NRK Meny
Normal

Her er tallene for Hordaland

Her kan du se hva regjeringa gir til Hordaland.

Finansminister Sigbjørn Johnsen
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Dette er det Hordaland får av penger i Statsbudsjettet 2011:

Raftostiftelsen

LES OGSÅ: Rafto overrraska over budsjettet

Regjeringen foreslår en bevilgning på 2 millioner kroner til Raftostiftelsen i 2011. Det er første gang Raftostiftelsen omfattes av denne tilskuddsordningen. Tilskuddet skal bidra til at Raftostiftelsen kan tilby et godt utdanningstilbud om menneskerettighetene for elever, studenter, lærere og andre grupper.

(Saken fortsetter under bildet.)

Thorolf Rafto

RAFTO: Minneprisen oppretta til minne om Thorolf Rafto deles ut hvert år.

Foto: Raftostiftelsen

Universitetet i Bergen

Regjeringen foreslår en økning på 13,1 millioner kroner til etablering av 80 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Universitetet i Bergen.

Videre foreslås det en økning på 4,8 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen, og en økning på 20 millioner kroner som følge av at klimaforskningssenteret opprettet i 2010 legges til universitetet.

LES OGSÅ: 17 års ventetid er over

Det foreslås også en bevilgning på 164,5 millioner kroner til utstyr i forbindelse med nytt bygg for odontologiutdanningen ved Universitetet i Bergen. Totalt foreslås en bevilgning på 2,655 milliarder kroner til universitetet.

Nytt odontologibygg ved Universitetet i Bergen er under oppføring og skal være ferdig i 2012. Odontologibygget har en kostnadsramme på 811 millioner kroner og i budsjettet er det avsatt 260 millioner kroner til prosjektet i 2011.

Handelshøgskolen

LES OGSÅ: Ja til nybygg på NHH | NHH holder stand i verdenstoppen

Regjeringen foreslår en økning på 1,2 millioner kroner til etablering av 35 nye studieplasser ved Norges handelshøgskole. Videre foreslås det en økning på 0,7 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 336,7 millioner kroner til høyskolen.

Høgskolen i Bergen

LES OGSÅ: Gir plass til flere studenter

Regjeringen foreslår en økning på 12,4 millioner kroner til etablering av 175 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Bergen. Videre foreslås det en økning på 0,8 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Det foreslås også en bevilgning på 85 millioner kroner til utstyr i forbindelse med nytt bygg for høyskolen. Totalt foreslås en bevilgning på 748,5 millioner kroner til høyskolen.

Høgskolen i Bergen skal samlokaliseres. Arbeidene knyttet til nybygging på Kronstad startet opp i 2010. Det foreslås en bevilgning på 325 millioner kroner for å videreføre arbeidene i 2011. Bygget skal være ferdig til å tas i bruk ved semesterstart 2014 og kostnadsrammen er på 2375,5 millioner kroner.

Høgskolen Stord

Regjeringen foreslår en økning på 1 million kroner til etablering av 15 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen Stord/Haugesund. Videre foreslås det en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 253,6 millioner kroner til høyskolen.

Kunsthøgskolen

Regjeringen foreslår en økning på 3,5 millioner kroner til opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Kunsthøgskolen i Bergen. Videre foreslås det en økning på 0,1 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 96,8 millioner kroner til drift av høgskolen. I tillegg foreslås det en bevilgning på 19,8 millioner kroner til stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, og 2 millioner kroner til FoU-satsing på kunstnerisk utviklingsarbeid.

Bergen Arkitekt Skole

Regjeringen foreslår en bevilgning på 12,6 millioner kroner til Bergen Arkitekt Skole.

Betanien diakonale høgskole

Regjeringen foreslår en bevilgning på 23,2 millioner kroner til Betanien diakonale høgskole, av dette er det en økning på 147500 kroner til etablering av 5 nye studieplasser.

Haraldsplass diakonale høgskole

Regjeringen foreslår en bevilgning på 23,7 millioner kroner til Haraldsplass diakonale høgskole, av dette er det en økning på 570 000 kroner til opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009.

NLA Høgskolen

Regjeringen foreslår en bevilgning på 89,5 millioner kroner til NLA Høgskolen, hvorav en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen.

Bymuseet i Bergen

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til museer som har mange kulturhistoriske bygninger. Tilskuddet til Bymuseet i Bergen foreslås økt med 1,4 millioner kroner til bygningsvern.

Bergen Kunsthall

Tilskuddet til Bergen Kunsthall er foreslått økt med 1,2 millioner kroner, fra 5,2 millioner kroner i 2010 til 6,4 millioner kroner i 2011.

Carte Blanche

Tilskuddet til Carte Blanche foreslås økt med 0,9 millioner kroner, til BIT Teatergarasjen foreslås en økning i tilskuddet på 0,4 millioner kroner.

(Saken fortsetter under bildet.)

Carte Blanches nye visuelle identitet.

FÅR PENGER: Også Carte Blanche står på statsbudsjettet.

USF Verftet

Det foreslås et tilskudd på 2,25 millioner kroner til USF Verftet som er i ferd med å gjennomføre et prosjekt som vil skape en kvalitativt bedre og mer fremtidsrettet konsertarena for rytmisk musikk. Tiltakets gjennomføring forutsetter lokal/regional medfinansiering.

Til Norsk publikumsutvikling foreslås et tilskudd på 0,85 millioner kroner.

E39

LES OGSÅ: Vestlandsfylka står samla i vegkamp

50 millioner kroner i statlige midler er foreslått til E39 over Stord. I tillegg er det regnet med at 20 millioner kroner vil bli stilt til rådighet av bompengeselskapet. Utbedring av den 1,1 kilometer lange strekningen fra Børtveit kraftstasjon til Steinanesestunnelen, medregnet utbedring av tunnelen, tar til i november i år. Strekningen skal etter planen åpnest for trafikk høsten 2011. I tillegg er det lagt opp til å starte utbedring av en 2,2 kilometer lang strekning ved Engevik sør sommeren 2011. Denne strekningen skal åpnest for trafikk høsten 2012.

LES OGSÅ: Jubeldag for dobbeltløp på Eikås

30 millioner kroner er satt av til E39 Vågsbotn – Hylkje i Bergen kommune. Prosjektet omfatter 1,7 kilometer vei ved Vågsbotn, der 1,2 kilometer skal leggest i en ny trasé, medregnet 0,6 kilometer i tunnel. I budsjettforslaget er det vist til at det nå blir planlagd en tunnel med to løp, mot tidlegere et løp. Bergen kommune og Statens vegvesen arbeider med sikte på at reguleringsplanen kan sluttføres i mars neste år. Ut fra dette blir det lagt opp til anleggstart i september 2011. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til endelig kostnadsoverslag og framdriftsplan for prosjektet så snart det foreligger nærmere avklaringer.

For 2011 er det satt av statlige midler til videre planlegging og prosjektering av E39 på strekningen Svegatjørn - Rådal, med sikte på anleggsstart i 2012.

380 millioner kroner er satt av til Hardangerbroen, i Ulvik og Ullensvang kommuner. Midlene i 2011 vil fullt ut bli stilt til rådighet av bompengeselskapet. Prosjektet blir finansiert med bompenger, lokale tilskudd, innsparte ferjetilskudd og ordinære statlige bevilgninger. Broen blir bygd som tofelts hengebro med gang- og sykkelvei. Broen får et hovedspenn på 1310 meter og en samlet lengde på 1380 meter. Prosjektet omfatter også 2,4 kilometer tunnel, 0,8 kilometer vei i dagen og nær en kilometer gang- og sykkelvei fram til broen. De første anleggsarbeidene tok til i februar 2007, og prosjektet skal etter planen åpnest for trafikk i 2013.

Vossapakka

180 millioner kroner er satt av til Vossapakka. Av dette beløpet vil 125 millioner kroner bli stilt til rådighet av bompengeselskapet. Følgende prosjekt inngår i Vossapakko:
Riksveg 13 Øvre Granvin – Voss grense i kommunene Granvin og Voss. Prosjektet omfatter om lag 5,2 kilometer ny vei.
Riksveg 13 Mønshaug – Palmafoss i Voss kommune, med bygging av 3,5 kilometer ny vei.
Omlegging av E16 forbi Voss sentrum, med bygging av 3,4 kilometer ny veg nord for sentrum, medregnet en om lag 2,4 kilometer lang tunnel.
I Vossapakka er det i tillegg lagt til grunn midlar til ombygging av kryss på E16 ved Stanghelle i Vaksdal kommune.

Arbeidet med å utbedre Meierisvingen på riksvei 13 i Odda skal fullførest i 2011.

For 2011 er det satt av midler til å videreføre arbeidet med omlegging av E16 ved Skulstadmo.

Jernbane

Arbeidet med planlegging av nytt signal- og sikringsanlegg på strekningen Bergen stasjon – Fløen og planlegging av Ulriken tunnel skal vidareførest i 2011. Delprosjektet Ulriken tunnel omfatter bygging av ny tunnel mellom Arna stasjon og Fløen, i tillegg til ombygging av Arna stasjon. Etter at detaljplanleggingen er gjennomført, skal hele prosjektet ha ekstern kvalitetssikring før en vurderer igangsetting av utbyggingen. Oppstart kan tidligst vurderest i forbindelse med 2013-budsjettet.

Prosjektet med å bygge nytt fjernstyringsanlegg (CTC) på Bergensbanen skal etter planen vere ferdig i 2011. Arbeidet tok til i 2009.

Arbeidet med oppgradering av Voss stasjon blir videreført i 2011, og første byggetrinn skal etter planen sluttføres i 2012. Ombyggingen er kostnadsregnet til 106 millioner kroner.

Stord lufthamn

12 millioner kroner er foreslått for å videreføre det statlige driftstilskuddet for å opprettholde driften ved Stord lufthamn, Sørstokken, som har en viktig regional transportfunksjon.

Kolletivtrafikk

LES OGSÅ: Bergen vil ha sin del av potten | Går inn for køprising

Regjeringen foreslår å bevilge 431,1 millioner kroner til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene”, en økning på nær 30 prosent fra 2010. Samferdselsdepartementet ønsker som i 2010 å øke andelen midler til fireårige avtaler på bekostning av midler til ettårige avtaler. For 2011 er 240 millionar kroner bundet opp i avtalar som alt er inngåtte. Det pågår nå forhandlinger med Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune om en mulig fireårig avtale med staten.

Barnehage

Regjeringen foreslår å bevilge 4,6 millioner kroner til gratis kjernetid i barnehager i Bergen.

Næringsliv

Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 81,6 millioner kroner (79,1 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond (om lag 10,8 millioner kroner). Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (7 millioner kroner).

Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen.

Slepebåt

Regjeringen vil foreta en ny og samlet vurdering av den nasjonale slepebåtberedskapen, inkludert ekstern kvalitetssikring i tråd med retningslinjene for store anskaffelser. I påvente av utredningen foreslås det at den etablerte slepebåtberedskapen i Nord-Norge og på Sørlandet videreføres. Det foreslås videre at slepebåtberedskapen på Vestlandet styrkes gjennom en tilstedeværelseskontrakt som gir bedre tilgjengelighet av sleperessurser i regionen.

Fedje u-båten

LES OGSÅ: Ingen forventninger på Fedje | Fiskeriministeren besøker Fedje på mandag | Opphevet vedtaket om ubåten

Regjeringen foreslår at det settes av 50 millioner kroner til videre utredninger av håndteringen av U-864. Kystverket har fått i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning, som skal være ferdig vinteren 2010/2011. Utredningen skal deretter gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS1). Regjeringen vil komme tilbake til den videre framdriftsplanen senest i revidert budsjett 2011.

(Saken fortsetter under bildet.)

Hev U-864 Fedje ubåten

HEVING: På Fedje ønsker de å heve U-864.

Foto: NRK

Vatlestraumen

Arbeidet med utbedring av Vatlestraumen startes opp – det er satt av 47,7 millioner kroner til dette i 2011. Totale kostnader er beregnet til 94 millioner kroner.

Barnesykehus

LES OGSÅ: 700 millioner til nytt barnesykehus

Regjeringen foreslår at nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin i Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus kommer innenfor låneordningen til regionale helseforetak med 108 millioner kroner.

(Saken fortsetter under videoen.)

Video Får nytt barnesykehus

Rus

Helse Vest RHF får økt basisbevilgningen med 139 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 4 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.

Tannlege

Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til regionale odontologiske kompetansesentre i tannhelsetjenesten med 4 millioner kroner. Innbyrdes fordeling mellom Troms, Sør-Trøndelag, Oslo, Hordaland og Aust-Agder er ikke avklart.

Regjeringen forelår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.

Mongstad

Arbeidet med fangst, transport og sikker lagring av CO2 fortsetter neste år. Regjeringen foreslår at 1 530 millioner kroner bevilges for å videreføre planleggings- og forberedelsesarbeidet med fullskala fangst og lagring av CO2 på Mongstad.

Regjeringen foreslår at 880 millioner kroner bevilges for å dekke statens andel av investeringer i et teknologisenter for CO2-håndtering på Mongstad i 2011. Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad skal bidra til å vinne kunnskap og utvikle løsninger som kan redusere både kostnader og risiko knyttet til storskala CO2-fangst og gi slik teknologi bred internasjonal anvendelse.

Strøm

Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie for strøm i 2011. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Hordaland vil bli omfattet av ordningen i 2011.

Verneområder

Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.

Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsposten til nasjonalt prioriterte teknisk industrielle kulturminner med 3 millioner kroner til i alt 42,2millioner kroner. Årsaken til dette er blant annet at Rjukanbanen er kommet med på listen priorterte tekniske og industrielle kulturminner og oppstart av arbeidet med verdensarvnominasjonen av industrianleggene i Odda og Rjukan.

Levekår

LES OGSÅ: Regjeringa støttar Årstad

Regjeringen foreslår å utvide kap. 581, post 74 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling til også å omfatte levekårsutsatte områder i Bergen, i tillegg til videreføring av innsatsen i Groruddalen. Det er viktig å forebygge utvikling av problemområder som bærer preg av negative levekår og manglende vedlikehold av boliger og uteområder. Hovedsakelig er det et kommunalt ansvar å utvikle gode lokalsamfunn, steder og bomiljøer, men staten kan støtte dette arbeidet ved å bidra med finansiering og kompetanse. Regjeringen foreslår at 3 millioner kroner av den samlede bevilgning på 46 millioner kroner går til Bergen.

Fengsel

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å utvide ordningen straffegjennomføring med elektronisk kontroll, blant annet i Hordaland.

Regjeringens mål er at unge lovbrytere skal ut av fengsel. Det skal etableres to ungdomsenheter underlagt kriminalomsorgen særlig tilpasset unge lovbrytere under 18 år. En av ungdomsenhetene etableres i Bergen.

Regjeringen foreslår å gjøre driften ved Bjørgvin fengsel i Bergen permanent. Fengslet ble opprettet i 2006 som et ledd i arbeidet med å avvikle soningskøen. Bjørgvin fengsel har 90 fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå.

Regjeringen foreslår å øke klasseopptaket ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) i 2011, og foreslår å ta opp en desentralisert klasse ved Bergen fengsel.

Rett

Regjeringen foreslår å bevilge 36,2 millioner kroner til husleie, drift og engangsinvesteringer ved nye Gulating lagmannsrett.

Nybygg for Gulating Lagmannsrett i Bergen hadde byggestart i juni 2009 og planlagt ferdigstillelse er 2. halvår 2011. Kostnadsrammen er på 428,7 millioner kroner og i 2011 er det avsatt 96 millioner kroner til prosjektet.

Forsvaret

LES OGSÅ: 60 nye jobbar på Haakonsvern | Skal seile minst like mye

Innfasing av Fridtjof Nansen og Skjold-klasse fartøyer vil gi et svært moderne og styrket sjøforsvar. Dette vil medføre fortsatt høy aktivitet ved Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern orlogsstasjon ved Bergen. Sjøforsvaret vil i begynnelsen av 2011 ha mottatt samtlige Fridtjof Nansen-klasse fartøyer og har i 2010 startet mottak av Skjold-klasse fartøyer. Alle seks fartøyer planlegges mottatt i løpet av 2011. For 2011 foreslås Marinens budsjett styrket gjennom reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring. Den samlede styrkingen vil muliggjøre en økning av Sjøforsvarets samlede aktivitet sammenlignet med 2010-nivå.

Regjeringen har besluttet at Haakonsvern er beste alternativ for lokalisering av helikopterdetasjement for NH 90 i Sør-Norge. Foruten å være det beste styrkeproduksjonsmessige alternativet, vil Haakonsvern i særlig grad redusere behovet for dublering av teknisk utrustning og delelager. Detasjementet på Haakonsvern vil operere seks stk. NH-90 med total bemanning på ca. 60 personer. Helikopterdetasjementet på Haakonsvern planlegges operativt i løpet av 2014.

Regjeringen foreslår at tidligere stortingsvedtak om å flytte Sjøforsvarets rekruttutdanning til Bergen blir omgjort. Sjøforsvarets rekruttutdanning videreføres dermed på Madla ved Stavanger.

Kystvaktens skvadronsledelse ved Haakonsvern vil avvikles i forbindelse med beslutning om å flytte kystvaktledelsen med tilhørende stabselementer fra Oslo til Sortland.

Sjøheimevernet (SHV) med SHV-kommandoen og SHV-gruppe Sør vil videreføres ved Haakonsvern.

Marinejegerkommandoen organiseres med ledelse og innsatsstyrker lokalisert til Haakonsvern. Avdelingen for styrkeproduksjon med tilhørende stabs- og støttelement videreføres i Ramsund.

Forsvarets musikkorps Vestlandet videreføres i Bergen.

På Haakonsvern er det i 2011 satt av ca. 150 millioner kroner til ulike byggeprosjekter, blant annet kaier, militært treningsanlegg, infrastruktur og fjernvarme. I Vågedalen er det igangsatt et prosjekt for å utbedre ubåtverkstedet, og dette prosjektet vil bli videreført i 2011. Det er også igangsatt et ENØK-tiltak i ubåtverkstedet.

Som et ledd i utbedring og vedlikehold av nasjonale festningsverk utbedres murer på Bergenhus festning.

Bergenhus heimevernsdistrikt 09 videreføres.

Bømoen skytefelt er bestemt lagt ned. Feltets øvre del ble ryddet i 2010. Det planlegges med resterende opprydning av feltets nedre del i 2011.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås
Som ventet ble det omrokkeringer i Regjeringen i dag.
Slik ser det ut i våre nye lokaler.