor registrert 136 ulike bjørner i landet, og det er tolv færre enn året før.

– Dette er det laveste antall bjørner som er registrert i landet siden de landsomfattende innsamlingene etter skit og hår fra bjørn startet i 2009, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata i en pressemelding.

Morten Kjørstad

Morten Kjørstad i Rovdata sier at det har blitt færre hannbjørner i Norge.

Foto: Rovdata

Stortinget har slått fast et nasjonalt bestandsmål på 13 kull med bjørnunger i Norge hvert år.

– Beregningene viser at antall bjørnekull i Norge har vært fra seks til sju kull alle år i perioden 2009 til 2014, forklarer Kjørstad.

Andelen binner øker

Det ble i fjor påvist 82 hannbjørner og 54 hunnbjørner i landet, mot 93 hanner og 55 binner i 2013.

Mens hannbjørnene blir færre, har antall hunnbjørner innenfor Norges grenser økt gradvis siden den landsdekkende overvåkingen startet i 2009, og andelen binner i bestanden har derfor gått opp.

– I 2014 var andelen binner på 40 prosent av bestanden, og som tidligere år er det kun binner i grenseområdene i Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Hedmark, sier Kjørstad.

Bjørnebestanden i Hedmark, Finnmark og Nord-Trøndelag øker

I Hedmark, Troms og Nordland er det påvist flere bjørner i 2014 sammenlignet med året før. Da ble det også påvist flest bjørner i Hedmark, med 43 individer, deretter Finnmark, med 34 individer og så Nord-Trøndelag, med 29 individer.

Vevsprøver fra elleve døde bjørner ble også analysert i 2014; ti hannbjørner og én hunnbjørn. Alle individene var kjent for bestandsovervåkingen fra før gjennom tidligere DNA-innsamlinger i Norge.