NRK Meny
Normal

Les budsjettforslagene for Hedmark

Regjeringen lover mer penger til veisatsinger og samferdsel i Hedmark. I tillegg satses det på flomforebyggende tiltak. Se hvordan forslaget til statsbudsjett påvirker deg og dine hjemtrakter!

Statsbudsjettet

Her er stikkord fra oversikten som regjeringen har lagt ut i dag. For full oversikt kan du gå inn på regjeringens nettsider og se dokumentet i sin helhelt.

Her kan du se hvordan pengene fordeles mellom kommunene i Hedmark.

I denne saken kan du se hvordan Oppland kommer ut.

Mer til fengsel og utdanning

◾Hedmark fylkeskommune er foreslått tildelt 67,5 millioner kroner til regional utvikling.

◾ Regjeringen foreslår å bevilge 80,5 millioner kroner i 2015 til å utvide soningskapasiteten med 41 nye lukkede plasser ved Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsel. 20 av disse plassene legges til Kongsvinger.

◾ Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Hedmark med 490 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen med 2,3 millioner kroner til to nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Videre foreslås bevilgningen til HiHe økt med 1,2 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.

◾ Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til de landbruksfaglige miljøene ved Høyskolen i Hedmark og Høyskolen i Nord-Trøndelag, til og med 2015. Bevilgningen skal legge grunnlaget for å opprettholde og videreutvikle gode kunnskapsklynger for norsk landbruk.

Satser på flomvern

◾ Regjeringen foreslår å bevilge om lag 884 millioner kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings­områder. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Hamar.

◾ Regjeringen foreslår å bevilge 255 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 169 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Opprydding etter flommen i 2013 vil bli prioritert i Østerdalen.

◾ Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 millioner kroner til museums- og kulturminnetiltak innenfor energi- og vassdragssektoren. Norsk Skogmuseum på Elverum er en av hovedsamarbeidspartnerne som er berettiget til å søke tilskudd for å dekke driftsmidler ved museet.

Mer til forsvaret

◾ Regjeringen foreslår å bevilge om lag 100 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Hedmark i 2015. Prosjektet for nytt bygg for dropp- og fallskjermmateriell på Rena, som ble vedtatt av Stortinget våren 2013, videreføres. I 2015 vil det bli gjennomført nødvendige prosesser for å ferdigstille grunnervervet i Regionfelt Østlandet.

◾Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Hedmark. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

Kultur og museum

◾Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til filmfondet Film3 med 85 000 kroner, slik at det samlede tilskuddet til Film3 blir på 2,7 millioner kroner i 2015. Filmfondet Film3 dekker fylkene Oppland og Hedmark.

◾ Tilskuddet til Teater Innlandet foreslås økt for å styrke produksjon, formidling og etterspørsel av scenekunst.

◾ Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Anno museum med 2,1 millioner kroner med bakgrunn i bygningsvern og vedlikehold.

◾ Regjeringen vil realisere arkivbygget på Tynset. Arbeidet med en helhetlig vurdering av forprosjektet og anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring (KS2-rapport) pågår. Stortinget får tilbakemelding så snart vurderingen av innsparingspotensialet omtalt i KS2-rapporten er fullført.

Satser på vei

◾E6
1 234 millioner kroner er foreslått til E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette foreslås 336 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

I budsjettforslaget er det satt av midler til planlegging av prosjektet E6 Kolomoen i Hedmark – Biri i Oppland.

Det planlegges å kompensere for inngrep i Åkersvika naturreservat ved å etablere nye verneområder som erstatning for de som går tapt med utbyggingen av E6.

◾Riksveg 3
Innenfor investeringsrammen for riksveg 3 er det prioritert midler til restfinansiering for prosjektet riksveg 3 Åsta bru med tilstøtende veg. Prosjektet ble åpnet i oktober i år.

For riksveg 3 er det også prioritert midler til utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende, trafikksikkerhets- og miljøtiltak. Det er også satt av midler til planlegging av prosjektet Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Elverum kommune.

◾E16
388 millioner kroner er foreslått til den om lag 16,5 kilometer lange strekningen E6 Kongsvinger – Slomarka i Kongsvinger. Av dette beløpet forutsettes 92 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.


◾ Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Hedmark i 2015 blir etter dette 183,2 millioner kroner, mot 104 millioner kroner i 2014.

Dobbeltspor og skinneutbygging

◾Dovrebanen
960 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Strekningen omfatter 17 kilometer nytt dobbeltspor og 21 kilometer firefelts E6.

Samlet kostnadsramme for Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen er satt til 10,1 milliarder 2011-kroner, fordelt med 5,2 milliarder kroner på E6 og 4,9 milliarder kroner. Omregnet til 2015-kroner er Jernbaneverkets andel av kostnadsrammen på nær 5,3 milliarder kroner.

◾Kongsvingerbanen
76 millioner kroner foreslås til å gjøre ferdig arbeidene med å oppgradere tømmerterminalen på Nordsenga ved Kongsvinger og til å videreføre arbeidet med å oppgradere tømmerterminalen på Koppang.

◾Rørosbanen
På Rørosbanen videreføres arbeidet med å bytte sviller på strekningen Koppang – Tynset. Tiltaket er beregnet å koste 220 millioner kroner, og planlegges ferdig i 2019. Samlet settes det av om lag 40 millioner kroner til fornying på Rørosbanen i 2015.

◾InterCity-utbygging
Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 540 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

 • Flere skred i Oppland

  Beredskapsavdelingen hos fylkesmannen i Oppland har fått inn flere meldinger om jordskred og sørpeskred i flere kommuner, blant annet i Nord-Aurdal, Ringebu, Vågå, Gran og Nord-Fron. Det kan gå skred flere steder, så følg med! melder fylkesmannen. Sjekk på varsom.no.

 • Debuterer på Monza

  Mads Siljehaug (21) fra Lillehammer debuterer til helga på den berømte racerbanen Monza i Italia. – Mesterskapet og bilen, en Lamborghini Gallardo GT3, er ny for meg, men jeg gleder meg veldig, sier Siljehaug, som kjører for Reiter, til Automotorsport.no.

  Mads Siljehaug (21) foran en GT3 Lamborghini
  Foto: Reiter Engineering
 • Påkjørsel ved Brenneriroa

  Det har vært en påkjørsel på rv. 25, vest for Brenneriroa. En lastebil har kjørt bakfra inn i en varebil. Det er trafikkproblemer på stedet, og muligens en person med skader, melder politiet.