NRK Meny
Planlagd bygg i Simadalen
Foto: NorthConnect