Politiet lar bevisst være å varetektsfengsle mistenkte for organisert kriminalitet

Bergenspolitiet frigjør ressurser ved å droppe fengsling av mistenkte. Statsadvokaten bifaller praksisen, og mener politiet ikke bryter loven ved nedprioritering av grove narkotikasaker.

Politihuset i Bergen

FÆRRE VARETEKTSFENGSLES: 16. august 2016 hadde org.krim-seksjonen ved Bergen sentrum politistasjon 33 personer i varetekt, mens tallet halvannet år i forveien var 61.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

«Slik beslutnings- og prioriteringsregiment i dag er ved org.krim-seksjonen i Vest politidistrikt, er det ikke funnet regelstridig prioriteringer eller innretning av virksomheten».

Det skriver førstestatsadvokat i Hordaland, Eirik Stolt-Nilsen, i en tilsynsrapport Vest politidistrikt selv valgte å offentliggjøre torsdag.

Bakgrunnen for rapporten er opplysninger statsadvokaten fikk i et møte i november 2015 om hvordan org.krim-seksjonen ble drevet. Narkovarselet fra i fjor vår er også en del av bakteppet.

Statsadvokaten har blant annet gjennomgått org.krim-seksjonens interne instrukser, resultater og avviksrapporter, og holdt samtaler med ledelse og ansatte.

Eirik Stolt-Nielsen

NY INSPEKSJON: Eirik Stolt-Nielsen sier at den pågående etterforskningen fra Spesialenheten, samt omorganiseringen som foregår i politiet, gjør det naturlig å gjennomføre en ny inspeksjon av org.krim-seksjonen i Vest politidistrikt senere.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Har ikke sett bakover

Konklusjonen er altså at politiet i dag ikke bryter loven ved å nedprioritere grov narkotikakriminalitet. Statsadvokaten presiserer overfor NRK at de ikke har sett på perioden narkovarselet omhandler.

– Vår inspeksjon er en inspeksjon av politidistriktets etterforskning av organisert kriminalitet i dag, og hvordan dette er innrettet fremover i tid. Vi har ikke drevet etterforskning av forhold bakover i tid, eller gransking eller behandling av dette varselet som er inngitt, sier Stolt-Nielsen.

Spesialenheten for politisaker etterforsker imidlertid politiet for perioden der varsleren mener loven ble brutt.

Stort arbeidspress

Statsadvokaten påpeker at det fremdeles er en utfordring, dog i «atskillig mindre grad», at ambisjonsnivået ved etterretningsavsnittet er høyere enn etterforsknings- og påtalekapasiteten. Han anbefaler klarere styringssignaler og et mer realistisk ambisjonsnivå.

Stolt-Nielsen påpeker at arbeidspresset har vært stort særlig for juristene ved etterforskningsavsnittet i org.krim-seksjonen, men at det bedret seg med flere ansatte i 2015.

I rapporten påpekes det at antall påtaleavgjorte narkotikasaker er tilnærmet likt i 2015 og 2016, noe som «kan indikere at juristenes kapasitet nå er stabil».

Ida Melbo Øystese

– PÅ RETT VEI: Vest politidistrikt opplever at rapporten støtter dem i tiltakene de har satt i verk. – Vi har fortsatt forbedringspunkter, men vi er på rett vei, sier visepolitimester Ida Melbo Øystese i en pressemelding.

Foto: Vest politidistrikt

Færre i varetekt

Etter inspeksjonen ser statsadvokaten også en klar systematisk nedgang i varetektsfengslinger av mistenkte for organisert kriminalitet.

16. august 2016 hadde seksjonen 33 personer i varetekt, mens tallet halvannet år i forveien var 61, fremgår det av rapporten.

Stolt-Nielsen peker på at hyppige fengslingsforlengelser krever store ressurser, særlig for påtalejuristene, men også for etterforskerne, og at «nedgangen er et resultat av en bevisst strategi for å frigjøre ressurser til behandling av andre pågående saker og restanser» (statsadvokatens kursivering).

«Terskelen for å begjære fengsling er lagt høyere enn tidligere», og forbeholdes i dag primært de større sakene med bevisforspillelsesfare og unndragelsesfare, ifølge statsadvokaten.

Han skriver at han ikke har noe å bemerke til den mer restriktive varetektspraksisen, som han mener har bidratt til at politiet har fått unna flere saker som har ligget lenge.

Birthe Eriksen

– IKKE BETYDNING FOR VARSELET: – Statsadvokatens rapport må under ingen omstendigheter gis større betydning enn den har, mener advokat Birthe Eriksen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Vil ha habilitet

Advokaten for narkovarsleren, Birthe Eriksen, sier hun ikke oppfatter statsadvokatens konklusjon som noen vurdering av varslersaken.

– Slik vi oppfatter situasjonen, har det fremdeles ikke funnet sted noen helhetlig, objektiv og habil behandling av selve varselet, sier Eriksen.

Senest denne uken skrev hun til Politidirektoratet at hun fastholder habilitetsinnsigelsene mot politidirektøren, selv om Justisdepartementet har avvist inhabilitet.