Lege slår alarm om multidosesystemet: – Kan bli avhengige av vanedannende medisiner

På Voss har samtlige fastleger meldt seg ut av multidoseordningen. En fastlege mener at systemet er uforsvarlig og har meldt saken til fylkeslegen.

Fastlege Knut Eirik Ringheim Eliassen

– UFORSVARLIG: Knut Erik Eliassen er fastlege på Voss. Han og kollegaene har meldt seg ut av multidoseordningen og Eliassen har sendt varsel til Fylkeslegen.

Foto: Arne Hofseth

Fastlege Knut Erik Eliassen på Voss har sendt en bekymringsmelding til Fylkeslegen i Vestland om multidosesystemet.

Systemet sikrer at pasienter som trenger flere medisiner, kan få de i ferdigpakkede poser merket med dato og tidspunkt pasienten skal ta medisinene på.

Eliassen sin bekymring gjelder vanedannende medisiner, som han mener multidosebrukere kan snike seg til.

Slike medisiner kan ikke fornyes uten ny vurdering ved vanlig resept. Men med multidose kan man omgå systemet, sier han.

– Vi har ikke lov til å skrive en resept som kan brukes flere ganger. Hvis man har medisinene i multidose kan noen bytte fastlege. Da vil ingen stille spørsmål ved om dette er riktig medisin før resepten går ut på dato, som er tolv måneder senere, sier Eliassen.

Dette gjelder såkalte A- og B-preparater.

Kan bli avhengig

Multidose-resept kan pasienter få for et helt år og de kan selv hente medisinremsene på apoteket sitt.

Men ved å bytte fastlege og ikke oppsøke den nye fastlegen, kan pasienter for eksempel motta morfin og valium i et helt år før legen blir bedt om å bekrefte at pasienten fortsatt skal ha medisinen.

– Det er uforsvarlig. Et minimum bør være at man revurderer medikamenter som dette hver tredje måned, sier fastlege Eliassen.

Han understreker at det er snakk om svært vanedannende medikamenter som kan gjøre folk avhengige.

– Dessuten bør multidose ikke kunne fortsette ved bytte av fastlege uten at den nye fastlegen blir involvert.

Det er flere faktorer som gjør at Eliassen har varslet fylkeslegen om systemet:

  • Legene får ikke kvittering når de har endret medisinene til pasientene. Dermed vet de heller ikke om pasientens medisiner faktisk blir endret
  • Det går ikke an å se i pasientens journal om vedkommende har multidose, og hvilken medisin pasienten får via multidose
  • Om ulike leger behandler samme pasient kan de ikke orientere seg om andre har gjort endringer i multidosen til pasienten
Multidose

MULTIDOSE: Ordningen med én pose per dag skal sørge for at pasientene får riktige medisiner.

Foto: Apotek1

Mener pasientsikkerheten er truet

NRK har omtalt flere tilfeller der bestillinger fra leger ikke har kommet frem, pasienter har manglet medisiner i multidoseposene, eller fått feil dose medisin.

– Jeg bestemte meg for å ta affære da jeg fikk en purring fra multidoseleverandøren på medisinlister jeg hadde oppdatert for flere måneder siden. Listen jeg fikk tilsendt var datert et år tilbake, sier Eliassen.

På Voss har samtlige fastleger nå meldt seg ut av multidoseordningen fordi de mener den utgjør en risiko for pasientsikkerheten. Det skjer etter at flere andre leger har gjort det samme.

Fylkeslegen i Vestland har mottatt varselet fra Eliassen. Helga Arianson har sendt varselet rett videre til Helsedirektoratet:

«Bekymringsmeldinga beskriv tydelig og på ein god måte at pasienttryggleiken er truga. Dette gir oss grunn til å vurdere om risikoen med multidoseordninga er for høg, slik ordninga er i dag», skriver Arianson.

Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland

ANERKJENNER PROBLEMENE: Fylkeslege Helga Arianson har videreformidlet Eliassens bekymring til Helsedirektoratet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Systemet er sikkert

I høst sendte Helsedirektoratet ut nye nasjonale faglige råd til hele Helse-Norge om hvordan multidose skal håndteres. Direktoratet er ikke enig i at pasientsikkerheten er truet.

– Multidosesystemet er sikkert om man følger de faglige rådene. Rådene dekker ikke hele prosessen i multidoseordningen, men områdene som har høyest risiko for svikt, sier seniorrådgiver Kirsten Hjelle.

I svaret til Fylkeslegen skriver direktoratet at forskning og erfaring viser at multidose har bidratt til færre feil.

Hjelle understreker at det er legen som skriver ut multidose som har ansvaret om en pasient får vanedannende medisiner gjennom multidose i et helt år og viser til retningslinjene.

– Legen kan begrense mengden av disse medisinene og heller gi dem ved behov, sier Hjelle.

– Er det aktuelt å innsnevre utleveringsperioden for A- og B-preparater i multidose?

– Vi har ikke sett på denne problemstillingen, men jeg kommer til å ta det videre.

Hva som skjer ved bytte av fastlege er ikke kommentert i rådene.

– Det er mulig at vi skulle ha gjort dette enda mer spesifikt i de faglige rådene, innrømmer Hjelle.