Kontrollutvalget etter HRB-møte: – Rutinene har helt klart vært mangelfulle

Kontrollutvalgene i Hadelands-kommunene legger ikke skjul på at Hadeland og Ringerike Bredbånds rutiner har vært for dårlige.

Morten Hagen

FOR DÅRLIG INTERNKONTROLL: – Det jeg kan si er at den rapporten som er frigitt av HE viser klart at det har vært altfor dårlige rutiner og altfor dårlig internkontroll, sier Morten Hagen, som leder kontrollutvalget i Gran kommune.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Hadeland og Ringerike Bredbånd

DOMFELT TIDLIGERE: Den tidligere økonomisjefen i HRB var tidligere domfelt for to tilfeller av økonomisk kriminalitet.

Foto: Monica Rikoll / NRK

I går inviterte kontrollutvalgene i Gran, Lunner og Jevnaker kommune til et felles møte med ledelsen i Hadeland Energi (HE) og Hadeland og Ringerike Bredbånd (HRB) til en orientering om millionunderslaget i de to selskapene.

Leder for kontrollutvalget i Gran, Morten Hagen, sier medlemmene i utvalget ikke kan uttale seg om innholdet i rapporten, men sier salskapets rutiner helt klart har vært for dårlige.

– Det jeg kan si er et den rapporten som er frigitt av HE viser klart at det har vært altfor dårlige rutiner og altfor dårlig internkontroll, som jo har vært en del av forutsetningene for at dette kunne skje også i HRB, sier Hagen.

Siktet for underslag av 20,9 millioner

Den tidligere økonomisjefen i HRB er siktet for å ha underslått til sammen 20,9 millioner kroner fra selskapene, hvorav 18,6 millioner kroner ble underslått fra bredbåndsselskapet.

Etter underslaget utførte revisjonsselskapet PriceWaterCoopers en intern gransking av de interne rutinene i selskapet på oppdrag fra styrene. HRB har nektet å gi innsyn i granskingsrapporten når denne ble klar i juni.

Styreleder i HRB, Kai Glemmestad, orienterte kontrollutvalgene om innholdet i rapporten i går, men ba om at møtet ble lukket.

Manglende internkontroll

Etter at politiet avsluttet sin etterforskning av underslagene i HE og HRB valgte styret i HE å offentliggjøre sin granskingsrapport. Mannen som er siktet for underslagene ble ansatt først ansatt som regnskapsmedarbeider i energiselskapet i 2009 før han fikk stillingen som økonomisjef i HRB i 2010.

Tidligere på 2000-tallet ble han dømt til sammen tre år og tre måneders fengsel for to tilfeller av økonomisk kriminalitet. I granskingsrapporten kommer det frem at han fortalte om en av de to dommene under intervjuet på stillingen i HE.

Det jeg kan si er et den rapporten som er frigitt av HE viser klart at det har vært altfor dårlige rutiner og altfor dårlig internkontroll, som jo har vært en del av forutsetningene for at dette kunne skje også i HRB

Morten Hagen, leder av kontrollutvalget

Det ble ikke gjort en grundigere bakgrunnssjekk av mannen i 40-årene, fordi det var snakk om en underordnet stilling. Det ble heller innført noen form for ekstra oppfølging av mannen, på tross av at ledelsen var klar over den ene dommen.

I løpet av perioden den underslagssiktede jobbet i HE underslo han 2,2 millioner kroner fra energiselskapet ved å utføre illegitime overføringer fra selskapets driftskonto til bredbåndsselskapet. Disse ble dekket som fordeling av inntekter mellom HE og dets tre datterselskapene, deriblant HRB, som hadde felles faktureringssystem.

Selskapets nettbanksystem, som alle gikk ut ifra krevde to signaturer for å godkjenne pengeoverføringer, krevde bare en etter en nettbankavtale fra 2004. I realiteten gav dette personer i økonomiavdelingen fullmakt til å godkjenne egne overføringer alene.

Granskingsrapporten konkluderte med at HE ikke hadde gode nok rutiner for fullmakts- og godkjenningsrutiner for regnskapsmedarbeidere, og at det var for dårlige rutiner for å oppdage mislighold som underslag.

Gjorde det mulig å stjele fra lasset

Morten Hagen sier at selv om han ikke kan kommentere hva som har kommet frem etter granskingen av HRB, så gir granskingsrapporten fra morselskapet HE en viss pekepinn på hvordan den tidligere økonomisjefen underslo 18,6 millioner kroner fra bredbåndsselskapet, uten at det ble oppdaget.

Han mener pengestrømmen mellom HE og datterselskapene også har vært en av forutsetningene for at underslagene gikk ubemerket hen i såpass lang tid.

– Det er mange selskaper innenfor HE-systemet, og det går betydelige pengestrømmer fram og tilbake mellom disse. Det har gjort det mulig for den tidligere økonomisjefen å stjele fra lasset, forklarer Hagen.

Kai Glemmestad og Lars Velsand

FØLGES OPP: Styreleder i HRB, Kai Glemmestad og styreleder i HE, Lars Velsand, vil bli invitert til et oppfølgingsmøte samme med de tre kontrollutvalgene.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Nytt møte i høst

Etter at styreleder i HRB, Kai Glemmestad hadde orientert om deler av granskingsrapporten under gårsdagens møte fattet de tre kontrollutvalgene et felles vedtak om at de skal få oversendt hele rapporten så fort som råd.

Kommunelovens §80 fastslår at de har rett på innsyn i dokumentene for å føre kontroll med selskapet. HRB er omfattet av denne paragrafen fordi det er et heleid, offentlig selskap.

Ledelsen i både HE og HRB skal også kalles inn til et nytt felles møte med kontrollutvalgene i de tre hadelandskommunene. Anne Grethe Fremgaard, som er leder for kontrollutvalget i Jevnaker kommune, sier et av formålene blir å følge opp at begge selskapene forbedrer de interne rutinene.

– Det er viktig at det blir fulgt opp framover for å bedre omdømmet og heve seriøsiteten til begge selskapene ute i de bygdene som er berørt, fastslår Fremgaard.

Tidspunktet for et nytt møte mellom de tre kontrollutvalgene og ledelsen i de underslagsrammede selskapene er ennå ikke fastsatt.