NRK Meny
Normal

Alt for KrF

- Det nytter å drive med politikk. KrFs stemme betyr noe. Det sier Hilde Ekeberg, som derfor vil bruke all sin til for KrF.

Hilde Ekeberg

Lokale spørsmål:

1. Hvilken sak er den viktigste Oppland-saken for deg?

- Jeg tror at veldig mye av KrFs politikk vil være viktig og riktig for Oppland. KrFs familiepolitikk er allerede veldig populær i fylket, da Oppland er at av de fylkene med den høyeste andelen kontantstøttebrukere. De sakene jeg vil kjempe spesielt for på vegne av Oppland dersom jeg kommer på Stortinget er en samferdsel med en kraftg satsing på jernbane og en dstriktspoltikk som kan legge til rette for fortsatt bosetting i alle deler av fylket.

2. Hva kan gjøres for å sikre arbeidsplassene i Oppland?

Utdanning og kompetanse

- Vi må legge tilrette med virkemiddler som utligner ulempene med avstand og merkostnader i utkantene våre for å gjøre de konkurransedyktige. Og vi må satse på utdanning og kompetansearbeidsplasser.
Samtidig må vi videreutvikle og ta vare på tradisjonelle næringer som reiseliv og landbruk og fortsette utbyggingen av landbruksrelaterte næringer som for eksempel bioenergi. Dessuten er det svært viktig at utflytting og nyetablering av statlige arbeidsplasser kommer distriktene til gode.

3. Bør flere kommuner i Oppland slå seg sammen?

- Ja, KrF ønsker å legge til rette for at flere kommuner i Oppland ser seg tjent med å slå seg sammen. Her har regjeringen med Senterpartiet i Kommunal og regionaldepartementet vært meget passiv, for ikke å si direkte til hinder for sammenslåinger. En regjering med KrF vil aktivt støtte opp om kommunesammenslåingprosesser f.eks ved å tilføre kompetanse , økonomiske incentiver, veiledning til gode prosesser og synliggjøre for innbyggerne at tilbudet til den enkelte bir bedre. Interkommunale selskapsdannelser og samarbeid som det blant annet er varslet i hesereformen svekker lokaldemokratiet.

Jobb til prestens ektemann

Min påstand er at småkommuner ikke kommer til å dø av mangel på penger men av mangel på fagfolk. Det må finnes jobb til tannlegens ektefelle, attraktive fagmiljøer for helsepersonell, prestens ektemann må kunne jobbe i IKT bedriften i nabobygda dit det er et stabilt kollektivtibud.

4. Hva er den viktigste samferdselsoppgaven i Innlandet de neste årene?

- Få planlagt og komme i gang med utbygging av et moderne effektivt jernbanenett både for korte og lange reiseavstander. Dette innbærer dobbeltspor til Lillehammer og en kraftig opprusting av Gjøvikbanen for å forkorte reiseavstanden for pendlerne.

5. Hvordan kan vi hindre fraflytting fra bygdene våre?

Må føde flere barn

- Befolkningsutviklingen er ganske lik i alle deler av landet, ser vi bort fra innvandringen er ikke Oppland og Oslo så ulike. Derfor må vi må se på familepolitikken og legge til rette for at det fødes flere barn. KrF ønsker å legge til rette for barnefamiliene både ved kontantstøtte, full barnehagedekning med god kvalitet og fleksipermen som skal gi foreldrene 14 uker ekstra foreldrepermisjon som kan utnyttes fleksibelt til barnet fyller 10 år.

Primærnæringen er bærebjelken i bygdene, og må gis trygge og langsiktige rammebetingelser. Og det må satses på å utnytte naturressursene i næringssammenheng, både innen turisme og foredling av råstoff fra distriktene.

Vi må også bygge regionsentra som kan være motorer i utviklingen, slik at vi kan satse på kompetansebygging. Vi har erfaringer både fra Sverige og Skottland som tilsier at utkantregioner som satser på universtetsbygging greier å snu folketallsutviklingen og trekke til seg yngre innbyggere.

Felles spørsmål:

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

Finns ikke noe bedre parti

- Jeg tilhører ikke dem som kan nevne en enkeltsak som avgjørende for at jeg valgte KrF. Det var hele politikken og ideologien som legger vekt på forvalteransvaret som en gjennomgående tanke i hele miljøpolitikken, en politikk som tar konsekvensen av at menneskelivet er ukrenkelig og uendelig verdifult og et parti som alltid viser solidaritet med verdens fattigste. Grunnen til at jeg har valgt å bli i KrF og bruke all min tid på å kjempe for større gjennomslag for KrF, er at jeg ikke kan tenke meg noe bedre parti å engasjere seg i. Og fordi jeg i møte med enkeltmennesker med sterke historier har skjønt at det nytter å drive med politikk. KrFs stemme betyr noe.

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Når man driver med politikk ser man stadig vekk tall og statistikker. Et tall jeg ikke glemmer er 200 000, det er antallet barn og unge i Norge som har psykiske plager. Dette utgjør mellom 10 og 15% av alle barn og unge. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å legge til rette for at disse barnas hverdag blir enklere. Jeg tror blant annet at en kraftig styrking av skolehelsetjenesten vil være gode tiltak. Jeg vil ha en skolehelsetjeneste som er tilgjengelige for barn og unge hver dag, der de er.

Fra sak til sak

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At man har det samme utgangspunket for å nærme seg poltikiske spørsmål og ideologier som ligger tett opp til hverandre.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Venstre og SV i miljøspørsmål, Høyre i verdispørsmål og Venstre og Senterpartiet om familie- og skolepolitikk.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- SV i skolepolitikk og i spørsmål om religionens plass i samfunnet, Ap og FrP i miljøspørsmål og FrP i bistandsspørsmål.

Listetopper i Oppland