Dette er Innsamlingsrådet

Et eget Innsamlingsråd foreslår hvert år hvem som skal få TV-aksjonen i NRK. De passer også på hvordan pengene blir brukt.

Innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK

Innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK: Bak f v Vinjar Magne Fønnebø, Håkon Mathiesen (vara) og leder Erik Samuelsen. Foran f v Eli Gunhild By (vara), Thorhild Widvey, Gørild Forbord og Anne Lise Drege (vara). Heidi Grande Røys, Annstein Lothe (vara) og Johan S Straand (vara) manglet da bildet ble tatt.

Foto: Ole Kaland / NRK

Innsamlingsrådet er et eksternt organ som er oppnevnt av NRKs styre.

Rådet mottar og vurderer søknadene fra de som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon.

I ettertid passer de også på hvordan de som har hatt TV-aksjonen bruker pengene som er blitt samlet inn.

Søknader om å få TV-aksjonen i NRK

  • 2021: Søknadsfristen for å søke om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK for 2021 vil være torsdag 30. april 2020. Nærmere informasjon om søknadsprosedyren vil bli lagt ut på denne side rundt årsskiftet 2019/2020.
  • 2020: Søknadsfristen for å søke om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK gikk ut tirsdag 30. april 2019. Hvem som blir tildelt TV-aksjonen i 2020 blir klart i begynnelsen av juni 2019.

Rådets hovedfunksjoner: Innstiller og kontrollerer

Innsamlingsrådet innstiller ovenfor kringkastingssjefen hvem de mener bør tildeles NRKs TV-aksjon det enkelte år. Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar så den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen.

Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Rådet kontrollerer at de innsamlede midlene brukes på den måte og til de prosjekter som er beskrevet i søknaden.

I tillegg er Innsamlingsrådet kontrollinstans overfor de organisasjoner som har hatt TV-aksjonen tidligere år.

NRKs ledelse har vedtatt et sett retningslinjer (sist revidert januar 2019) som setter rammene for TV-aksjonen i NRK.

Se: Retningslinjer for Innsamlingsrådet i NRK (januar 2019)

Kriterier for oppnevning

Innsamlingsrådet består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer og oppnevnes for en periode på fire år av gangen. Gjenoppnevning kan skje for en ny fireårsperiode, likevel slik at etter første periode trekkes det ut to medlemmer.

Rådets leder skal være privatpraktiserende advokat.

De øvrige medlemmene i Innsamlingsrådet skal fortrinnsvis rekrutteres fra følgende samfunnsområder:

  • Kirke- organisasjonssektoren
  • Helse- sosialsektoren
  • Utdannings – kultursektoren
  • Næringsliv - arbeidslivsektoren

Innsamlingsrådet TV-aksjonen i NRK 2017 - 2020:

Erik Samuelsen og Line Andersen

Innsamlingsrådets leder Erik Samuelsen fotografert under TV-aksjonen 22. oktober 2017 sammen med programleder Line Andersen.

Foto: Erik Skarrud / NRK

Leder:
Adv Erik Samuelsen, Oslo, pensjonert høyesterettsadvokat og tidligere partner i advokatfirmaet Thommessen AS.

Vara: Håkon Mathiesen, Oslo, advokat, Dalan advokatfirma.

Representant fra næringsliv/arbeidsliv:

Gøril Forbord, Trondheim, forretningsutvikler i TrønderEnergi.

Varamedlem: Johan S Straand, Vrådal, styreformann, Quality Straand hotell AS.

Representant fra kirke/frivillige organisasjoner:

Thorhild Widvey, Oslo, styrearbeid, bl a styreleder i Statkraft og Kværner ASA. Tidligere statsråd og stortingsrepresentant.

Varamedlem: Annstein Lothe, Ellingsøy, sjømannsprest, offshore.

Representant fra skole/utdanning:
Heidi Grande Røys, Florø, styrer i Havreneset barnehage. Tidligere statsråd og stortingsrepresentant.

Varamedlem: Anne Lise Drege, Trondheim. Pensjonert rektor, Trondheim katedralskole.

Representant fra helse/sosial:
Vinjar Fønnebø, Tromsø, professor i forebyggende medisin og direktør ved NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen forebyggende og alternativ medisin) ved Universitetet i Tromsø.

Varamedlem: Eli Gunhild By, Oslo, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund.

Retningslinjene for Innsamlingsrådet

Retningslinjene for TV-aksjonen er innskjerpet flere ganger de siste årene.

Dette både for å gi et strengere etisk regelverk og spesifisere kravene til forvaltning, rapportering og disposisjon av innsamlingsmidlene.

Det er også innført et krav om alle søkere må være registrert som medlemmer i det norske Innsamlingsregistret som Innsamlingskontrollen bestyrer.

Se:

Åpenhet

NRK ønsker å praktiserere full åpenhet rundt TV-aksjonen. Søkere må derfor være forberedt på at både søknadspapirer og årsrapporter er tilgjengelige for allmennheten. Også informasjon om hvordan TV-aksjonen er organisert, finansiering av TV-aksjonen, navn på organisasjoner som hvert år søker på aksjonen er tilgjengelig.

Møtene i Innsamlingsrådet er likevel lukket. Det betyr at kun vedtakene – og ikke begrunnelsene – er offentlige. Det gjelder også for møtet der det innstilles vinnerorganisasjon for neste TV-aksjon.

Ønsker du innsyn i søknadene fra den enkelte organisasjon, kan du kontakte NRKs Dokumentarkiv, e-post innsyn@nrk.no/telefon 23 04 29 29 eller rådssekretær Erik Skarrud, e-post erik.skarrud@nrk.no/telefon 95 07 74 14.

Søknadene er normalt tilgjengelig etter at de er ferdig behandlet i Innsamlingsrådet medio juni. Nå legges også søknadene ut på nrk.no etter at søknadsfristen har gått ut rundt 1. mai det enkelte år.

Rapporteringsplikt

Organisasjoner som er tildelt TV-aksjonen plikter å sende inn årsrapporter med revisorgodkjente regnskaper samt informasjon om bistandsprosjektene seinest 31. august det påfølgende år.

Årsrapportene arkiveres også i NRKs Dokumentarkiv, e-post innsyn@nrk.no/telefon 23 04 29 29, og er tilgjengelig for offentligheten etter at de er godkjent av Innsamlingsrådet innen medio november påfølgende år.