Slakter nye utviklingskonsesjoner

Fiskeridirektoratet har fått inn mer enn 200 søknader på de nye utviklingskonsesjonene for oppdrett. Norske Lakseelver mener ordningen kan føre til frislipp og uforutsigbare effekter på miljøet.

Nova Sea på Lovund

Regjeringen håper å få på plass anlegg som reduserer både rømninger og mengde lakselus. Organisasjonen Norske Lakseelver er skeptiske.

Foto: Nova Sea

– Hvis alle som har søkt om disse utviklingskonsesjonene får det, kan vi stå foran 20 prosent vekst i norsk oppdrettsproduksjon. Miljøet tåler ikke en slik vekst, da mye av den produksjonen vil føre til produksjon av lakselus, sier fagsjef i organisasjonen Norske Lakseelver, Erik Sterud.

Bakgrunnen for frustrasjonen er regjeringens vei mot en mer miljø- og arealvennlig teknologi for en av nasjonens mest utskjelte næringer, oppdrettsbransjen.

Erik Sterud

Fagsjef i organisasjonen Norske Lakseelver, Erik Sterud.

Foto: Norske Lakseelver

Ved å la oppdrettsaktørene søke om såkalte utviklingskonsesjoner håper regjeringen å få på plass anlegg som reduserer både rømninger og mengde lakselus.

– Problemet er at man parallelt med dette har utlyst en lang rekke utviklingskonsesjoner for lakseoppdrett, men ikke satt et øvre tak på antall konsesjoner. Mange oppdrettere har søkt om et stort antall konsesjoner, og vi aner ikke effekten av den produksjonen fordi man ikke vet hvor mange av søknadene som vil bli innvilget.

– Ikke krav om lukkede laksemerder

Søknadsfristen for utviklingskonsesjonene er november 2017. Så langt har det kommet inn 200 søknader på landsbasis, hvorav mange anlegg ikke er lukkede oppdrettsanlegg, som i utgangspunktet skal ivareta miljøet bedre enn åpne merder.

Lakselus på sjøørret

Organisasjonen Norske Lakseelver frykter at økt oppdrettsproduksjon vil føre til mer lakselus.

Foto: Bengt Finstad / NINA

– Det er jo akkurat det som er poenget med utviklingstillatelsene, at man får anlegg som tar seg av de utfordringene som man har i dag, som lakselus, rømming, og laksevelferd, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Roy Angelvik (Frp).

Han sier at direktoratet må ta stilling til om merdene skal være lukket eller åpne..

– Men det er ikke noe krav om at anleggene må være lukket, sier Angelvik.

– Vår plikt

Norske Lakseelver mener regjeringens frislipp av utviklingskonsesjoner kolliderer med Stortingsmelding 16, som kom i fjor. Flertallet ga sin tilslutning på grunn av prinsippene om at næringen skal være forutsigbar og miljømessig bærekraftig.

Roy Angelvik

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Roy Angelvik, sier at det ikke er noe krav om at merdene må være lukket.

Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Sosialistisk Venstreparti valgte å stå utenfor, de mener oppdrettsbransjen fremdeles har lang vei å gå før de innfrir Stortingets krav.

– Det forliket som ble gjort gikk ut på at man skal ha en viss vekst før man har fått kontroll med problemene. Det er vi i SV helt uenig i, vi mener at hvis det skal være vekst så må vi få bukt med de problemene vi har, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra Troms, og medlem i næringskomiteen.

– Vi blir mange flere folk på kloden, og jeg og regjeringen føler at det er vår plikt, når vi har vårt fantastiske utgangspunkt, å bidra i det løftet, sier Angelvik.