NRK Meny
Normal

Dette får Hordaland i det nye statsbudsjettet

590 millionar kroner til ny togtunnel gjennom Ulriken, 250 millionar til Haakonsvern og fleire studieplassar i Bergen.

Sigbjørn Johnsen

LEGG FRAM BUDSJETTET: Sigbjørn Johnsen på plass i Stortinget.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Innslaget Ulriken tunnel

FÅR TO SPOR: Den sterkt trafikkerte togtunnelen gjennom Ulriken i Bergen skal byggjast ut med to spor. Ny tunnel skal stå klar i 2018.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Togtunnelen gjennom Ulriken i Bergen er ei av Europas mest trafikkerte enkeltspor. Kvar dag køyrer 130 tog gjennom tunnelen som i utgangspunktet har kapasitet til 80 tog. Eit samla bystyre i Bergen har lenge vore klar på at Bergensbana må prioriterast.

I statsbudsjettet for 2014 ligg bygginga av ny tunnel inne med 590 millionar kroner. Tunnelen skal etter planen stå ferdig og klar for bruk sommaren 2018.

Prosjektet har ein samla lengde på 10,6 kilometer, der 8 kilometer skal gå i ny tunnel.

Aukar talet på studieplassar

Utdanningsinstitusjonane i Bergen får også friske midlar i det nye statsbudsjettet. Regjeringa meiner millionløyvingane fører til ei auke på 400 studieplassar totalt ved UiB, NHH og HiB.

I tillegg løyver regjeringa 130 millionar kroner til vidareføring av prosjektet for å samlokalisere Kunst- og designhøgskulen i Bergen. Universitetet i Bergen får 80 millionar kroner til vidareføring av rehabiliteringa av universitetsmuseet.

Se finanstalen direkte fra Stortinget fra klokken 10, hvor statsbudsjettet for 2014 legges frem.

SJÅ DIREKTE: Legg fram statsbudsjettet for 2014.

Frå statsbudsjettet:

 • Regjeringen foreslår å bevilge 11,8 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Universitetet i Bergen i 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 120 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår også 2,2 millioner kroner til seks nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 2,7 milliarder kroner til universitetet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,4 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Norges Handelshøgskole i 2011 og 2012. Det gir en økning på 45 studieplasser fra 2013 til 2014. Totalt foreslås en bevilgning på 391,8 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 18,2 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Bergen i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014 samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og 2012. Det gir en økning på totalt 235 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 3,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Det foreslås også en bevilgning på 41 millioner kroner til husleie i forbindelse med nytt bygg for høyskolen på Kronstad. Regjeringen foreslår 625 000 kroner til to nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 866,3 millioner kroner til høyskolen.

250 millionar til Haakonsvern

Haakonsvern

250 millionar kroner til Haakonsvern i Bergen.

Foto: ARKIV / NRK

Regjeringen vil også byggja ut Haakonsvern. 250 millionar kroner er lagt inn til mellom anna ny helikopterbase:

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 250 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Hordaland i 2014. Store deler av dette vil bli benyttet til prosjekter som ble godkjent av Stortinget i juni 2013, blant annet etableringen av helikopterdetasjement på Haakonsvern, som omfatter hangarer, kontorer og oppstillingsplasser på Store Bogøy, administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon og administrasjonsbygg og flerbrukshaller til Marinejegerkommandoen.

Millionar til kulturen

I statsbudsjettet for 2014 aukar regjeringa tilskotet til Den Nationale Scene med 6,7 millionar kroner.

Den samla løyvinga til DNS blir då på 112,8 millionar kroner. Av dei skal to millionar nyttast til å starte ei utredning for oppgradering og eventuell utviing av eksisterande bygg.

Nytt i budsjettet er at Litteraturhuset i Bergen får 1 million kroner i driftstilskot.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Den Nationale Scene med 6,7 millioner kroner, til en samlet bevilgning på 112,8 millioner kroner. Av økningen skal 2 millioner kroner benyttes til å starte en konseptvalgutredning for oppgradering og eventuell utvidelse av eksisterende bygg. 1 million kroner skal dekke vedlikeholdsbehov som må løses før konseptvalgutredningen er ferdigstilt.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Carte Blanche med 1 million kroner, blant annet til dekning av kostnader knyttet til aspirantordningen. Dette gir et samlet forslag til bevilgning på på 24 millioner kroner i 2014.
 • Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til BIT Teatergarasjen med 0,4 millioner kroner, til en samlet bevilgning på 5,7 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Stiftelsen Harmonien/Bergen Filharmoniske Orkester med 5,5 millioner kroner, til en samlet bevilgning på 121,3 millioner kroner i 2014.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Ole Bull Akademiet med 1,1 millioner kroner, som gir et samlet forslag til bevilgning på 4,6 millioner kroner i 2014. Institusjonen formidler kunnskap og opplæring i norsk folkemusikk og folkedans til studenter på høyskoler og universiteter, og internasjonalt. Tilskuddet skal blant annet gå til formidling og opplæringstilbud innen folkedans, og til arbeidet med å etablere et nasjonalt hardingfelemaker­studium på bachelornivå.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Norsk publikumsutvikling med 1 million kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner i driftstilskudd til Stiftelsen Litteraturhuset i Bergen.
 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Bymuseet i Bergen med 1,5 millioner kroner. Økningen omfatter en styrking på 1 million kroner i forbindelse med videre omlegginger av formidlingsformer og ombygginger, blant annet ved Gamle Bergen.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Hardanger og Voss museum med 0,8 millioner kroner. Dette omfatter 0,5 millioner kroner til styrking av arbeidet med immateriell kulturarv.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner i tilskudd til ny basisutstilling i Olav H. Hauge-senteret i Ulvik.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til vedlikehold av seilskipet Statsraad Lehmkuhl med 1 million kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vestnorsk filmsenter med 0,39 millioner kroner og med 88 000 kr til filmfondet Fuzz. Vestnorsk filmsenter og Fuzz dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Ny E39 til Os

Nye Vågsbotn

SLIK SKAL DET BLI: Nye Vågsbotn i Åsane.

Foto: Multiconsult

Prosjektet E39 Svegatjørn - Rådal er eit av vegprosjekta i Hordaland som får statlege midlar. I statsbudsjettet heiter det at kan verta aktuelt med anleggstart med bompengar i 2014.

På E39 elles prioriterar regjeringa prosjektet i Vågsbotn - Hylkje med 108 millionar kroner. Det er venta opning i oktober 2014.

 • I budsjettforslaget er det ellers prioritert midler til blant annet disse tiltakene på E39 i Hordaland: Utbedring av Hordviktunnelen, ombygging av Vabakkenrysset, bygging av gang- og sykkelveg Kokstad – Flesland, bygging av gang- og sykkelvegundergang ved Grov og etablering av midtrekkverk E39 Tuft – Flatøy.
 • Riksveg 7/riksveg 13 Hardangerbrua
  142 millioner kroner er satt av til Hardangerbrua i kommunene Ulvik og Ullensvang. Anleggsarbeidene startet vinteren 2007, og prosjektet ble åpnet for trafikk i august 2013. Prosjektet er finansiert med bompenger, lokale tilskudd, innsparte ferjetilskudd og ordinære statlige midler. De foreslåtte midlene i 2014 stilles til disposisjon av bompengeselskapet. I tillegg er det satt av fire millioner kroner i statlige midler som refusjon til bompengeselskapet etter ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd.
 • 4 millioner kroner er foreslått til sluttfinansiering av andre byggetrinn for skredsikringsprosjektet Bugjelet – Brimnes på riksveg 7.
 • Riksveg 13/E16 Vossapakken
  93 millioner kroner er satt av til restarbeider på prosjektet Vossapakken. Av dette beløpet vil 247 millioner kroner bli stilt til disposisjon av bompengeselskapet, medregnet fire millioner kroner i statlige midler som refusjon til bompengeselskapet etter ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd. De foreslåtte midlene for 2014 vil bli brukt til opprusting av E16 gjennom Voss sentrum og til sluttoppgjør.
 • Innenfor Vossapakken er det dessuten lagt til grunn midler til ombygging av krysset på E16 ved Stanghelle i Vaksdal kommune. Arbeidene skal etter planen bli ferdig i 2014. Innenfor investeringsrammen for riksveg 13 er det blant annet satt av midler til bygging av planskilt kryssing ved Bjørgum skole.
 • E134
  Statlige midler og bompenger er foreslått til å videreføre utbyggingen av E134 Storedalstunnelen, med tilstøtende veg. Utbyggingen starter høsten 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016. I budsjettforslaget er det også satt av midler til å utbedre Svandalsflonatunnelene på E134.
 • Innenfor investeringsrammen for miljø- og servicetiltak er det satt midler til bygging av døgnhvileplass på E134 Røldal i Odda kommune.
 • E16
  På E16 i Hordaland er det for 2014 satt av statlige investeringsmidler til blant annet disse tiltakene: Bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Hausåker – Kvåle og til videreføring av arbeidet med å utbedre E16 på Skulstadmo i Voss, medregnet ombygging av kryss og bygging av gangtunnel.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til å videreføre det statlige driftstilskuddet til Stord lufthamn, Sørstokken.

Sjå heile lista med løyvingar til Hordaland her

Saka vert oppdatert

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås
Som ventet ble det omrokkeringer i Regjeringen i dag.
Slik ser det ut i våre nye lokaler.