NRK Meny
Normal

– Hemmeligholdet har ført til at vi ikke har fått gjort jobben vår

Kontrollutvalgene i de tre Hadelands-kommunene mener det er svært kritikkverdig at styret i Hadeland og Ringerike Bredbånd stadig har kommet med nye innvendinger mot å oversende granskingsrapporten etter millionunderslaget.

Morten Hagen

KRITISK TIL STYRETS HEMMELIGHOLD: – Det at styreleder i HRB stadig har kommet med nye innvendinger mot hvorfor kontrollutvalgene ikke har kunnet fått oversendt granskingsrapporten mener jeg er svært kritikkverdig, sa leder av kontrollutvalget i Gran kommune, Morten Hagen i dag.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Hadeland og Ringerike Bredbånd

FELLES MØTE OM UNDERSLAGSSAKEN: kontrollutvalgene i Gran, Lunner og Jevnaker hadde i dag et felles møte for å finne ut hvordan det var mulig at en tidligere økonomisjef i HRB kunne underslå 18,6 millioner kroner.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Styreleder i Hadeland og Ringerike Bredbånd (HRB), Kai Glemmestad, har i dag måtte tåle kraftig kritikk for hvordan selskapet har nektet å utgi informasjon om hvordan den tidligere økonomisjefen klarte å underslå 18,6 millioner kroner.

I mars ble mannen i 40-årene pågrepet og siktet for å ha underslått mellom 17 og 19 millioner kroner fra bredbåndsselskapet. I sommer ble han siktet for å ha underslått til sammen 20,9 millioner kroner HRB og morsselskapet Hadeland Energi (HE)

Etter underslaget ble gjort kjent i mars i år bestilte styrene i begge de berørte selskapene en gransking av sine interne rutiner.

Morselskapet HE ga innsyn i sin granskingsrapport når politiet i Vestoppland hadde avsluttet etterforskningen av saken. Men HRB har valgt å holde sin rapport hemmelig, til tross for at bredbåndsselskapet er heleid av det offentlige.

Fikk lese rapporten mot at innholdet ikke ble offentliggjort

I dag har kontrollutvalgene i Gran, Lunner og Jevnaker et felles møte for å finne ut hvordan det var mulig at en tidligere økonomisjef i HRB kunne underslå et så stort beløp fra bredbåndsselskapet, uten at dette ble oppdaget før styret ble varslet av politiet.

– Vi ønsker å få informasjon om hva som har skjedd. Hvordan har dette vært mulig? Og også fordi at vi ved å få innsyn i rapporten kan lære av dette når det gjelder internkontroll og interne rutiner i selskapet, og også andre selskaper som kommunen er inne i, sier leder i kontrollutvalget i Gran kommune, Morten Hagen.

Kontrollutvalgene i de tre kommunene har bedt om å få utdelt granskingsrapporten fra HRB i forkant av dagens møte. Til liten nytte. Før helgen gjorde styret i HRB følgende vedtak vedrørende rapporten:

«HRB's styreleder gir en orientering om innholdet i rapporten for et lukket møte. Kontrollutvalget gis innsyn i rapporten ved at utvalgets leder og sekretær kan komme og lese den i selskapets lokaler, mot å signere en bekreftelse på at innholdet, eller deler av det, ikke vil bli offentliggjort jf. at selskapet ikke er omfattet offentlighetsloven».

Hagen forklarte på dagens møte at hans selv og sekretæren valgte å avstå fra å reise ned på selskapets lokaler for å lese igjennom rapporten.

Kai Glemmestad og Lars Velsand

FIKK KRAFTIG KRITIKK: Styreleder i HRB, Kai Glemmestad (til høyre), fikk kraftig kritikk for å hemmeligholde innholdet i granskingsrapporten etter millionunderslaget.

Foto: Monica Rikoll / NRK

– Kommuneloven gir rett på innsyn

Bredbåndsselskapets vedtak om å ikke utlevere granskingsrapporten til kontrollutvalgene i de tre Hadelandskommunene, som er deleiere i selskapet, har skapt stor irritasjon i forkant av dagens møte.

– Som medlem i et kontrollutvalg blir jeg provosert over begrunnelser som gjør at jeg ikke får den informasjonen som jeg har krav på ifølge kommuneloven. Jeg mener det er veldig kritikkverdig at selskapet ikke har kunnet oversende rapporten så vi hadde fått gått igjennom den her, sa Roar Hammerstad, medlem av kontrollutvalget i Jevnaker kommune da møtet ble satt.

Leder av kontrollutvalget i Gran, Morten Hagen, henviste til §80 i kommuneloven som omhandler selskapskontroll. Han mener denne loven tilsier at kontrollutvalgene har rett på å få rapporten utlevert.

Styret i HRB har vist til offentlighetsloven når de har begrunnet hvorfor de ikke vil utlevere rapporten, men Hagen påpekte at det ikke er gjeldende for kommunenes kontrollutvalg.

– Jeg forhørte med en av rådsgiverne hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet før dagens møte. Rådgiveren fortalte meg at kontrollutvalgene helt klart har rett til å få utlevert dokumentet, sa Hagen, og presiserte at uttalelsen fra departementet er uformell.

Lukket møtet

I kommunelovens § 80 sier følgende om retten til innsyn:

«I interkommunale selskaper og aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet».

Styreleder i bredbåndsselskapet, Kai Glemmestad, var til stede under møtet for å gi en orientering om innholdet i granskingsrapporten, og hvordan den tidligere økonomisjefen underslo millionbeløpet uten at det ble lagt merke til.

Men han hadde i forkant bedt om at møtet skulle lukkes under hans orientering.

– Styret i HRB har bedt om at møtet lukkes, jeg vil ikke gå noe mer inn på hvorfor, forklarte Glemmestad.

Det ble enstemmig vedtatt at møtet skulle lukkes for pressen under orienteringen.

Fikk innsyn i rapporten

Etter at det lukkede møtet var ferdig sa Glemmestad at kontrollutvalgene i de tre kommunene hadde fått en gjennomgang av innholdet i granskningsrapporten etter underslaget.

– Kontrollutvalgene har fått en uforbeholden innsikt i denne rapporten, slik de har krav på. De vil også få rapporten fysisk på et tidspunkt, men vi vet ikke når. Vi har levert rapporten til eierne som nå styrer den videre prosessen, sier Glemmestad.

– Medlemmer av kontrollutvalgene har kritisert at rapporten er blitt holdt tilbake etter at den ble klar i juni. Forstår du kritikken?

-– I min rolle må jeg være innstilt på at det kommer kritikk. Jeg må til enhver tid prøve å gjøre det jeg føler er riktig i samarbeid med mitt styre. Målet er å minske tapet og belastningen på selskapet og de ansatte. Kritikken skal vi ta opp til vurdering oss imellom og med våre eiere.

Eierne jobber nå med oppfølgingen av rapporten.

– Det er eierne som nå vil avgjøre når rapporten blir offentlig. Det er også de som vil vurdere om noen skal stilles økonomisk ansvarlig for det som er skjedd. Det være seg revisor, daglig leder eller nåværende eller tidligere styre, sier Glemmestad.