NRK Meny
Normal

Bryter loven innen hjemmesykepleien

Etnedal kommune får kritikk av fylkesmannen i en tilsynsrapport om hjemmesykepleietjenesten til eldre pasienter.

Etnedal kommune

FÅR KRITIKK: Fylkesmannen slår fast at Etnedal kommune ikke har etablert tilstrekkelig styrings- og kontrollsystemer for å sikre at svikt unngås i medikamenthåndteringen, og behandlingen av feilernæring hos hjemmeboende pasienter.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Ifølge tilsynsrapporten bryter Etnedal lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, samt to forskrifter som skal sikre kvalitet og gode systemer i tjenesten.

Fylkesmannen slår fast at Etnedal ikke har etablert tilstrekkelig styrings- og kontrollsystemer for å sikre at svikt unngås i medikamenthåndteringen, og behandlingen av feilernæring hos hjemmeboende pasienter.

– Det behøver ikke å bety at pasientene i Etnedal lider noen overlast. Det har vi heller ingen grunn til å tro. Men kommunen styrer med for stor risiko i forhold til å sikre at det ikke blir svikt i medikamenthåndteringen og behandling av feilernæring, sier Jens Christian Bechensten, seniorrådgiver hos fylkesmann i Oppland.

Flere kritiske punkter

Tilsynet med hjemmetjenesten i Etnedal har foregått fra 15. januar til 28. april i år. I tilsynsrapporten listes det opp enn rekke punkter som er kritikkverdige, blant annet disse:

  • Overlevering av pasientopplysninger foregår i hovedsak muntlig personalet imellom.
  • Det er ikke gjennomført risiko og sårbarhetsanalyser på området ernæring.
  • Prosedyrer og rutiner er ikke implementert og kjent av alle.
  • Det er ikke avklart hvem som err medisinskfaglig ansvarlig.
  • Det er avdekket at det har vært flere tilfeller av misforhold mellom medikamentkort og multidose i psykiatritjenesten.
  • Det er ikke avklart hva som er journalansvarliges oppgaver.

Seniorrådgiver Bechensten mener de mest alvorlige funnene generelt under denne typen tilsyn er at journalføringen ofte er for dårlig. Han sier at det medfører at journalen er vanskelig å lese som en historiebok. Da blir det også vanskelig hvis vikarer må komme inn på kort varsel å vite hva den enkelte bruker trenger av oppfølging og hjelp.

– Det verste som kan skje er at pasienten ikke blir fulgt opp skikkelig gjennom for eksempel ernæringsbiten. Vi vet at mange gamle har et dårlig kosthold, og det er viktig i forhold til helheten at kostholden til den enkelte gamle pasient er riktig og forsvarlig, sier Bechensten.

Skal rette feilene

Aud Bakken

GODE TJENESTER: Enhetsleder Aud Bakken i Etnedal mener kommunen har gode tjenester til eldre brukere selv om kommunen nå får systemkritikk.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Enhetsleder Aud Bakken i Etnedal kommune sier at både ledelsen og de ansatte tar rapporten på alvor, og at det nå jobbes for å rette feilene.

– Vi streber hele tiden etter å ha gode og trygge tjenester i Etnedal kommune og tenker at dette er en rettesnor for oss som vi kan følge videre for å forbedre tjenestene våre, sier hun.

Bakken opplyser at de allerede er i gang med å lage en plan for hvordan de skal "lukke" avvikene i tilsynsrapporten. Blant annet vil de forsterke opplæringen av ledere og systemansvarlige i et såkalt fagprogram, og av alle ansatte når det gjelder dokumentasjon i journaler.

Er hjemmesykepleietjenesten i Etnedal god?

– Jeg vil påstå at vi har gode tjenester. Det er systemet vårt for å avdekke avvik og behandle avviket videre og ta det inn i kvalitetsarbeidet vårt, det er der svikten ligger, sier hun.

Lovbrudd også i Lesja

Fylkesmannen i Oppland har også vært på tilsynsbesøk i Lesja kommune. Der påpeker man brudd på lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og forskrifter. I Lesja fant man manglende journalføring og at ernæringsmessig risiko ikke blir identifisert og dokumentert for alle pasienter.

Både Lesja og Etnedal kommune har valgt å legge ut tydelig informasjon på sine nettsider om funnene etter tilsynene. Lesja kommune skriver at et avvik gir anledning til forbedring, og at kommunen må gjøre en jobb med å utarbeide rutiner og prosedyrer for ernæring som skal fungere i praksis.

I 2010 ble det gjennomført en landsomfattende tilsyn med kommunenes sosial- og helsetjenester. En av konklusjonene var at mange kommuner manglet nødvendige og oppdaterte prosedyrer for å sikre legemiddelhåndteringen til eldre pasienter.

En annet viktig funn var at det fantes store mangler i det daglige arbeidet med å forebygge og behandle underernæring hos eldre som mottok sosial- og helsetjenester.