Alvorlig forgiftet og misdannet av usynlig oljesøl

Selv ørsmå dråper med råolje kan knekke viktige fiskebestander. Det viser sammenfallende resultater fra havforskere i USA og Norge. – Dette bør få betydning for om man skal åpne for oljevirksomhet der fisken gyter, mener forsker.

Misdannede hyselarver

HARDT SKADET: Etter sju dager med usynlig oljesøl er den nederste hyselarva fullstendig misdannet – både i ryggrad, hode og indre organer. Den øverste larva har klekket i rent vann.

Foto: Havforskningsinstituttet

Forsker Sonnich Meier ved Havforskningsinstituttet har studert oljens langtidseffekter på fisk. Han forteller at man har funnet ut at mye lavere doser enn man før trodde var farlig har ført til skader.

– Det er komponenter i olje som påfører fisk hjertefeil på et tidlig stadium, og som gjør at fisken får mindre svømmekapasitet og dermed lavere overlevelsesmulighet, forklarer han.

Den norske rapporten får støtte av en helt fersk amerikansk rapport som kom denne uka. (Du kan lese et sammendrag og intervju med en av forskerne her.)

Hysefostre rammet av eksperimentelt oljesøl

Mikroskopiske oljedråper trenger inn i fiskeeggene og skader fostrene. Den røde pila viser en spesielt tydelig ansamling av olje, fire dager etter at eggene ble utsatt for forurenset vann i et eksperiment.

Foto: Havforskningsinstituttet

Viktig i vurderingen

Meier mener de nye forskningsresultatene er viktige for å vurdere risioen i forbindelse med utslipp av olje.

– Undersøkelsene etter Exxon Valdez-ulykken ved Alaska-kysten i 1989 viser at akutt dødelighet hos fisk er knytta til et konsentrert område rundt utslippet. Men nå vet vi at skadene kan dukke opp mye lenger etterpå, fordi det skal svært små mengder til for å gjøre skade. Dette vil i særlig grad gjelde lodde, hyse og torsk der eggene flyter fritt omkring i vannmassene, forteller havforskeren.

Lofoten-scenario

Meier forklarer at de har sett på et verst tenkelig scenario med et stort utslipp i et fiskerikt område, og laget modeller for et utslipp på 4.500 tonn i 50 dager i Lofoten.

– Vi har funnet ut at 20 ganger lavere dose olje i vannet enn det vi tidligere har antatt som skadelig, vil medføre skade over lang tid, sier han.

Veldig sammenlignbart

Forskningssjef Erik Olsen ved Havforskningsinstituttet mener konsekvensene av Exxon Valdez-ulykken er sammenlignbar med norske forhold.

Exxon Valdez

Exxon Valdez gikk på grunn på kysten av Alaska i 1989.

Foto: John Gaps III / AP

– Det er samme type kyst og samme klima, og det er stor grad av likedanne organismer. Det er derfor grunn til å tro at et tilsvarende utslipp vil ha tilsvarende effekt, sier han.

Olsen mener derfor det er viktig at myndighetene tar den nye forskningen med i vurderingen for utslippstillatelser og risikovurderinger ved både oljeboring, skipstrafikk og annen aktivitet som kan medføre utslipp av olje i sjøen.

Oljevern

Havforskere mener ny kunnskap må inn i risikovurderingen rundt oljevirksomheten. Her en oljevernøvelse ved Gjesvær i Finnmark.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK