Får skarp kritikk for tvangsbruk i Fusa

Uklare ansvarsområder. Ikke god nok opplæring av ansatte. Og bruk av tvang uten noen får vite om det.

Psykisk utviklingshemmet

Fusa kommune får kritikk for brudd på en rekke regler som gjelder omsorg for psykisk utviklingshemmede.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Helsetilsynet har sett på rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede i Fusa. Og funnet en rekke avvik i forhold til regelverket.

Formålet med tilsynet er å kontrollere at psykisk utviklingshemmede får de tjenestene de har krav på. Og at tjenestene blir forsvarlig utført.

Ikke god nok sikkerhet

Helsetilsynet påpeker at Fusa systematisk bryter reglene.

  • Det er ikke tilstrekkelig kjent i de virksomheten hvem som har det overordnede faglige ansvaret. Det er også ulike oppfatninger av hvem som er ansvarlig og hvilket ansvar som er delegert.
  • Ansatte ansatte har ikke tilstrekkelig opplæring i regelverket.
  • Ansatte vet ikke hvilke handlinger som omfatter regelverket for tvangsbruk. Kommunen viser til at det er arrangert kurs. Men mange ansatte har ikke deltatt på kurs, og kommunen krever ikke at ansatte skal ha dette undervisningsopplegget.
  • Ansvaret for saksbehandling som gjelder personer med psykisk utviklingshemming er delt mellom ulike etater, uten at kommunen sikret at hver enhet som skal gjøre jobben kjenner regelverket.

Støttekontakt uten opplæring

Det er Eining for Barn, familie, velferd som skal rekruttere støttekontakter og ivareta avlastning av private hjem – uten at de har fått ansvar for opplæring.

Og det finnes heller ikke rutiner for opplæring av støttekontakter og dem som jobber med avlastning. Etaten har heller ikke vurdert hva slags opplæring disse trenger.

Lovverket som omfatter dette forholdet er heller ikke tilgjengelig for de ansatte i etaten.

Skjuler bruk av tvang

Fusa kommune har ikke sendt inn rapporter der det er benyttet tvang. Selv om dette er gjort for å avverge skade, skal tvangsbruk rapporteres. Det blir ikke gjort.

Flere steder i den desentraliserte tjenesten i kommunen vet ikke de ansatte hva som skal rapporteres. De har ikke skjema for å registrere tvang. Eller det er ingen som er ansvarlig for å følge opp rutinene ved bruk av tvang.

Dermed blir tvangsbruken holdt skjult, og i strid med rettsvernet denne gruppen har.

Nøkkel (Illustrasjonsfoto)

Det blir ikke registrert hva slags tiltak som brukes for at folk ikke skal skade seg selv eller andre.

Foto: colourbox.no

Kommunen har ikke gjort noe for å følge dette opp. Og vet heller ikke om dette skyldes mangelfull forståelse for hva som er tvangsbruk eller om det er mangelfull kunnskap om saksbehandlingen.

Under tilsynet ble det avdekket at det brukes tvang systematisk.

  • Holding ved tannpuss
  • Belte i stol og rullestol
  • Babycall brukes til overvåkning av personer

Det finnes heller ingen rutiner eller reglene ved slik tvangsbruk, eller hva som skal rapporteres.

Ingen risikovurdering

Fylkesmannen har tidligere godkjent fem vedtak om tvang og makt. Tre av disse vedtakene er ikke lenger gyldige, men de benyttes fortsatt. Kommunen har ingen rutiner som fanger opp slike regelbrudd.

Fusa kommune har ingen rutiner for samhandling, ansvar og fordeling av oppgaver mellom hjemmetjenesten og Eining for Barn, familie, velferd.

Det er heller ikke gjort noen risikovurdering for hvor det kan være fare for svikt eller brudd på regelverket.

Brudd også på Stord

Helsetilsynet har også undersøkt forholdene i Stord kommune. Der er det klart at de ikke sikrer at tjenester til psykisk utviklingshemmede er i samsvar med loven.

Ifølge rapporten skal ansatte blant annet ikke ha fått opplæring i reglene om bruk av tvang. Kommunen har heller ikke tatt stilling til hva slags opplæring som er nødvendig for å unngå tvang.