Folk må ha arbeid

Det viktigste for Tore Hagebakken er å sikre at folk har en jobb å gå til.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Lokale spørsmål

1. Hvilke sak er den viktigste Oppland-saken for deg?

- Å sikre at folk har arbeid.

2. Hva kan gjøres for å sikre arbeidsplassene i Oppland?

- Regjeringens ulike tiltakspakker - rettet mot både næringslivet og økt byggeaktivitet i kommunal sektor - virker positivt inn. Det trengs satsing på utdanning og andre kompetansehevende tiltak. Gode veiforbindelser er viktig, sammen med bane og bredbånd. Et fylke som Oppland er også veldig avhengig av en offensiv og framtidsrettet landbruks- og distriktspolitikk.

Naboer må samarbeide

3. Bør flere kommuner i Oppland slå seg sammen?

- Ja gjerne, men på frivillig basis. Arbeiderpartiet mener det er behov for endringer i kommunestrukturen - for bedre å kunne sikre et godt tjenestetilbud i alle deler av landet. Den nye samhandlingsreformen vil gi kommunene større ansvar for helseoppgaver og vil kreve at kommunene samarbeider enda mer enn i dag. Det vil kanskje få nabokommuner til å vurdere sammenslåing.

4. Hva er den viktigste samferdselsoppgaven i Innlandet de neste årene?

Mange viktige veier

- Jeg synes det blir feil å peke spesielt på en samferdselsoppgave. Utbedringene og utbyggingen av riksvei 4 fra Lygna og over Hadeland er viktig. Mange ser også fram til utbedringer på riksvei 33. Vi står foran en stor utbygging av riksvei 16, riksvei 35 fra Jevnaker skal på plass - og sist men ikke minst er det svært viktig å komme videre med utbyggingen av E6 gjennom Gudbrandsdalen. Når det gjelder bane, er jeg ihuga tilhenger og bruker av Gjøvikbanen. Her skal vi gjøre mer i åra som kommer.

5. Hvordan kan vi hindre fraflytting fra bygdene våre?

Satser på nærbutikken

- Vi må først og fremst sikre at bygdesamfunnene har framtidsrettede arbeidsplasser, gode utdanningstilbud og fritidsaktiviteter. Norge trenger levende bygder - og da må vi bidra til at flere ungdommen blir eller kommer tilbake. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift kommer godt med. Det kommunale tjenestetilbudet er en bærebjelke i distriktspolitikken og jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass et eget distriktstilskudd. Et nytt næringshageprogram skal bidra til nyskaping og drahjelp til alle gode krefter som vil satse på egen virksomhet. Også her er samferdsel svært viktig og likedan at det er god kapasitet og høy hastighet på bredbåndet. Landbruket må ha gode vilkår og utviklingsmuligheter. Nærbutikken er viktig, og fra neste år vil det ble en ordning for investeringsstøtte til utkantbutikker.

Felles spørsmål:

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

Fellesskap

- Jeg er sterkt opptatt av rettferdighet, at folk skal få de samme mulighetene og at fellesskapet sikrer alle trygghet. Jeg mener Arbeiderpartiet er det partiet som best ivaretar dette på en helhetlig måte.

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Arbeid til alle.

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At de vil være med å styrke de gode fellesskapsløsningene, slår ring om arbeidsfolks rettigheter og er opptatt av internasjonal solidaritet.

Foretrekker rødgrønt

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Sp og SV.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Frp.

Listetopper i Oppland