Mener eldre ikke vil melde fra om overgrep

Det finnes lite nasjonal kunnskap om overgrep mot eldre, og mørketallene kan være høye. – Det vi ikke liker holder vi for oss selv, sier dagpasient Margit Mørk.

Vold mot eldre

Dagpasientene ved Lunner omsorgssenter Margit Mørk (t.v.) tror barrieren er høy for å melde fra hvis eldre utsettes for vold. Her sammen med beboer Ingrid Lyngheim.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Vold mot eldre

Kontaktperson for Vern for eldre i Lunner kommune Tove Smedby Vassjø håper flere vil melde fra om overgrep.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Vern for eldre, et treårig prosjekt finansiert av Helsedirektoratet, tror mørketallene er høye med hensyn til vold mot eldre. De fleste overgrepene skjer i det private, og av personer som står ofrene nær.

– Ingen vil blottlegge noe, og i alle fall ikke vold og overgrep. Man vil ikke melde fra til utenforstående og vil helst holde tett om hva som foregår i familien, sier Margit Mørk som er dagpasient ved Lunner omsorgssenter.

Vern for eldre fikk i fjor likevel 480 henvendelser om familievold. Det er en økning på 14 prosent fra året før.

Ifølge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2007 opplever omtrent to prosent av eldre vold og trusler. Av disse blir kun en liten andel fanget opp og registrert av politi eller hjelpeapparat. Men i dag, fem år senere, finnes det ingen nasjonal undersøkelse rundt omfanget av overgrep mot eldre i Norge.

– Kommunenes ansvar

5. januar la imidlertid regjeringen frem en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, hvor det slås fast at tilbudet for eldre som er utsatt for vold skal styrkes.

Ifølge statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Lotte Grepp Knutsen (Ap) er det de enkelte kommunenes ansvar å avdekke og forebygge overgrep mot eldre.

– Arbeidet mot vold i nære relasjoner er under hovedansvar av det ordinære tjenesteapparatet i kommunene. Vi har lagt til rette for et opplærings- og kompetanseopplegg som alle kommuner har tilgang til, sier hun.

Ingen henvendelser

May Fosshaug er hjelpepleier i Lunner kommune. Hun opplever det som vanskelig å gå videre hvis hun har mistanke om overgrep fordi hun ikke kan gjøre det uten samtykke fra personen som er utsatt.

– Det er vanskelig å se når er det brudd på taushetsplikten og når bør vi bryte den, sier hun.

Rådgiver for helse-, pleie og omsorg i Lunner kommune, Tove Smeby Vassjø, har blitt kommunens kontaktperson for Vern for eldre. Hun skal veilede personer i hjelpeapparatet og privatpersoner.

Hittil har henvendelsene latt vente på seg, og helst ikke vold og overgrep.

– På et og et halvt år har jeg ennå ikke fått en henvendelse. Det kan skyldes at man føler skyld i det selv, men det kan også være at vi i kommunen må bli flinkere å informere at det finnes en tjeneste som dette.

Vold mot eldre

Ansatte i hjemmetjenesten i Lunner kommune. Fra venstre: Mona Stensrud (hjelpepleier), Aud Hansen (hjelpepleier) Nina Dahl Martinsen (avdelingsleder) og May Fosshaug (hjelpepleier), som mener det er vanskelig for ansatte å melde fra hvis de mistenker at eldre utsettes for overgrep.

Foto: Monica Rikoll / NRK