NRK Meny
Normal

500 mill. til ny E6

Regjeringen vil at det skal brukes 500 millioner kroner til E6-utbyggingen mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Stange i Hedmark. I forslaget til statsbudsjettet blir det også satt av penger til planlegging av dobbeltspor på jernbanen mellom Hamar og Eidsvoll.

Tett trafikk
Foto: Gard Nybro Nilsen / NRK

Etter planen skal den nye E6-strekningen åpnes for trafikk i 2009.

 

Første E6-etappe

Til sammen 500 millioner kroner er satt av til E6-prosjektet Hovinmoen – Dal i Akershus og Skaberud – Kolomoen i Hedmark. Prosjektet omfatter første etappe av den planlagte utbyggingen av E6 til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. De to delstrekningene er planlagt åpnet for trafikk i 2009.

Strekningen Skaberud – Kolomoen i Hedmark er 12 kilometer lang. Fra Skaberud til Skavabakken blir vegbredden 20 meter. Videre nordover til Kolomoen blir samlet vegbredde noe større som følge av at avstanden mellom kjørebane blir tilpasset terrenget. Midlene i 2008 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Breddeutvidelse RV 3

For stamvegen riksveg 3 Kolomoen i Hedmark - Ulsberg i Sør-Trøndelag er det for 2008 foreslått en statlig investeringsramme på 36,8 millioner kroner. Midlene vil bli brukt til breddeutvidelse på strekningen Nordre Bjorå bru – Atna i Hedmark og til å dekke merkostnader på prosjektene Hovda bru – Fjell i Hedmark og Gullikstad – Ulsberg i Sør-Trøndelag. Begge prosjektene ble åpnet for trafikk i 2006.

Dobbeltspor Hamar - Eidsvoll

Innenfor Jernbaneverkets forslag til investeringsbudsjett er det satt av midler til planlegging av dobbeltspor på strekningen Eidsvoll – Hamar. Planleggingen, som nå er i gang, skjer i samarbeid med Statens vegvesen.

Det foreslås at det på Kongsvingerbanen vil det bli gjennomført fornyelsesarbeider på skinnegangen, i form av ballastrensning.

Mjøsbrua - RV 4

I alt 24,2 millioner kroner er foreslått som statlig investeringsramme for riksveg 4 Oslo – Mjøsbrua.

For riksveg 15 Otta - Måløy er det foreslått en statlig investeringsramme på 2,4 millioner kroner. Midlene vil bli brukt til å dekke merkostnader ved omlegging av riksveg 15 utenom tettstedet Vågåmo. Prosjektet ble åpnet for trafikk i 2006.

E 136 Dombås - Ålesund

13 millioner kroner er foreslått som statlig investeringsramme for E136 Dombås - Ålesund. Midlene vil bli nyttet til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveger.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 62 millioner kroner. Av dette beløpet er 8 millioner kroner satt av til rassikring. I tillegg er det regnet med at Oppland får stilt til disposisjon 74 millioner kroner i bompenger og tilskudd.

RV 255 Jørstad - Segalstad bru

Innenfor denne samlede rammen på 136 millioner kroner legges det opp til å bruke i alt 90 millioner kroner til å videreføre arbeidene på prosjektet riksveg 255 Jørstad – Segalstad bru med tilstøtende vegsystem. Av dette beløpet er 69 millioner kroner bompenger, fem millioner kroner er tilskudd fra lokalt hold, mens resten dekkes ved hjelp av statlige bevilgninger.

I tillegger det foreslått å prioritere mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveger.

Det foreslås at rassikringsmidlene i hovedsak bli nyttet til å fullføre forsøket med å sikre den østlige delen av Stavbrekkfonna på riksveg 63 mellom Geiranger og Grotli med snøanker.

For neste år er det for Gjøvikbanen ført opp 78 millioner kroner til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog fra NSB Anbud AS i budsjettforslaget.

 

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND