Tilbakeviser påstander om at han raner Finnmark

Fiskeriminister Per Sandberg tilbakeviser påstandene om at han er i ferd med å gjennomføre et ran av Finnmark og at fjerning av trålernes plikter er lovstridig.

Trond Dalgård og Jan Gunnar Johansen

Fiskeriministeren sier at dagens pliktordninger ikke bidrar til å fremme norsk fiskeindustri, men at de derimot hemmer næringen.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Statsråden vil gi bort folkets eiendom uten å ha fullmakt til det. En slik fullmakt er det ifølge Ørebech bare Stortinget som kan gi, sa jusprofessor Peter Ørebech etter at regjeringa fredag la fram stortingsmeldinga om pliktsystemet i fiskeriene.

– Gir ikke bort noe

Men fiskeriminister Per Sandberg svarer gjennom en e-post til NRK at det ikke er snakk om å gi bort folkets eiendom til noen private, men å legge til rette for at private aktører kan høste av fellesskapets ressurser.

– Det er en klar forutsetning for både deltakerloven og havressursloven at fiskerimyndighetene kan gi private aktører tillatelse til å høste av fellesskapets ressurser med bestemte fartøy.

Dette er helt grunnleggende, og slik har det vært lenge. Regjeringens forslag innebærer ingen endringer i disse grunnleggende prinsippene, skriver Sandberg.

Fiskeriminister og statsekretær

Fiskeriminister Per Sandberg avviser at han gjennomfører et ran av Finnmark. Her sammen med statssekretær Ronny Berg på fiskeriministerens kontor.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Dagens ordning tjener ingen

Fiskeriministeren tilbakeviser også påstandene fra Arbeiderpartiets Remi Strand om at myndighetene nå er i ferd med å gjennomføre et ran av Finnmark.

– Tvert imot legger forslaget til rette for mer rasjonell drift ved at pliktsystemet i fiskeriene oppheves. Det er i dag bred enighet om at pliktsystemet ikke fungerer, skriver Sandberg.

I Stortingsmeldinga om pliktsystemet for torsketrålere heter det: «Aktivitetsplikten krever aktivitet uavhengig av lønnsomhet og begrenser Havfisk ASA og Norway Seafoods AS sin mulighet for å planlegge virksomheten ved anleggene under ett og å rasjonalisere driften. Plikten bidrar til sysselsetting og bosetting, men gir dårlig bedriftsøkonomi. Aktivitetsplikten medfører samfunnsøkonomiske kostnader gjennom permitteringer i perioder av året med redusert drift og ineffektiv anvendelse av arbeidskraft. Dagens ordning bidrar til at slike ulønnsomme strukturer opprettholdes.»

Les hele stortingsmeldinga her.

Fiskeriministeren forklarer at dagens ordning ikke bidrar til å fremme norsk fiskeindustri, men at den derimot hemmer næringen.

– Når ordningen verken tjener næringen eller samfunnet for øvrig, bør den heller ikke videreføres. Forslaget innebærer også en omfordeling av frigjort kvantum til kystflåten i Finnmark, Troms og Nordland. I tillegg kommer omstillingsmidler til berørte kommuner, forklarer Sandberg.

– Vil bedre lønnsomheten

Ifølge fiskeriministeren har sjømatindustrien i nord lenge slitt med lav lønnsomhet.

– Poenget med regjeringens forslag er å gjøre endringer i rammevilkårene der dette kan legge til rette for nettopp å bedre lønnsomheten.

Det er flere grunner til at forslaget kan bidra til slik økt lønnsomhet: For det første åpner det for mer rasjonell drift når pliktsystemet oppheves. For det andre omfordeles frigjort kvantum til kystfartøy i Nord-Norge. Og for det tredje vil frigjorte midler benyttes til omstillingstiltak for berørte kommuner, skriver Sandberg.