Krev lovlegkontroll av vedtak

Sp, SV, MDG og Raudt krev no lovlegkontroll av bystyret sitt vedtaket om at 1.000 dekar med dyrka jord og kulturlandskap ved Flesland lufthamn skal asfalterast. Delar av bystyret meiner det har kome endringar i planane, og dei fire partia reiser no spørsmål ved om det er gjort tilstrekkelege konsekvensutgreiingar av saka. Dei meiner vedtaket bør opphevast.