VM skiskyting Oslo 2016
Foto: Eirin Roseneng / Oslo 2016