Denne myren tvinger Bjørn til å flytte fra gården

VILLANGER (NRK): En innbitt odelstvist på Radøy i Hordaland er endelig avgjort. På grunn av en myr mindre enn en fotballbane må Bjørn Villanger flytte fra gården han kjøpte i 2015.

Bjørn Villanger

MYRTVIST: Bjørn Villanger mener retten ikke har forstått regelverket når de har klassifisert et myrområde på gården hans som dyrket mark. – Jeg står nesten til knes i vann her. Her skal jeg liksom kunne slå, sier Villanger mens det surkler under beina hans.

Foto: Christian Lura / NRK

Bjørn Villanger kjøpte gården på Radøy i Nordhordland for fire år siden. Med familietilknytning til eiere av nabobrukene, skulle gården bli hans nye hjem.

Men en 5,2 dekar stor myr på tomten hans, som tilsvarer tre fjerdedeler av en fotballbane, skulle vise seg å være kjernen i det som utviklet seg til en årelang odelsstrid.

Nå har Høyesterett sagt nei til å behandle saken. Villanger må flytte fra grunn og gård før nyttår.

– Det er vel nesten med litt sjokk jeg registrerer dette, sier Bjørn Villanger til NRK.

Villanger 2

MÅ FLYTTE: Høyesterett sier nei til å behandle saken til Bjørn Villanger.

Foto: Ingvild Ulset / NRK

Ble dømt til å selge for 3,3 millioner

Villanger mente å ha oppfattet at den opprinnelige eierfamilien ikke kom til å benytte seg av odelsretten. Derfor kjøpte han gården i 2015 og la planer om å bli boende livet ut.

Men kort tid senere kom en bror av den tidligere eieren på banen og krevde gården på odel.

Saken gikk for Bergen tingrett i mai i fjor. Bjørn Villanger ble dømt til å selge gården for 3,3 millioner kroner. Han anket, men før sommeren stadfestet lagmannsretten dommen fra tingretten.

Men Villanger ville ikke gi seg. Villangers advokat Egil Horstad mente rettsavgjørelsen fra lagmannsretten ville få store konsekvenser for praktiseringen av den særnorske odelsretten (se faktaboks) og prøvde saken for den øverste domstolen.

Mener udyrket myrområde ikke bør telles med

For at odelsretten skal gjelde, må nemlig den dyrkede marken på eiendommen være på over 25 dekar.

Det er her det omstridte myrområdet kommer inn.

Den dyrkede marken på Villanger sin gård er 24,8 dekar – om man ikke tar med myrområdet på 5,2 dekar i beregningen.

Det gjorde lagmannsretten.

Villangers innsigelser handler om at det tidligere dyrkede området er vanskelig og dyrt å tilbakeføre.

Han fikk støtte fra seniorrådgiver Anja Ahlstrøm ved Norsk institutt for bioøkonomi, som i lagmannsretten var kalt inn som sakkyndig vitne.

– Problemet med denne delen av eiendommen er at det er fjell på begge sider og et relativt tynt lag med jord. Når det regner så mye som det gjør på Vestlandet, vil det alltid være fuktig der, sa hun til NRK i oktober.

Et annet sakkyndig vitne mente på sin side at jorden kan grøftes og tilbakeføres til dyrket mark med relativt enkle grep.

Villanger mener at retten ikke har forstått klassifiseringssystemet av mark.

– Retten sier at odelsretten skal vurderes på grunnlag av noe annet enn slik gården fremstår i dag. Vi har et klassifiseringssystem for gardsbruk. Dette systemet har man sett bort fra i denne saken, har Horstad tidligere uttalt til NRK.

Villanger på Radøy

EIENDOMMEN PÅ RADØY: Bjørn Villanger kjøpte denne gården på tvangssalg i 2015. Nå blir han tvunget til å flytte fra den.

Foto: Christian Lura / NRK

– Vanskelig sak

Advokat Erlend Daleng i Norges Bondelag sier at saken kunne tippet begge veier.

– Dette er helt klart en tvilsavgjørelse. Det er jo dette myrområdet som har vært avgjørende. Det har vært i betydelig forfall. Så var spørsmålet om dette skulle telle med i grunnlaget som odelsjord eller ikke.

Daleng mener det er vrient å avgjøre hvorvidt myrområdet er dyrket jord eller ikke.

– Den første innskytelsen var at arealet kanskje har forfalt i så sterk grad at det ikke burde telt med. Samtidig er dette veldig vanskelig å vurdere uten at man har inngående kunnskap om de faktiske forholdene, sier Daleng.

Odelssaker av denne typen er i dag svært sjeldne i Norge. Etter en endring av odelsloven i 2009 ble det imidlertid færre av dem. En innskrenkning av odelskretsen i 2014 har ført til ytterligere færre saker.

– Det var en god del saker av denne typen tidligere. Nå er det langt mellom dem.

Villanger
Foto: Ingvild Ulset / NRK

Har brukt millioner

Fire år og flere millioner kroner senere har Høyesterett besluttet at de ikke vil behandle Villanger sin anke.

Etter runder i både tingretten og lagmannsretten, setter ankeutvalget i Høyesterett nå en stopper for striden. Saken prøves ikke i vår øverste domsmyndighet.

Villanger må flytte fra gården innen nyttår.

– Jeg hadde ikke trodd at det skulle gå sånn. Det hele har vel fortsatt ikke gått helt opp for meg.

Bjørn Villanger kjøpte gården på tvangssalg, fra en person med odelsrett. Han sier at han hadde fått forståelse for at resten av eierfamilien ikke kom til å kreve odel på gården. Likevel har retten bestemt at han må flytte.

– Jeg må jo forholde meg til det retten har sagt selv om jeg er uenig, sier han.

– Samtidig kommer jeg til å bruke litt tid på å få dokumentert hvor langt ute på vidden retten er i denne saken, slik jeg ser det.