Hopp til innhold

– Vi er tilfreds med straffen

– Vi er tilfreds med at straffen er plassert på et nivå som vi også mener er riktig, sier aktor Thorbjørn Klundseter om Øygard-dommen. – Jenta er lettet og glad, sier bistandsadvokaten til den fornærmede jenta.

Thorbjørn Klundseter

Aktor Thorbjørn Klundseter anket straffeutmålingen til Høyesterett, fordi påtalemyndigheten mente den var for lav i forhold til omfanget av overgrepene.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Aktor Thorbjørn Klundseter anket straffeutmålingen til Høyesterett, fordi påtalemyndigheten mente straffen fra lagmannsretten på ett år og tre måneder var for lav i forhold til omfanget av overgrepene.

Thorbjørn Klundseter, aktor Øygard-saken

Aktor Thorbjørn Klundseter var fornøyd med det han kunne lese i dommen fra Høyesterett.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Nå er Øygard dømt til to år og tre måneders fengsel av Høyesterett, dette er likevel tre måneder lavere enn aktor la ned påstand om.

– Straffen ligger i det området som vi har bedt om, og det er begrunnet i dommen hvorfor de har valgt å gi en lavere dom enn det vi ba om, sier Klundseter.

Saken er ferdig i Norge

Han mener Høyesterett har lagt vekt på omfanget av overgrepet mot fornærmede og graden av utnyttelse.

– Men er siste ord sagt i denne saken?

– Det følger av Grunnloven at Høyesterett dømmer i siste instans, og det betyr at saken er ferdig for norsk rettsapparat, sier Klundseter.

– Det har jo vært spørsmål om saken blir reist for Den internasjonale menneskerettighetsdomstolen?

– Det er ikke noe som er reist av påtalemyndighetene, vi er tilfreds med det Høyesterett har kommet fram til, sier aktor Klundseter.

– Jenta er lettet og glad

Nina Bråthen Hjortdal

Nina Bråthen Hjortdal er bistandsadvokat for den fornærmede jenta.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Bistandsadvokat for den fornærmede jenta i Øygard-saken er glad for dommen.

– Jeg er først og fremst veldig glad for at denne dommen har kommet og at det er en skjerping av straffen i forhold til det lagmannsretten kom fram til, sier Nina Bråthen Hjortdal.

Hjortdal mener det viktigste er at de straffeskjerpende momentene i saken har fått betydning for selve straffeutmålingen.

– Her viser Høyesterett gjennom praksis hvordan lovgiverne har tenkt det, når de har sagt at straffene skal skjerpes i denne typen saker, og nå har vi fått en dom som de da kan bruke. Det er klart at for andre, som er fornærmede i tilsvarende saker, er det godt å se at det nytte, sier bistandsadvokaten.

Hjortdal forteller at hun ikke har snakket med klienten sin, fordi hun er på tur, men at de har hatt SMS-kontakt.

– Hun er helt klart lettet og glad over denne dommen, sier Hjortdal.

Hjortdal sier at når saken først måtte gå for åpen rett, er jenta glad for at det kunne være til trøst for andre som også opplever lignende ting, at de kan se at det nytter å fortelle om slike overgrep.

Lukket soning

I og med at straffen i Høyesterett er over to år, må Øygard nå sone i såkalt lukket fengsel. Fra den rettskraftige dommen, må han starte soning innen 60 dager.

– Når vi får dokumentene fra politiet, har Kriminalomsorgen 60 dager til å innkalle domfelte til soning, det vil si at da skal vedkommende være i anstalten innen disse 60 dagene, sier Stig Meisler Storvik, assisterende direktør i Kriminalomsorgen Region Øst.

Det er Hedmark Fengsel som i utgangspunktet skal administrere Øygard-dommen, siden det er få soningsplasser i Oppland.

Trolig skal Øygard sone dommen på lukket avdeling i Hamar fengsel.

– Man ønsker at domfelte skal sone så nært hjemstedet som mulig, men her er det også en konkret vurdering som gjøres ut fra et sikkerhetsmessig aspekt, og ut fra hvordan kapasiteten i fengslene er til enhver tid, forklarer Meisler Storvik.

Se video om hva aktor Thorbjørn Klundseter sier om Øygard-dommen:

Aktor Torbjørn Klundsether om Øgard-dom

Aktor Thorbjørn Klundseter om Øygard-dom