Ordføreren kritiserte bompengereformen: – Unødvendig svartmaling, svarer Solvik-Olsen

– Jeg har vanskelig for å forstå at økte bevilgninger kan oppfattes så negativt, sier samferdselsministeren. Men ifølge Vegdirektoratet er det langt fra sikkert at Hardangerbrua kommer bedre ut med hans nye bomsystem.

Hardangerbrua Solvik-Olsen Borge

BOMKRANGEL: Solfrid Borge i Hardangerbrua AS misliker Ketil Solvik-Olsens bompengereform. Samferdselsministeren sier de vil få mer penger og mindre utgifter til administrasjon, men spørsmålet er om det monner nok til at takstene blir lave nok til at trafikken opprettholdes.

Foto: Geir Brekke, Statens vegvesen / NRK

Tirsdag fortalte NRK at styreleder for Hardangerbrua AS, Solfrid Borge, er bekymret for at regjeringens nye bompengereform og rabattordning kan føre til økt nedbetalingstid på den viktige øst/vest-broen.

Årsaken er at man antar at både lokale pendlere og tungtrafikk vil velge vekk broen dersom de kun får 20 prosents rabatt, mot inntil 50 prosent i dag. Borge, som også er ordfører i Ullensvang, frykter trafikknedgang vil tvinge broselskapet til å øke takstene, og at innbyggerne i kommunen hennes dermed både må betale mer, og over lengre tid.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) tok selv kontakt med NRK etter å registrert Borges bekymringer. I en e-post skriver han at han «har vanskelig for å forstå at økte statlige bevilgninger til et veiprosjekt kan oppfattes så negativt av en lokalpolitiker».

Når NRK snakker med Solvik-Olsen, følger han opp med å kalle utspillet «unødvendig svartmaling fra den lokale Senterparti-ordføreren».

– Jeg synes det er rart å høre frykt for at bomtakstene kan gå opp, når regjeringens politikk er å bevilge rundt hundre millioner kroner mer til Hardangerbrua, sier samferdselsministeren.

– Vi pålegger dem ingenting

Ifølge hans tall vil regjeringens bompengereform vil gi rundt hundre millioner kroner mer i statlig bidrag til nedbetaling av Hardangerbrua. Disse pengene kommer gjennom den årlige potten på rundt en halv milliard kroner som ble vedtatt avsatt i forbindelse med forhandlingene om den såkalte «bilpakken» i statsbudsjettet.

Solvik-Olsen mener dessuten omleggingen fra dagens 50-60 norske bomselskaper til fem nye regionale bomselskaper, vil bety lavere driftskostnader blant annet for Hardangerbrua.

– Det betyr jo at takstene kan settes ned, og ikke opp. Hvis det igjen fører til at flere kjører veien, kan jo det være bomstasjonen kan stenges fortere enn det er lagt opp til i dag, sier Solvik-Olsen.

Ketil Solvik-Olsen

– KAN GÅ FORTERE: Ketil Solvik-Olsen mener belønningsmidler og lavere driftskostnader kan føre til at Hardangerbrua nedbetales raskere, mens bomselskapet frykter mindre trafikk når 50 prosentsrabatten forsvinner.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Hardangerbrua AS har sendt en høringsuttale til bompengereformen, der de er kritiske til den nye rabattordningen. Borge sier hun har oppfattet det dit hen at et av kriteriene i de nye regionale bomselskapene er at det nye rabattsystemet innføres.

Men Borge og resten av styret har ingenting å frykte, ifølge samferdselsministeren.

– Hvis de mener de kommer dårligere ut med endret rabattsystem, så skal ikke vi pålegge dem det. Men vi tror de kan spare driftskostnader, og dermed gjøre det billigere for alle, med en flat struktur med 20 prosent rabatt og heller lavere takster, sier Solvik-Olsen.

– Nytt for oss

– Dette er nytt for oss. Vi fikk svart på hvitt at vi maks kunne ha 20 prosent i rabatt. Både brostyret og alle kommunene her har sendt kritiske høringsinnspill, fordi våre utregninger viser at det vil bli dyrere å kjøre over broen. Men hvis vi ikke blir tvunget til å fjerne 50 prosents-rabatten, er jo det godt nytt, sier Borge.

Arbeidende styreleder i det regionale bomselskapet på Sør- og Vestlandet, Paul M. Nilsen, bekrefter at man i bompengereformen i utgangspunktet ville tvinge de små bomselskapene til å tilby maksimalt 20 prosent i rabatt.

Men dette har blitt endret underveis i prosessen.

– Det er Vegdirektoratet som håndterer dette nå, men jeg har forstått det slik at man kan gå inn i det regionale bomselskapet uten å endre rabattordning, sier Nilsen.

Rabattordningen ikke et krav

Avdelingsdirektør Åge Jensen er den som styrer prosessen i Vegdirektoratet. Han bekrefter Nilsens opplysninger – men forteller samtidig at det vil koste for de små bomselskapene ikke å bli med på regjeringens reform.

– Det er ikke et krav at de skal legge om til det nye takst- og rabattsystemet for å gå inn i de regionale bomselskapene. På den andre siden må man gjøre det for å få del i belønningsordningen, som skal brukes til å redusere bomtakstene med inntil 10 prosent gjennom årlige tilskudd, sier Jensen.

Han bekrefter at disse tilskuddene samlet sett kan komme opp i rundt 100 millioner kroner gjennom hele nedbetalingsperioden for Hardangerbrua.

Solfrid Borge

IKKE FORNØYD: Solfrid Borge, ordfører i Ullensvang (Sp) og leder for Hardangerbrua AS.

Foto: Tale Hauso / NRK

«Straffes» med flere oppgaver

Hardangerbrua AS kan velge å stå utenfor det regionale bomselskapet, og beholde 50 prosentsrabatten. Men da går de ikke bare glipp av belønningsmidler og lavere driftskostnader som følge av stordriftsfordeler – Hardangerbrua AS får også krav på seg til å bygge opp en større administrasjon.

– Det vil være ulemper ved å stå utenfor. I bompengereformen legges det opp til å gi de fem regionale bompengeselskapene større ansvar og flere oppgaver, oppgaver som Statens vegvesen har i dag. Disse oppgavene, som for eksempel innkreving av bompenger fra utenlandske bilister, vil også bli pålagt de mindre bomselskapene som velger å stå utenfor. Dermed må de trolig bygge opp organisasjonen og ansette flere folk, sier Jensen.

Å bli stående utenfor de regionale bompengeselskapene og det nye rabattregimet er altså ikke ment å være særlig attraktivt fra regjeringens side.

– Hvis man ikke går inn, og ikke blir med på takstordningen, må man oppbemanne og går samtidig glipp av belønningsmidlene, fastslår Jensen.

– Noen vil komme dårligere ut

Men selv om Hardangerbrua AS og andre mindre bomselskaper går med på å la seg innlemme i de regionale selskapene og går med på 20 prosentsrabatten, kan ikke Vegdirektoratet garantere at det medfører lavere bomtakster.

– Folk sitter og finregner på dette nå i hvert enkelt selskap. Man kan sette grunntaksten ned en del bare ved å kutte i rabatten, men uten belønningsmidlene ser vi at det trolig er noen som vil komme noe dårligere ut av det, sier Jensen.

Avdelingslederen kan heller ikke si om Hardangerbrua vil kunne tilby like lave takster som med 50 prosentsrabatten selv om man får belønningsmidler, men sier Vegdirektoratet har som utgangspunkt at reformen ikke skal føre til forlenget nedbetalingstid i noen bomringer.

Venter på signaturer

I disse dager er de fem regionale bomselskapene i ferd med å signere avtalene Samferdselsdepartementet har sendt ut.

– Det er litt ulike prosesser, der noen ønsker behandling i fylkeskommunene, blant annet. Men vi håper alle fem har skrevet under i løpet av høsten, forteller Jensen.

Etter at signaturene er på plass, starter jobben med formelt å innlemme de 50-60 norske bomselskapene i de regionale.

– Vi håper å ha kommet et langt stykke på vei med det ved årsskiftet, sier Jensen.