Sámi prográmmaráđi čoahkkin – Møte i Samisk programråd 10.09.20

Diehtu NRK Sámis – Informasjon fra NRK Sápmi.

Samisk programråd uttaler seg om NRKs samiske programtilbud. Rådet kan ta opp saker eller tema på eget initativ eller etter henvendelser fra publikum.
Lederen for Samisk programråd er fast medlem i Kringkastingsrådet. For tiden er Liv-Inger Somby leder av Samisk programråd og dermed med også i det sentrale Kringkastingsrådet.

Sámi prográmmaráđi čoahkkin - Møte i Samisk programråd 10.09.2020 

Sámi prográmmaráđi deaivvada NRK Sámiin, čoahkkin dáhpáhuvva digitálalaččat čakčamánu 10. beaivvi 2020, dii. 09.00-13.00.

Det samiske programrådet møter NRK Sápmi, det digitale møtet tar plass 10. september 2020 kl. 09.00–13.00.

1. Čoahkkima rahpan ja áššelistu dohkkeheapmi – Åpning av møtet og godkjenning av sakliste

  • Ráđi jođiheaddji / rådets leder: Liv Inger Somby

2. Publihka váidagat ja rávvagat – Behandling av innkomne klager og innspill fra publikum

Juohke váidalusa meannudá ráđđi. Juohke váidagii čilge ráđi jođiheaddji váidaga sisdoalu, dásto vástida NRK Sápmi. Redaktevrrat čilgejit NRK Sámi árvvoštallama váidagii.

Hver klage behandles i rådets møte. Ved behandling av hver enkelt klage innleder rådets leder først kort om klagens innhold, deretter svarer NRK Sápmi. Redaktørene orienterer om NRK Sápmis vurdering av klagen.

3. Ráđđelahtuin jearaldagat ja prográmmáid árvvoštallomat - Spørsmål og kommentarer fra rådet:

  • Giellavuoroheamit neahtas - Språkprioriteringer sommer 2020 (fordeling nord-, sør-, lulesamisk og norsk.)
  • Gáldugeavaheapmi - Kildebruk: Prioritering av kildebruk og – valg (geografisk bredde og antall. Enkilde- vs flerkilde)
  • Covid19-diedut sámi publihkái – Covid19-info til samisk publikum
  • Vurdering av nyhetstilbudet på nett, radio og TV
  • Geasserádiot/geasseságat - Sommerradio: Kort redegjørelse om tilbudet
  • IHÁN geassi 2020: redegjørelse om tilbudet i sommer – og kort om det nye konseptet «Valvi»
  • Fádda – Tema: Almmolaš sámi ságastallan / debáhtta – Offentlig samisk samtale / debatt: Ingá Márjá Steinfjell álgga áššis. Son lea čállán masterbarggu. Inga Márjá Steinfjell innleder på temaet. Hun har skrevet masteroppgave om den offentlige samtalen blant sørsamer.

4. NRK Sámis dieđut - informasjon fra NRK Sápmi

5. Eará – Eventuelt

  • Boahtte čoahkkin – Neste møte.
Sámi prográmmaráđđi/ Samisk programråd: Foran f v 
Jørn Are Gaski, leder Liv Inger Somby og nestleder Alice Marie Jektevik. Bak f v Klemet Erland Hætta og Thomas Erik Lyngman Gælok.

Sámi prográmmaráđđi • Sáme prográmmaráde • Saemien programmeraerie • Sami program council • Samisk programråd.

Foto: Edmund Grønmo / NRK