NRK Meny
Normal

Kan bli hardere strid om villaksen

Direktoratet for naturforvaltning (DN) foreslår nye sterke inngrep mot sjølaksefisket langs kysten og i fjordene i perioden fra 2008 til 2012.

Laks
Foto: NRK

Forslaget innebærer en sterk favorisering av sportsfiskere og elveeiere langs laksevassdragene og er dermed en invitasjon til enda hardere strid om retten til å fiske villaks. Taperne blir først og fremst fiskere med grunneierrettigheter til laksefiske i sjøen.

Kortere fisketid

DNs forslag, som ble sendt på høring like før jul, vil medføre to til fire ukers kortere fisketid i sommersesongen langs mesteparten av kysten.

I Hordaland og fjordområdene i Sogn og Fjordane vil DN i praksis forby det tradisjonelle sjølaksefisket om sommeren og bare tillate fiske etter rømt oppdrettslaks fra august til utgangen av februar.

Startdatoene i de enkelte laksedistrikter varierer fra 8. juni til 15. juli, mens sluttdatoen er 4. august. Deretter vil DN i de fleste distriktene tillate fiske på rømt oppdrettslaks.

Omstridt regulering

Finnmark Fiskarlag og representanter for samiske interesser i Finnmark rettet allerede i november sterk kritikk mot forslag om ytterligere forkorting av fisketiden. Det er i dette fylket sjølaksefisket har størst betydning for kystbefolkningens økonomi og dermed for bosettingen langs fjordene.

Uten hensyn rasjonaliserer forvaltningsmyndighetene oss bort fra fiskeområdene hvor vi har utøvd vår kultur i generasjoner, skrev Samenes Folkeforbund i en uttalelse adressert til Sametinget og Fylkemannen i Finnmark.

DNs forslag, som til dels er enda strengere enn fylkesmannens, innebærer at fiskesesongen forkortes med cirka en måned, at fisketiden redueres fra fire til tre dager ukentlig og at fisket med krokgarn i Finnmark bare kan foregå fra 1. juli til 4. august. I resten av landet er det forbudt å fiske med krokgarn.

Politikk og biologi

DN bruker både politiske, biologiske og økonomiske argumenter for forslaget om enda strengere regulering av laksefisket i sjøen. Reguleringene av laksefisket i elvene fastsettes av fylkesmennene.

De politiske argumentene finnes i St.prp. nr 32 (2006-2007) om vern av villaksen, der det blant annet heter at sjølaksefisket må reduseres og sannsynligvis også fases ut i enkelte områder.

Den viktigste begrunnelsen for reguleringen av fisket er at villaksen anses som truet i mange vassdrag og at fisket av den grunn ikke bør foregå på blandede bestander.

DN legger også stor vekt på at Norsk institutt for naturforskning (NINA) har konkludert med at et stort antall vassdrag har hatt for lite gytefisk i minst to år i perioden 2003-2006.

Økonomisk argument

I tillegg til politiske og biologiske argumenter, benytter DN også økonomiske argumenter for at reguleringene i så stor grad bør ramme sjølaksefiskerne. Her viser DN til undersøkelser fra 1997 og 1999 om lønnsomheten og inntektsforholdene for fiskerne som driver dette fisket.

I undersøkelsen fra 1999 ble det konkludert med at om lag 80 prosent av sjølaksefiskerne hentet mindre enn 10 prosent av inntekten sin fra sjølaksefisket.Og mindre enn 5 prosent av de spurte oppga at sjølaksefiske utgjorde mer enn 25 prosent av inntektsgrunnlaget.

På denne bakgrunn synes det klart at de økonomiske tapene for de fleste sjølaksefiskerne blir svært begrensede, skriver DN i høringsbrevet.

(©NTB)

Siste video

Programleder: Marte Rommetveit
Her fortsetter de diskusjonen utenfor studio