Strengere etisk grep om TV-aksjonen

Innsamlingsrådet, som vokter NRKs TV-aksjon, ba i 2014 om et strengere etisk regelverk for hvordan pengene som samles inn blir plassert.

Penger

Krever etisk plassering av TV-aksjonsmidler: Innsamlingsrådet som vokter NRKs TV-aksjon har merket seg avisoppslag om tvilsom plassering av innsamlede beløp og foreslår etiske regler for hvordan organisasjonene kan plasserere pengene før de brukes opp.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

Rådet ba derfor NRK innføre et eget etisk regelverk for forvaltningen av de innsamlede beløp. I november 2014 ble retningslinjene endret i samsvar med ønskene fra Innsamlingsrådet.

Innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK krever at alle som søker om å få tildelt TV-aksjonen er registrert hos den norske Innsamlingskontrollen.

Se også: Dette er Innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK

200 millioner rett i fanget

Det er store beløp det er snakk om. Over 200 millioner har de siste årene tilfalt den organisasjonen som har blitt tildelt TV-aksjonen. Å få tildelt NRKs TV-aksjon er som å vinne storgevinsten i Lotto for en veldedig organisasjon.

TV-aksjonen i NRK-regi har utviklet seg til et nasjonalt løft for en god sak hver høst.

Tvilsomme pengeplasseringer

Søknaden om å bli tildelt TV-aksjonen skal beskrive både formålet som ønskes tilgodesett og hvilke konkrete tiltak og prosjekter organisasjonen ønsker igangsatt.

NRK krever at pengene skal brukes opp innen fem år. Det betyr at organisasjonene kan plassere store beløp og sikre seg avkastning før pengene brukes opp.

Bakgrunnen for at Innsamlingsrådet diskuterte om retningslinjene burde skjerpes var avisoppslag om at flere av organisasjonene har plassert pengene i utenlandske «verstingselskaper».

Etisk regelverk manglet

I rådets retningslinjer stilles det allerede i dag svært detaljerte og strenge krav til trygg plassering av innsamlingsbeløpet. Pengene skal plasseres i fond med høy sikkerhet.

Den etiske siden av pengeplasseringen er ikke like godt fulgt opp.

- Midlene fra TV-aksjonen er det norske folks penger. Innsamlingsrådet ønsker tiltak som sikrer at pengene plasseres i selskaper som driver etisk forsvarlig, sier rådssekretær Erik Berg-Hansen.

Formelt er det kringkastingssjefen som godkjenner endringer i rådets retningslinjer.

Ber k-sjefen stramme inn

Innsamlingsrådet har sett på hvilke etiske retningslinje flere norske virksomheter driver etter. Deriblant også NRKs.

- Rådet konkluderte på sitt møte nylig med at NRKs eget etiske regelverk for finansforvaltning ga et godt grunnlag for de føringer som Innsamlingsrådet ønsket å legge til grunn i sitt eget regelverk, sier Berg-Hansen.

Avsnittet om «Disponering og forvaltning av innsamlingsbeløpet» er nå blitt slik:

"De etiske retningslinjene for Organisasjons finansforvaltning bygger på følgende forutsetning: Organisasjonen skal ikke foreta investeringer/finansplasseringer av innsamlingsmidler fra TV-aksjonen i selskaper som utgjør en uakseptabel risiko for at organisasjonen medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, krenkelser av menneskerettighetene, korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser."

Les mer - justert nov 2014: Retningslinjer for Innsamlingsrådet i NRK

Inn under Innsamlingskontrollen

Samtidig krever Innsamlingsrådet alle framtidige søkere av TV-aksjonen må være registrert som medlemmer i det norske Innsamlingsregistret.

Denne innsamlingskontrollen er en frivillig registreringsordning hvor organisasjonen forplikter seg til å følge spesifikke regnskapsregler og underlegge seg ekstern kontroll.

- Dette er de frivillige organisasjonenes egen «vaktbikkje» og garantist for trygge innsamlinger. Samtlige større norske bistandsorganisasjoner er i dag medlemmer i Innsamlingsregistret, opplyser Erik Berg-Hansen som er sekretær for Innsamlingsrådet i NRK.

Les mer: Dette er Innsamlingskontrollen

Innsamlingsrådet TV-aksjonen NRK

F v Håkon Mathiesen, Vinjar Fønnebø, Heidi Grande Røys, Erik Samuelsen (leder), Kari Jordheim og Mette Westlie utgjør Innsamlingsrådet som innstiller på hvem som skal få NRKs TV-aksjon og som etterser hvordan pengene blir brukt.

Foto: Nina Didriksen / NRK