Mener kuttet i narkosaker svekker politiets evne til å stoppe annen kriminalitet

Når politiet unnlater å gripe inn mot narkoligaer, øker omfanget av annen kriminalitet, mener Norsk Narkotikapolitiforening. – Jeg skal ikke se vekk fra at vi kan ligge litt bakpå, medgir politimesteren i Vest politidistrikt.

Bergen politihus nær

– FÅ STOFFET BORT FRA GATEN: – Hvis politiet vet om partier med narkotika, skal man selvsagt få dette stoffet bort fra gaten, mener Lars Holmen, generalsekretær i Norsk Narkotikapolitiforening.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Generalsekretær i Norsk Narkotikapolitiforening, Lars Holmen, reagerer sterkt på det som kommer frem i narkovarslingssaken i Bergen.

Varsleren bak den 52 sider lange rapporten er medlem i foreningen, som jobber for å styrke kampen mot narkotika og består av rundt 3700 medlemmer fra blant annet politiet, tollvesenet, påtalemyndigheten og kriminalomsorgen. Det samme er flere av kollegaene hans på avdelingen for organisert kriminalitet i Bergen.

Noen av disse skal altså ha fått kjeft for å avsløre organiserte narkobander.

– Det er helt åpenbart lite motiverende å ha en slik arbeidshverdag. Når man jobber med denne typen kriminalitet, er man avhengig av å være dedikert, og gjøre en helt spesiell innsats, der man også følger opp saker på fritiden. Å bli behandlet slik som det kommer frem i varselet, må føles ganske demotiverende, sier Holmen.

– Vest politidistrikt er åpenbart satt tilbake i kampen mot narkotika

I tillegg til at etterforskere og spanere pålegges å ikke gripe inn mot personer som mistenkes for grove narkotikaforbrytelser, reagerer Holmen mest på at etterretningsinformasjon spanerne og etterforskerne skaffer til veie, ikke vurderes og følges opp.

– Når man jobber med narkotikakriminalitet, er en helt avhengig av å ha god kontakt ut i miljøene for å få informasjon man kan jobbe ut fra. Det fordrer kontinuitet i arbeidet, slik at man hele tiden er oppdatert på hva som skjer. Hvis man lar være å pågripe folk, mister man helt sentral informasjon, sier Holmen.

– Har fraværet av aksjoner mot disse miljøene satt Vest politidistrikt tilbake i kampen mot narkotikakriminalitet?

– Det fremstår ganske åpenbart. I disse sakene er det helt uvesentlig hva som skjedde i fjor. Man må vite hva som skal skje i umiddelbar fremtid. Og da må man følge opp informasjonen man har, sier Holmen.

Lars Holmen

Lars Holmen, generalsekretær i Norsk Narkotikapolitiforening (arkivbilde)

Foto: NRK

– Avhengig av å vite hva som rører seg i narkotikakriminaliteten

Han sier «produksjonsstopp» i narkosaker er noe som forekommer i flere store norske byer, spesielt i Oslo.

– Men der har det ikke fått de tydelige følgene dette varselet tyder på at det har fått i Bergen, sier Holmen.

Han peker på at nedprioritering av narkosaker kan få store konsekvenser både for samfunnet og for politiets evne til å bekjempe annen kriminalitet.

– Hvis disse gruppene får holde på helt fritt uten å bli tatt, havner stoffet ut blant brukerne, med de konsekvensene det har for dem og deres nærmeste. Og følgekriminaliteten rundt narkotika er jo helt sentral; man kan nesten si at narkotika er limet i all annen type kriminalitet. Skal man ramme organisert kriminalitet, er man helt avhengig av å vite hva som rører seg i narkotikakriminaliteten, sier Holmen.

– Vi får ikke den polititjenesten man har fortjent

Generalsekretæren i Norsk Narkotikapolitiforening mener tilstandene beskrevet i varselet i Bergen er en konsekvens av lengre tids nedprioritering av etterforskere og politiadvokater.

– Etterforskningssiden og iretteføringssiden har vært stemoderlig behandlet ressursmessig i mange, mange år. Dette er en situasjon man opplever i flere byer, at de ikke settes i stand til å gjøre den jobben de skal, ut fra hva som avdekkes i det operative leddet, sier Holmen.

Dermed får ikke Norge en god nok polititjeneste, mener han.

– Hadde man hatt et godt nok apparat, kunne man gjort jobben bedre for samfunnet. Slik det er i dag, får ikke samfunnet den polititjenesten man strengt tatt har fortjent, sier Holmen.

– Skal selvsagt få stoffet bort fra gaten

Men uavhengig av om de har ressurser til å etterforske seg frem til omfattende tiltaler mot bakmennene i de organiserte narkoligaene, mener Holmen politiet burde, og har alle muligheter til, å gå til aksjoner og beslaglegge narkopartiene de vet om.

I et av eksemplene fra varslerbrevet kommer det frem at to kilo amfetamin ble solgt fordi en politiaksjon ble stoppet av overordnede, og at politiet kjenner til flere lagringsplasser for større narkopartier.

– Hvis man vet om partier med narkotika, skal man selvsagt få dette stoffet bort fra gaten. Så får man heller i ettertid se på i hvor stor grad man har mulighet til å etterforske saken videre.

– Så det hadde vært mulig for politiet i Bergen å beslaglegge stoffet uten å måtte igangsette større etterforskninger?

– En hurtigprosess er fullt mulig, men det betinger at man klarer å gjøre en tydelig prioritering av hvor langt man skal trekke hver enkelt sak. Det er selvsagt en utfordring å vurdere hvordan man skal avgrense etterforskningen, men det blir uansett helt feil å la stoffet være på gaten. Man må få stoffet bort, så får man heller ta den utfordringen i ettertid, mener Holmen.

Politimester Kaare Songstad

Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad.

Foto: Stian S. Røkenes / NRK

Politimesteren medgir mulig effekt på andre saksfelt

Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, sier han er helt enig med Holmen i at det ofte er sammenheng mellom narkotika og organisert kriminalitet, og at stoffet i en del tilfeller kan fjernes fra gaten uten at det er alt for ressurskrevende.

Han gjentar at den periodevise nedprioriteringen av narkotikafeltet skyldes at distriktet har hatt mange uavgjorte straffesaker liggende, såkalt restanse, og at ressurser har vært prioritert til organisert kriminalitet mot barn.

– Har Norsk Narkotikapolitiforening rett i at nedprioritering av grov narkotikakriminalitet gjør det vanskeligere for dere å avdekke annen organisert kriminalitet?

– Det er en effekt som kan slå inn, men det er ikke nødvendigvis slik at det alltid er sånn. Narkotikakriminalitet foregår gjerne i nettverk, og derfor er vårt arbeid mot de nettverkene viktig. Men organisert kriminalitet foregår også på andre kriminalitetsområder, sier Songstad.

– Skal ikke se vekk fra at vi kan ligge litt bakpå

– Har fraværet av aksjoner mot disse miljøene satt Vest politidistrikt tilbake i kampen mot både narkotika- og annen type kriminalitet?

– Jeg håper jo ikke det, men jeg skal heller ikke se vekk fra at vi kan ligge litt bakpå her nå, på grunn av den midlertidige nedprioriteringen av dette saksfeltet. Men som jeg har kommentert mange ganger tidligere; vi har vært i en spesiell situasjon, og har vært tvunget til å prioritere andre typer organisert kriminalitet høyere i en periode, sier politimesteren.

Han sier Vest politidistrikt i noen tilfeller beslaglegger narkotikapartier uten at det følger store, arbeidskrevende etterforskninger i kjølvannet av aksjonene.

– Vi er veldig kjent med hva slags metoder som er tilgjengelige for oss, og hvordan vi mer effektivt kan håndtere denne kriminaliteten. Dette er jo en del av den diskusjonen vi har løpende rundt vår egen effektivitet. Så den måten å jobbe på er kjent, og benyttes også i noen utstrekning hos oss.

– Etter det som har kommet frem i varselet, ser du at man i større grad kunne ha gått til aksjoner, og heller nedprioritert å gjøre større etterforskninger i ettertid?

– Nei, dette blir et for stort spørsmål for å svare på her. Sammenhengene her er nok mer sammensatte enn som så, sier Songstad.