Politibudsjettet: Slik fordeles 16 milliarder

Distriktene får mer, mens Politidirektoratet og utlendingsenheten får mindre. Sykkel-VM i Bergen får 26 millioner kroner til å dekke ekstraordinære utgifter.

Politiet i arbeid. Politiet under et oppdrag. Innsatsleder, med armbind med tekst, logo og med radiosamband.

16 MILLIARDER: Alle politidistrikt får mer penger, mens Politidirektoratet kutter. Illustrasjonsfoto.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

I Politidirektoratets disponeringsskriv kommer det frem hvordan årets budsjett på drøye 16,2 milliarder fordeles. Mot budsjettet i 2016 øker årets budsjett med 2,2 milliarder kroner.

Hovedtrekkene er:

  • Alle politidistrikt får mer penger
  • Politidirektoratet kutter
  • Utlendingsenheten kutter
  • Stor økning i bevilgning til IKT-tjenester

Budsjettet er det første som kommer etter Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet utviklet nye hovedmål for politiet. De to hovedmålene er å redusere alvorlig kriminalitet og redusere sårbarhet i samfunnet.

Budsjettrammer for politidistriktene i millioner, 2016 og 2017

Politidistrikt

2016

2017

Oslo

2 553

2 877

Øst

1 317

1 541

Innlandet

629

751

Sør-Øst

1 206

1 387

Agder

507

590

Sør-Vest

859

995

Vest

998

1 190

Møre og Rosmdal

411

464

Trøndelag

754

875

Nordland

508

545

Troms

257

377

Finnmark

282

318

Ikke fordelt

16

8

Sum

10 293

11 920

Kutter i direktoratet

Politidirektoratet får 301 millioner kroner til intern drift. Ifølge budsjettdokumentet er dette en total nedgang på ti prosent, til tross for at det er mer penger i budsjettet enn i fjor. Ifølge Dagbladet er dette blant annet fordi pensjonsforpliktelser, som tidligere lå under Finansdepartementet, nå overføres til Politidirektoratet.

Rammene for Politiets utlendingsenhet (PU) går ned. Enheten er den som blant står for returnering av personer uten lovlig opphold i Norge. Likevel får enheten midler for å øke tvangsreturene fra 7.800 til 9.000. Midlene for retur er tildelt til alle distrikt, og Politidirektoratet mener at distriktene skal ha bedre mulighet til å satse på returnering.

Budsjettrammer for politiorganer og andre, 2016 og 2017

Organ

2016

2017

Utrykningspolitiet

102

112

Kripos

521

551

Økokrim

158

171

Politiets utlendingsenhet

652

627

Namsfogden i Oslo

76

83

Nasjonalt ID-senter

33

36

Politiets IKT-tjenester

658

948

Politiets fellestjenester

147

184

Politihøgskolen

21

25

Politidirektoratet

264

301

Felles nasjonale driftsutgifter

339

506

Utviklingsportefølje

695

771

Sum organer og nasjonale utgifter

3 665

4 326

Politidistriktene

10 296

11 920

Totalt

14 001

16 246

Får penger til sykkel-VM

En av sakene som får ekstraordinære midler er sykkel-VM i Bergen. Vest politidistrikt får 26 millioner kroner til å dekke utgiftene som dukker opp når arrangementet skal avholdes i september.

– Vi er spesielt fornøyd med at vi har fått en finansiering rundt sykkel-VM og rundt Flesland. Vi har fått nye stillinger og er fornøyd med øremerkede midler til barn og unge, sier visepolitimester Ida Melbo Øystese i Vest politidistrikt.

Bergen har også fått 4,2 millioner i økte rammer til drift av barnehus. Totalt styrkes barnehusene i Norge med 58 millioner kroner, og har en budsjettramme på totalt 187 millioner kroner.

I skrivet står det også at politiet trenger mer kunnskap om etterretning og etterforskning knyttet til kriminalitet på det såkalte mørke nettet. I kjølvannet av den omfattende Dark Room-saken har overgrep mot barn på nettet blitt satt på agendaen.

Ansetter 350 nye

Politiet har tidligere fått kritikk for at nyutdannede betjenter ikke får jobb i politiet, til tross for at de mener det er for få politifolk. I budsjettet loves det midler til å ansatte hele kullet som gikk ut i 2016 og også det nye kullet som går ut fra Politihøgskolen til sommeren.

Det blir opprettet 350 nye årsverk i år, i tillegg til å dekke etterslepet fra i fjor. Av de 350 er kun i Oslo. Sør-Vest politidistrikt får flest nye politifolk med 42 nye årsverk.