Tar tak for næringslivet

Thomas Breen fra Folldal vil bedre rammevilkårene for næringsutvikling i Hedmark.

Thomas Breen
Foto: Arbeiderpartiet

Lokale spørsmål:

1. Hvilke sak er den viktigste Hedmark-saken for deg?

- Rammevilkår for næringsutvikling. Fordi vi er en del av landet hvor vi ikke har mye risiko kapital for å skape nye arbeidsplasser. Vi har noen områder hvor vi må bruke våre fortrinn som primærnæringa, reiseliv og annen kulturbasert utvikling, skogen i forhold til å ligge i front på BIO utviklingen, bli bedre på å utnytte øst-vest aksen mot Sverige. Næringsutvikling er nøkkelen for å opprettholde gode velferdsordninger i kommunene, samt skape aktivitet og tilflytting som skaper sterke og levedyktige lokalsamfunn.

Ikke tvang

2. Er du for å slå sammen kommuner i Hedmark

- Jeg er for frivillige sammenslåinger. Men mot at stortinget skal bruke tvang.

3. Bør flere veier bygges ut med bompenger og i tilfelle hvilke?

- Jeg forholder meg til Nasjonal Transportplan vedtatt nå i vårsesjonen den neste perioden.

4. Er du for eller i mot et Innlandsuniversitet?

- Jeg er positiv til universitet, men mener at man må synliggjøre de positive og negative effektene bedre før man fatter endelig vedtak.

Rovdyr bare i rovdyrsonene

5. Bør ulvesonen oppheves og i tilfelle hvorfor?

- Nei jeg er i hovedsak for det rovdyrforliket som er inngått. Det jeg derimot vil jobbe for er at rovdyr utenfor sonene skal tas ut, uten diskusjon. At man må fjerne mange av hannbjørnene vi har, og at vi må gi mer penger til konfliktdempende tiltak. Det viktigste er at man har en forutsigbar rovdyr- politikk. Og det har vi ikke nå, så lenge ulv utenfor sonen ikke blir fjernet og antallet hannbjørner ikke står i forhold til hunnbjørner.

Mye å gå på

1. Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Kampen mot urettferdighet og for sosial utjevning.

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Jeg har de fire siste årene jobbet mye med kriminalpolitikk. Gjennom denne tiden har jeg sett at vi har mye å gå på når det gjelder å forebygge tragiske episoder og menneskelige lidelser. Derfor er forebygging min viktigste kampsak, og at vi blir bedre på en helhetlig tilnærming til velferdsstatens største utfordringer.

Men en sak er særlig viktig for meg når det gjelder forebygging. Det er kampen mot vold i nære relasjoner. Her har den rødgrønne regjeringa de siste årene gjort en stor og viktig innsats, blant annet gjennom handlingsplanen ”Vendepunkt” med 50 konkrete tiltak. Men på dette feltet er det fortsatt mye ugjort.

Det er en skam at det fortsatt er mange som opplever hjemmet sitt som den mest utrygge arenaen.

Rødgrønn

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At man står hverandre nær i politisk grunnsyn og ideologi. At man evner å finne kompromisser som bringer Norge videre i en positiv utvikling. At man kan utgjøre et styringsdyktig flertall slik at man har en forutsigbar politikk.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- SV og Sp.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Frp og Høyre.

Listetopper i Hedmark