Vil stramme inn laksefisket

Miljødirektoratet vil innføre strengere kvoter, korte ned fisketidene og totalforby fisket i flere elver.

Laksefiske

I de fleste av landets lakseelver er laksefisket allerede i gang for sesongen. Får Miljødirektoratet det slik de vil, vil fisketiden bli kortere og fangstene mindre de kommende årene.

Foto: Thomas Nikolai Bleikeli / NRK

– Mens innsiget av laks minker, øker den negative menneskeskapte påvirkningen flere steder.

Ellen Hambro

Direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Det sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet etter råd fra «Vitenskapelig råd for lakseforvaltning» (VRL).

Andelen laks i elvene har vært svært lavt i mange områder de siste årene. Samlet sett er det ifølge norske myndigheter halvert siden 1980-tallet.

I flere elver i Troms og Finnmark er bestandsmålene ikke nådd. Særlig bør beskatningen av enkelte bestander som hører hjemme i Tanavassdraget reduseres vesentlig. Også i deler av Midt-Norge og i Nordland har lakseinnsiget vært lavt de siste årene.

Det skriver Miljødirektoratet på egne nettsider.

Derfor vil miljødirektoratet stramme inn reguleringen av fisket etter både laks, sjøørret og sjørøye vesentlig, ved blant annet å innføre strenge kvotebegrensninger i laksefisket i elvene.

Miljødirektoratet vil også begrense fisketiden i sjølaksefisket i Trondheimsfjorden ytterligere.

Til sammen danner dette bakgrunnen for deres forslag til ny forvaltning som nettopp er sendt ut på høring.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Tana

– Tanavassdraget har potensial for å produsere store mengder laks som et viktig grunnlag for samisk kultur, for rekreasjon og reiseliv, sier Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Svært bekymret for tanalaksen

Tanavassdraget i Finnmark er regnet som hjemmet til den viktigste laksestammen i Europa, og som en del v grunnlaget for at vi har villaks i Norge.

De siste årene har Tanavassdraget vært langt fra sitt potensial som laksevassdrag ifølge forskningsrapporten til Tanavassdragets overvåkningsgruppe.

– Vi er svært bekymret for tilstanden til mange av Tanavassdragets laksebestander, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Her er overfiske den eneste kjente faktoren av negativ menneskeskapt påvirkning. Direktoratet foreslår derfor ytterligere begrensninger i både sjøfisket og elvefisket i Tana.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Villaks

Krysning av villaks og sjøørret i stort omfang er har lenge vært en trussel i elva Vefsna i Nordland. I kombinasjon med lakseparasitten gyrodactylus salaris kan dette føre til at villaksen i flere elver blir utryddet. Oppdrettsfisk og lakselus regnes som er de mest alvorlige truslene.

Foto: NRK

Innstramming i fisket over hele landet

Også i fisket etter sjøørret foreslår direktoratet innstramminger, med strengere kvoter og kortere fisketid i en rekke vassdrag.

I forslaget som ble sendt på høring fredag legges det opp til å åpne seks elver som tidligere har vært stengt for fiske etter laks. Samtidig vil miljødirektoratet totalforby fiske i enkelte elver fra 2016.

I tillegg gjøres det en rekke innstramminger i fisketid, og i antall fisk som skal være lov å fange hvert døgn mens elvefisket foregår.

– Vår jobb er å fastsette reglene slik at det ikke blir overfisket. Målet om høstbart overskudd, som er nedfelt i loven, gjør det dessverre nødvendig å begrense fisket noen steder, sier Ellen Hambro.

Mange laksebestander har allerede gått tapt, eller er truet, også av menneskeskapt påvirkning. I dag er det oppdrettsfisk og lakselus som er de mest alvorlige truslene mot villaksen.

LES OGSÅ: Slipper ut hver femte laks som fanges

LES OGSÅ: I disse elvene fanges det mest storlaks