1733 rovdyr felt de siste 10 åra

Fra 2004 til i dag er det felt 1733 rovdyr i Norge. Fellingstallene har ikke vært så høye siden 1800-tallet.

Ulv

– Noe av sammenhengen, i alle fall for bjørn og ulv, er at det har vært en stor vekst i bestanden i Sverige, og at mange dyr kommer derfra og inn i områder vi ikke vil ha ulv og bjørn i Norge, sier Jørn Berg i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark.

Foto: Per Løchen / Scanpix

80 ulver. 73 bjørner. 538 jerver. 1042 gauper.

Så mange av de fire store rovdyrene i Norge er felt de siste 10 år, ifølge tall fra Rovbasen.

– Det forteller at rovdyrene er tilbake, også i fylket vårt, sier direktør Jørn Berg i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark.

Antall fellinger har økt de siste åra.

Det forteller at rovdyrene er tilbake, også i fylket vårt.

Jørn Berg, Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark.

I 2004 var det 80 rovdyrfellinger i Norge, i 2010 229, i 2013 158, og så langt i år er det felt 107 dyr.

– Noe av sammenhengen, i alle fall for bjørn og ulv, er at det har vært en stor vekst i bestanden i Sverige, og at mange dyr kommer derfra og inn i områder vi ikke vil ha ulv og bjørn i Norge, sier Berg.

– Skytes for mye

– Hvis man vil ha noe i nærheten av de vi kan kalle naturlige bestander, så skytes det vesentlig for mye, sier Kjell Fredrik Løvold i Naturvernforbundet.

Han sier bestandsmålene som settes ikke er minimumsmål, men brukes som maksimumsmål. Bestandene holdes på et minimum.

Kjell Fredrik Løvold

Det skytes for mange rovdyr, mener Kjell Fredrik Løvold i Naturvernforbundet.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Det er derfor det skytes så mye, sier Løvold.

Jerv og ulv er på bestandsmålet, gaupe litt under, mens bjørnebestanden må dobles for å nå målet. Dette er likevel for lite dersom Naturmangfoldslovens paragraf 5 skal nås, mener Naturvernforbundet. I den heter det at skal være «levedyktige bestander i deres naturlige utbredelsesområder.»

– Og det er det ikke, mener Løvold.

Blant annet sier han at målet bare er fire ynglende jerver i hele det enorme fjellområdet i Oppland sjøl om naturen kan fø langt flere. Og på Hardangervidda skal det ikke være jerv i det hele tatt.

– Dermed føres det en utryddelsespolitikk, sier han.

Alle fire i Hedmark

50 av de 80 ulvene som er felt, er tatt ut i Hedmark. Og halvparten av de 73 felte bjørnene er også felt i Hedmark. Hedmark er det fylket som har størst representasjon av alle de fire store rovdyra, og den eneste forvaltningsregionen med bestandsmål for alle fire.

Men sjøl om det er felt flest bjørner og ulver i Hedmark er det felt flest rovdyr totalt i Midt-Norge.

Det føres en utryddelsespolitikk på de store rovdyrene.

Kjell Fredrik Løvold, Naturvernforbundet

Det er felt ulv i samtlige forvaltningsregioner bortsett fra Nordland og Troms/ Finmark.

Det er felt bjørn i alle regioner borstett fra Akershus/Oslo/Østfold.

Det er felt gaupe og jerv over hele landet.

bjørn

Flest bjørner er felt i Hedmark

Foto: Alf Paul Tjønna

– For å sammenligne med en så stor avgang må vi tilbake til andre halvdel av 1800-tallet for de fleste artene, sier Berg.

I 1845 var det fire ganger så mange bjørner og ulver i Norge. Men en massiv jakt på rovdyr fra andre halvdel av 1800-tallet utryddet bestandene fra den norske faunaen.

Tusen gauper felt

Det er altså gaupe som er det rovdyret det er felt flest av de siste 10 åra. Spesielt i regionene Midt-Norge, Nordland og Troms/Finmark.

De åtte forvaltningsregionene arbeider alle ut fra bestandsmål. I Hedmark er bestanden nå nådd for ulv, bjørn og jerv, mens de de siste åra er tatt ur for mange gauper.

– Tallene viser jo at forvaltningen virker, sier Berg.

Han regner med at fellingstallet vil stabilisere seg framover.