Vil anke dommen som ga Nesseby-folk retten til utmarka

Sjefen for Finnmarkseiendommen vil anke avgjørelsen om at bygdefolk i Nesseby skal få styre over utmarka. Advokaten mener innbyggere andre steder i kommunen taper sine rettigheter i området.

Gunn-Britt Retter

NY RUNDE: Bygdelagsleder Gunn-Britt Retter må forberede seg på å møte i Høyesterett for å forsvare sambygdingenes rett til å forvalte fisk, vilt og andre ressurser i utmarka.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Styret i FeFo skal avgjøre saken neste fredag. Sakspapirene er lagt ut i dag, og der går det fram at direktør Jan Olli vil ta saken til Høyesterett.

Saken har allerede kostet godt over 4 millioner kroner.

Det var Utmarksdomstolen som for tre uker siden avgjorde at bygdefolket har rett til å forvalte et område på nesten 400 kvadratkilometer i og omkring Bergebydalen. Området ligger mellom Meskelva i vest og kommunegrensa mot Vadsø.

Rammer FeFo – og andre bygder

Jan Olli

FeFos direktør Jan Olli.

Foto: Arne Ivar Johnsen

FeFos advokatfirma Hjort har gått gjennom dommen og anbefaler anke.

Det bør skje av hensyn til reindrifta, nessebyværinger bosatt utenfor området og folk flest i Finnmark, mener advokatene.

FeFo-direktør Jan Olli slutter seg til dette.

– Det vil ha stor betydning for befolkningens bruk av utmarka i Finnmark hvis dommen blir stående, sier Olli til NRK.

– Da vil det være opp til lokalbefolkningen i de enkelte områdene ene og alene å bestemme hvordan forvaltningen skal være; hva slags prisnivå det skal være og hvem som skal slippe til. Potensielt kan det bli store endringer.

– Hvis vi skal ha en så stor endring i forvaltningen, mener jeg den bør avgjøres i høyeste instans, altså i Høyesterett.

– Vi registrerer også at reindrifta er svært bekymret, sier Olli. Reinbeitedistriktet har allerede varslet at de fortsatt vil være part i saken om den går til Høyesterett.

– Dårlig bevist

Advokatene Kristin Bjella og Christopher B. Eriksen hevder at Utmarksdomstolen har bommet på det rent juridiske – og dessuten tatt for lett på bevisene i saken.

– Domstolen synes å ha lagt avgjørende vekt på kilder som beskriver generell utmarksbruk, uten å stille særlige krav til om det er ført bevis for slik bruk innenfor tvisteområdet, skriver de i en gjennomgang som er tilgjengelig på FeFos nettsider.

Ifølge de to er det heller ikke bevist at lokalbefolkningen i området har utøvd styring eller forvaltning av ressursene, og at domstolen forveksler bruk av området med styring.

– Noen er holdt utenfor

De mener også at grensene for området er satt nokså tilfeldig. Dommen fra Utmarksdomstolen gir bygdefolk rettigheter helt vestover til Meskelva, selv om den samtidig fastslår at også andre kan ha rettigheter i området.

Disse andre må i så fall gå til nye rettssaker for å kreve sin rett, og det er uholdbart, mener FeFos advokater.

De legger også vekt på at dommen – dersom den blir stående – vil gi vann på mølla for bygder ellers i Finnmark der det er enda sterkere tradisjoner for å bruke nærområdene.

– Med denne dommen risikeres det at forvaltningen av utmarksressursene i Finnmark i stor grad vil ligge til lokale bygdelag, bestående av de fastboende innen et område til enhver tid, og ikke av FeFo. Det strider mot de tradisjonelle bruksmåter i Finnmark at allmennheten kan stenges ute slik, skriver advokatene.