Nesten halvparten av oss vil bu i einebustad

43 prosent av dei spurde i ei ny undersøking ynskjer å bu i einebustad. Blant folk i 30-åra ville heile 70 prosent valt einebustad, dersom dei skulle kjøpt bustad i dag.

Enebolig i Huldreveien i Bodø ble hybelhus

POPULÆRT: Over 40 prosent av dei spurde i ei undersøking vil bu i einebustad.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Undersøkinga er gjort blant 600 innbyggjarar i Bergen, og er utført av Respons Analyse for Eiendomsmegler Vest.

– Veldig mange har lyst til å bu i einebustad, ikkje så langt frå sentrum, seier administrerande direktør Sverre Gjessing i Eiendomsmegler Vest.

Han er ikkje overraska over resultatet frå undersøkinga.

– Privatliv og god plass

Rita Olstad er ei av dei som bur i einebustad på Askøy. Ho kunne ikkje tenkje seg å bu nokon annan stad, og meiner ho er heldig som har god plass.

– Borna har flytta ut, så eg har huset åleine. Der er stor hage og utsikt mot sjøen, seier Rita nøgd.

Bor i enebolig

BUR I EINEBUSTAD: Rita Olstad og dottera Kristine Olstad har begge flytta ut av bykjernen. Rita bur i einebustad på Askøy, medan Kristine har ei splitter ny leilegheit i Ytrebygda.

Foto: Siri Løken / NRK

Naomi Frimpong meiner einebustaden gir familien større fridom.

– Vi får litt meir privatliv og har stor plass, seier Frimpong.

Mange er einige med dei to huseigarane: 46 prosent av mennene og 39 prosent av kvinnene i undersøkinga har einebustad øvst på lista over kva type bustad dei ynskjer å bu i.

Ikkje nok til alle

Spesielt blant dei unge bustadkjøparane er einebustadar populært: Heile 70 prosent av dei i 30-åra ville valt einebustad dersom dei skulle kjøpe bustad i dag.

– For mange er draumen å ha sin eigen plass, gjerne med hage der borna kan leike og ha eit trygt oppvekstmiljø, seier Gjessing i Eiendomsmegler Vest.

Likevel går byutviklinga i motsett retning. Det er ikkje nok einebustader til alle som ynskjer det, og nasjonal fortettingspolitikk tilseier at vi i framtida må bu tettare. I tillegg skal det byggjast meir i høgda i Bergen og i andre norske byar.

Sverre Gjessing

MÅ GJERE MEIR: Sverre Gjessing i Eiendomsmegler Vest meiner det må gjerast meir for at folk som vil bu i einebustadar kan trivast òg i leilegheiter.

Foto: Siri Løken / NRK

– Det er ikkje mogleg å byggje einebustader til alle som ynskjer det i Bergen, men ein kan bygge gode prosjekt. Eg trur det er viktig å tenkje på privat uterom når ein byggjer; gode terrassar og uteareal der folk kan ha litt privatliv, seier Gjessing.

Han trur ikkje ein er flink nok til å tenkje slik i dei prosjekta som blir bygd i dag.

Vil samarbeide om bustadbyggjeprogram

– Det meste av dei rundt 30.000 bustadane som vi skal byggje fram mot 2030 vil vere leilegheiter, seier byråd for byutvikling i Bergen, Anna-Elisa Tryti.

Ho er einig i at det er viktig å sikre gode uteområde for dei som bur i bynære leilegheiter, og meiner Bergen må samarbeide med nabokommunane for å kunne oppfylle bustadraumen til flest mogleg.

Anna Elisa Tryti

VIL SAMARBEIDE: Byråd for byutvikling i Bergen, Anna-Elisa Tryti, vil samarbeide med nabokommunane om å følge opp boligdraumene til folk.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Eg vil invitere nabokommunane til å vere med å utvikle eit bustadbyggjeprogram, slik at ein saman kan sjå på kva ulike tilbod vi skal ha i dei ulike delane av bergensregionen. Vi må tenkje på korleis vi saman kan gi bustader til ei raskt veksande befolkning, men samtidig har klare klima- og miljømål, seier Tryti.