Trafikkulykke i Haugsvikvegen

Nødetatene rykker ut til en trafikkulykke i Haugsvikvegen på Voss.