Anbefaler finansiering basert på bopel

Dersom du disponerer en bolig, skal du betale "NRK-bidrag". Dette er kjernen i anbefalingen fra flertallet i ekspertgruppa for framtidig finansiering av NRK.

Ekspertgruppen som har utredet fremtidig offentlig finansiering av NRK.

Ekspertgruppen som har utredet fremtidig offentlig finansiering av NRK: F h Sissel Jensen, Tore Olaf Rimmereid (ekspertgruppens leder) og Bente Sollid Storehaug. F h bak Aarne Røvik (sekretær), Johann Roppen og Marie Therese Lilleborge (sekretær).

Foto: Sissel Jensen

Ekspertgruppa ble oppnevnt av regjeringen 2. oktober 2015. Gruppas mandat har vært å utrede alternative modeller for offentlig finansiering av NRK. I dag ble resultatet av arbeidet lagt fram på en pressekonferanse i Kulturdepartementet.

Les: Rapport om NRKs finansiering

- Dagens lisensordning ikke egnet

I rapporten konkluderer gruppa med at dagens grunnlag for innkreving av kringkastingsavgiften ikke er egnet for fremtiden. Betalingsplikten for denne er som kjent knyttet til det å eie et TV-apparat. En framtidig finansiering av NRK må hvile på et teknologi- og plattformnøytralt grunnlag, og omfatte både lineære og ikke-lineære medietjenester, mener ekspertgruppa.

I utredningen har de vurdert hvordan ulike finansieringsmodeller kan ivareta NRKs behov for redaksjonell uavhengighet, legitimitet i befolkningen og finansiell stabilitet over tid. På bakgrunn av behovet for redaksjonell uavhengighet har gruppa utelukket alminnelig skattefinansiering som et alternativ. En finansiering som ikke er øremerket, vil svekke NRKs uavhengighet, heter det i rapporten.

Tre av de fire gruppemedlemmene (Tore Olaf Rimmereid, Sissel Jensen og Bente Sollid Storehaug) anbefaler en såkalt universell modell som ikke er knyttet til bruk eller muligheten til å bruke audiovisuelle medietjenester.

Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland og NRK-utreder Tore Olaf Rimmereid

- Et grundig dokument som gir et godt grunnlag for jobben videre med ny finansieringsmodell for NRK, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland da hun mottok rapporten av Tore Olaf Rimmereid.

Foto: Øyvind Werner Øfsti / NRK

- Boligbasert NRK-bidrag etter tysk modell

De mener et boligbasert NRK-bidrag etter modell av det som er innført i Tyskland, vil gi et stabilt og forutsigbart inntektegrunnlag for NRK. For hver boligenhet skal det betales et fast beløp, uavhengig av fjernsynsmottaker eller inntekten til den eller de som bor der. I denne modellen vil det fortsatt være NRK som står for administrasjonen av ordningen og som tilføres inntekten.

Forutsetningen for at flertallet anbefaler denne modellen er at ordningen holdes utenfor statsbudsjettet. Bedrifter og institusjoner vil som hovedregel ikke omfattes av denne ordningen. Når man har betalt for offentlig allmennkringkasting som husstand, bør det også dekke arbeidsplassen, mener gruppa.

Det fjerde medlemmet, Johan Roppen, går imidlertid inn for en NRK-avgift som viderefører dagens lisensordning i flermediell retning. Dette er en modell som er innført i Danmark der grunnlaget for avgiften er alle medieplattformer som TV, pc, nettbrett og smart-telefon.

Roppen vektlegger at tilknytning mellom bruker og leverandør styrker legitimiteten av kringkastingsavgiften og at usikkerhet om fremtiden ikke endrer hovedbildet av en finansieringsordning som fungerer godt i dag.

Les også:

- Et solid stykke arbeid

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen var naturligvis tilstede under dagens pressekonferanse. Han mener utredningen kommer på riktig tidspunkt.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er godt fornøyd med utredningen om hvordan NRK skal finansieres i framtiden.

Foto: Anders Leines / NRK

- NRK har det som må være verdensrekord i lisensoppslutning. 70 prosent av befolkningen mener de får god eller svært god valuta for lisensen. Samtidig opplever vi store endringer i teknologi og medievaner der stadig mer av mediekonsumet flyttes fra lineær til ikke-lineær bruk. Grunnlaget for dagens lisensordning vil derfor forvitre på sikt. Derfor er det viktig at vi nå har fått en grundig utredning av alternativer for en langsiktig finansiering av NRK, sier Eriksen.

Han syns ekspertgruppa har gjort et solid stykke arbeid.

- Jeg er spesielt glad for at de har lagt så stor vekt på NRKs redaksjonelle uavhengighet. Det er helt fundamentalt for vår tillit og legitimitet i befolkningen. For oss er det også viktig at en ny finanisering oppleves som rettferdig, sier Eriksen.

Han sier en ordning med mange gråsoner og usikkerhet rundt hvem som skal betale, vil ikke oppleves som særlig legitim eller rettferdig.

- Jeg syns begge de to anbefalte modellene beskriver en finansiering som ivaretar behovet for legitimitet og som er langsiktig og robust i møte med teknologisk utvikling. Jeg er også glad for at gruppa anbefaler at det hvert fjerde år bør gis et styringssignal om nivået på finansieringen. Det vil gi både NRK og publikum økt forutsigbaret, sier Eriksen.

- Jeg ser fram til å ta opp diskusjonen om finansiering over sommer, men akkurat nå gleder jeg meg aller mest til ferie, sier Eriksen.