Østlig togtrasé Hamar ikke fullstendig utredet

Ett av argumentene som Jernbaneverket bruker for å fraråde stasjon ved Vikingskipet i Hamar, alternativ øst, er ikke fullstendig utredet. Det innrømmer Jernbaneverket.

Dobbeltspor gjennom Hamar

VIKINGSKIPET STASJON: Slik så Jernbaneverket for seg en stasjon ved Vikingskipet, det østlige alternativet, i sine utredninger av dobbeltspor gjennom Hamar.

Foto: Illustrasjon, Jernbaneverket / NRK

Onsdag skal kommunestyret i Hamar stemme over hvor dobbeltsporet gjennom byen skal gå.

Jernbaneverket anbefaler det vestlige alternativet med kulvert i Mjøsa. Det gjør de blant annet fordi et østlig dobbeltspor ikke vil gi gode løsninger for å koble seg til Rørosbanen uten at det går utover Åkersvika naturreservat.

Jernbaneverket har hevdet at Fylkesmannen i Hedmark ga signaler om at en såkalt kort tilsving mot Rørosbanen ikke var mulig på grunn av naturreservatet.

Nå får de motbør for dette.

– Fylkesmannen har aldri sagt nei til noen utredning av dette, sier avdelingsleder hos fylkesmannen, Håvard Elstrand.

Må ta hensyn til Åkersvika

Den lokale diskusjonen om framtidig trasé for dobbeltspor gjennom Hamar er inne i sin siste fase. 7. desember hadde formannskapet i Hamar saken oppe og de vedtok med sju mot fire stemmer å gå for det østlige alternativet med jernbanestasjon ved Vikingskipet.

Jernbaneverket har vært klare på at det vestlige alternativet med kulvert ute i Mjøsa er det beste. Et av argumentene til Jernbaneverket har altså vært mulighetene for tilsving til Rørosbanen i Åkersvika.

– Hvordan kan dere si at dere ikke utreder muligheten for kort tilsving når fylkesmannen nå sier de aldri ga noen sånne signaler?

– Vi har fått signaler om at vi ved planlegging av dobbeltsporet må belaste Åkersvika naturreservat minst mulig og med tilsving ville belastningen blitt enda større, sier planleggingsleder i Jernbaneverket, Sverre Setvik.

Han innrømmer at de ikke vet dette sikkert, siden det altså ikke er utredet, men mener de har mange gode begrunnelser for å fraråde øst-alternativet.

Jernbaneverkets kart over alternative traséer

TRE MULIGHETER: Det er tre muligheter til dobbeltspor gjennom Hamar. Nå står det mellom det vestlige, som Jernbaneverket vil ha, og det østlige, som formannskapet i byen gikk inn for.

Foto: Jernbaneverket

Ingen betydning

Slik saken står nå, er det innsigelser mot alle traséalternativene, også de to i vest som Jernbaneverket vil ha. Da vil saken ende hos departementet, og de vil sannsynligvis komme til å be om ytterligere utredninger før de tar sin avgjørelse.

For politikerne i Hamar, som skal ta endelig stilling til hvilken trasé de vil ha på onsdag, har ikke den manglende utredningen så mye å si.

Det mener blant annet ordfører Einar Busterud og han får støtte fra sin varaordfører.

– Det er nok en svakhet at Jernbaneverket ikke fra starten av hadde med tilsvingpoenget, men dette har ikke noe å si. Valget av øst-traséen for oss er begrunnet i andre ting, sier Knut Fangberget.

Kunne vært en god løsning

Jernbaneverket sier nå det er jernbanetekniske løsninger, og ikke hensynet til Åkersvika, som gjør at de fraråder øst-alternativet.

– Ville den korte tilsvingen vært en bedre jernbaneteknisk løsning da?

– Det ville den absolutt, sier Sverre Setvik, men mener et er litt sent å utrede det nå.